donderdag 4 maart 2021 | week 09
Home » Politiek » Bergschenhoek start pilot loskoppelen hemelwater
Bergschenhoek - De gemeente Lansingerland wil een klimaatadaptievere gemeente worden. Dat wil zeggen: beter zijn toegerust op situaties van extreme droogte of wateroverlast. Een manier om dat te doen is gebouwen en tuinen geschikter te maken om extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden. Gemeenten en waterschappen hebben dan ook afgesproken om zich hiervoor in te zetten.

Bergschenhoek start pilot loskoppelen hemelwater

Bergschenhoek start pilot loskoppelen hemelwater

Bergschenhoek – De gemeente Lansingerland wil een klimaatadaptievere gemeente worden. Dat wil zeggen: beter zijn toegerust op situaties van extreme droogte of wateroverlast. Een manier om dat te doen is gebouwen en tuinen geschikter te maken om extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden. Gemeenten en waterschappen hebben dan ook afgesproken om zich hiervoor in te zetten.

Een van de maatregelen is om de regenpijp van huizen los te koppelen van het riool en aan te sluiten op een systeem voor schoon water. Bij hevige regenval ontstaat er dan minder druk op het riool. De kans is dan ook kleiner dat vuil water de straat op loopt of via overstort in het oppervlaktewater terecht komt.

Afvoer schoon water

Voor de afvoer van schoon hemelwater legt de gemeente stapsgewijs een nieuwe centrale buis aan met een afvoer voor schoon water en een afvoer voor vuil water. Een deel van die buizen ligt er al, maar in oudere woonwijken nog niet. In renovatieprojecten wordt de aanleg ‘meegenomen’. De bedoeling is om alle voorzijden van de woningen op de nieuwe buizen aan te sluiten. Anders gezegd: voor alle huizen een verbinding te laten ontstaan tussen de regenpijp van het huis en de centrale afvoerbuis voor schoon water. Maar dat laatste stukje buis, van regenpijp naar afvoerbuis voor schoon water, ligt er vaak nog niet. Daar komt bij dat de aan te leggen buizen veelal over particulier terrein lopen. Net als de riolering die in de grond van tuinen ligt.

Stimuleren en vrijwillig meedoen

De gemeente heeft als ambitie om zoveel mogelijk woningen op de afvoer voor schoon water aan te sluiten. Wethouder Simon Fortuyn: “Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Verplicht stellen dat mensen zelf een nieuwe buis in hun tuin aanleggen. Of stimuleren dat ze de buis door de gemeente laten aanleggen. Voor nu kiest de gemeente ervoor om mensen te stimuleren en te helpen. Zowel praktisch als financieel. Of dit in de toekomst zo blijft, kan ik nog niet zeggen. We starten met een pilot om ervaring op te doen.”
Dorp Noord-Oost in Bergschenhoek is de pilot-wijk. Particuliere huiseigenaren kunnen vrijwillig meedoen. Via de pilot wil de gemeente inzicht krijgen in de vraag of huiseigenaren meedoen, hoeveel van hen, en waarom wel of niet. Die analyse is belangrijk om te kunnen bepalen wat er nodig is in andere wijken die nog aangesloten moeten worden.

175 woningen

De proef in Dorp Noord-Oost start half maart aanstaande en duurt tot half november. Het gaat om een potentiële groep van 175 huishoudens met samen 130 regenpijpen. Want sommige huizen delen een pijp. De gemeente ontkoppelt de regenpijp van het riool en legt een nieuwe buis voor schoon water aan naar de centrale afvoerpijp voor schoon water. Dit betekent dat er een sleuf wordt gegraven in de voortuin vanaf de regenpijp naar de straat. Hier komt de nieuwe buis voor schoon water in te liggen. Daarna koppelt de gemeente de regenpijp van de rioolpijp af en maakt de sleuf weer dicht. De hiermee gepaard gaande kosten van 350 euro neemt de gemeente voor haar rekening.
Wethouder Simon Fortuyn: “We zijn ons ervan bewust dat we iets van mensen vragen. Ze moeten hun tuin op de plek van de sleuf vrijmaken van beplanting of straatwerk. En daarna weer in de oude staat terugbrengen. Dat betekent natuurlijk wel iets. Daar staat tegenover dat ook de gemeente zich inspant. We coördineren het werk, voeren het uit en betalen het.”
Dat er animo is, blijkt wel. De helft van de huiseigenaren heeft aangegeven mee te doen. “Ik hoop natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen zich aangesproken voelen en meedoen. De gemeente kan dit niet alleen oplossen. We zijn samen aan zet en hebben de medewerking van iedereen nodig. Hoe meer woningeigenaren meedoen, hoe meer effect we samen kunnen realiseren.”

Meedoen

Na aanleg van de schoonwaterbuis zijn huiseigenaren daar eigenaar van en verantwoordelijk voor het onderhoud. Deze situatie is vergelijkbaar met de bestaande rioolbuis die in de tuin ligt. Wie zich nog wil aanmelden kan dat doen via info@lansingerland.nl onder vermelding van ‘afkoppeling Dorp Noord-Oost’.