maandag 8 maart 2021 | week 10
Home » Algemeen » Bewoners Weidebloembuurt schrikken van verbindingsbrug tijdelijke ontsluiting Vogelbuurt
Ingetekende situatieschets op de site van de Weidebloembuurtvereniging.

Bewoners Weidebloembuurt schrikken van verbindingsbrug tijdelijke ontsluiting Vogelbuurt

Bewoners Weidebloembuurt schrikken van verbindingsbrug tijdelijke ontsluiting Vogelbuurt

Rodenrijs – Aan de reeks voorbeelden over problemen bij burgerparticipatie wordt de onrust van een aantal bewoners van de Weidebloembuurt toegevoegd. De gemeenteraadsfracties van D66 en het CDA bemoeien zich er al mee. Wethouder Simon Fortuyn zegde toe zich er persoonlijk voor in te zetten dat de communicatie met bewoners weer op gang komt. Maar of dat hen voldoende geruststelt, betwijfelt bewoner Rob Elderson in hoge mate.

Freek J. Zijlstra

Op 21 oktober 2020 werd bekendgemaakt dat een omgevingsvergunning ten behoeve van de aanleg van een tijdelijke brug ter hoogte van Korhoen 13 werd aangevraagd om het deel van de Vogelbuurt dat gerenoveerd wordt, tijdelijk te ontsluiten via de Weidebloembuurt. De bewonersvereniging en diverse bewoners uit beide buurten hebben bezwaar gemaakt omdat de aansluiting op de Zilverschoonsingel en afwikkeling van het verkeer richting naar de Oudelandselaan via de Leeweg en de ontsluiting via de Weidebrugweg op de Klapwijkseweg extra en gevaarlijke verkeersbewegingen door de gehele wijk veroorzaakt. Afwikkeling rechtsom over de Zilverschoonsingel richting de bredere Pinksterbloemlaan zou nog meer gevaar voor (schoolgaand) voetgangers- en fietsverkeer geven omdat hier geen vrij liggende voetgangers- en fietspaden zijn aangebracht.

Wel vragen, geen antwoorden

De D66-fractie heeft op 19 januari jl. schriftelijke vragen aan het college van b. en w. gesteld naar aanleiding van die omgevingsvergunning. De fractie wil onder andere inzicht in de planning, de reden waarom bewoners van de Weidebloembuurt niet of onvoldoende zijn geïnformeerd, op welke gronden alternatieve ontsluitingen van de buurtvereniging ter zijde zijn gelegd, hoe de veiligheid van voetgangers en fietsers worden gegarandeerd, en tot slot welke afspraken er eigenlijk over het bouwverkeer zijn gemaakt? Het college heeft de vragen nog niet beantwoord.
Wel heeft de gemeente na bewonersvragen en -klachten besloten om op maandag 25 januari jl. bewoners van de Weidebloembuurt een brief te sturen met daarin de aankondiging van de plannen met de omleidingsroute. Inmiddels heeft de gemeente aangekondigd dat er komende week opnieuw een brief volgt, omdat er fouten zijn gemaakt in de verstrekte informatie en de omleidingsroutes opeens toch anders liggen. Weer een aanpassing en nog steeds zijn bewoners niet bij het maken van een keuze betrokken.

Is de gemeente een verre vriend?

Op 28 januari jl. deelde Hans van der Stelt namens de CDA-fractie aan het begin van de gemeenteraadsvergadering mee, dat deugdelijke communicatie tussen de gemeente en bewoners en bovendien de mogelijkheid tot een serieuze burgerparticipatie, ontbreken. De wijkvereniging heeft nu besloten niet meer met de gemeente te willen praten onder deze omstandigheden. Dat vindt het CDA een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling en zeer ongewenst. Is het college bereid zich persoonlijk in te zetten om de verhoudingen te herstellen?
Wethouder Simon Fortuyn vindt het jammer dat deze vraag ter tafel komt. “Ik had het liever voorkomen. Het is bijzonder dat ik op deze manier moet vernemen dat het contact opgezegd is. Het signaal dat hiervan uitgaat, maakt duidelijk dat er dingen verkeerd gaan in de communicatie. Ik onderken de problemen. Het is een ingewikkeld proces waarbij bewoners van de Vogelbuurt opgesloten zitten en niet meer weg kunnen uit hun wijk. Ze moeten voor een periode van twee keer vier weken gebruik maken van een uitgang door de Weidebloembuurt. Het had beter gekund qua communicatie. Je kunt inderdaad beter een goede buur hebben dan een verre vriend’. Ik trek het nu naar me toe. Het is een ingewikkelde en grote renovatie van een woonwijk uit de jaren ’70. De deur van het Huis van de Samenleving staat altijd open. Ik ga contact zoeken om een en ander te herstellen. Ik ga proberen een andere brug te slaan dan de nu bedoelde brug. Ik houd de Raad desgevraagd op de hoogte via de commissie Ruimte.”

Weidebloembuurtvereniging

Rob Elderson is direct betrokkene. Als de tijdelijke brug op de voorgenomen plaats wordt gelegd, rijdt het verkeer als het ware direct zijn voortuin in. Hij mag dan wel in december jl. gestopt zijn met het voorzitterschap van de Weidebloembuurtvereniging, dat wil niet zeggen dat hij het bijltje er wat dit betreft bij neer gooit. Rob: “Het bestaansrecht van de vereniging komt voor een belangrijk deel voort uit het gezamenlijk optreden richting gemeente. Als dat contact notoir slecht is, of de gemeente helemaal geen invulling geeft aan de opdracht de burgers in elk proces te betrekken, dan is burgerparticipatie een loze kreet en heeft het mijns inziens geen zin als vereniging op zo’n manier met de gemeente in overleg te blijven. Ik beschik over diverse voorbeelden daarvan, onder andere een brief van de gemeente uit juli jl. betreffende groot onderhoud in de Weidebloembuurt. De bewonersvereniging raakt ontmoedigd omdat overleg met de gemeente moeizaam is en niets oplevert omdat aanvankelijke toezeggingen later weer worden ingetrokken. Dan moet dit probleem nu maar op een andere manier opgelost worden. Daarom zoeken we de publiciteit via politieke partijen en de lokale pers.”

Veel (gevaarlijke) verkeersbewegingen

Wat heeft de buurtvereniging dan wel gedaan? Rob: “We, de buurtvereniging en diverse bewoners, hebben klachten ingestuurd en bezwaar gemaakt vanwege verkeersveiligheid en gevraagd naar de onderbouwing van dit plan. Ook heeft de vereniging vijf alternatieven aangedragen, waarvan vier oplossingen binnen de Vogelbuurt zelf, die totaal buiten de Weidebloembuurt om lopen. De gemeente heeft op 22 december jl. op alle opties afwijzend gereageerd. Daar hebben wij op 4 januari jl. alsnog een uitgebreid weerwoord op verstuurd, maar daar is helemaal geen respons op gekomen. Het lijkt erop dat de aannemer gewoon zijn eigen spoor door de wijk mag trekken!.”
Onduidelijk is waarom de omgevingsvergunning een jaar eerder is aangevraagd als oktober volgend jaar pas van de noodbrug gebruik gemaakt zal worden. Saillant detail is namelijk dat in de aanvraag een periode van 1 jaar en 9 maanden wordt vermeld. Wordt de noodbrug dan al die tijd wél voor zwaar werkverkeer gebruikt?
Rob Elderson is plotseling weer helemaal in charge als het gaat om op te komen voor bewonersbelangen en de manier waarop de gemeente stelselmatig de inbreng van betrokken burgers negeert. “Het gaat bovendien niet om een aantal van 1.000 verkeersbewegingen per dag, maar om zeker 2.500 per dag!. Dat wordt een serieus probleem en dat kun je niet op deze manier even afdoen!”