zondag 24 januari 2021 | week 03
Home » Politiek » Beheer cultuurhuis Blok B in handen van stichting
Lansingerland - Gemeenteraadscommissie Samenleving heeft in hoofdlijnen het voorstel van het college van b. en w. overgenomen om het beheer van cultuurhuis Blok B in handen te geven van een stichting zonder winstoogmerk. In dat model is de gemeente eigenaar van het pand en verleent jaarlijks € 650.000 subsidie om voorgestelde culturele activiteiten te kunnen realiseren. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. Mogelijk komt bij vaststelling van het sturingsmodel door de gemeenteraad nog een amendement op de wijze waarop de gemeente alsnog kan ingrijpen als het niet goed gaat.

Beheer cultuurhuis Blok B in handen van stichting

Beheer cultuurhuis Blok B in handen van stichting

Lansingerland – Gemeenteraadscommissie Samenleving heeft in hoofdlijnen het voorstel van het college van b. en w. overgenomen om het beheer van cultuurhuis Blok B in handen te geven van een stichting zonder winstoogmerk. In dat model is de gemeente eigenaar van het pand en verleent jaarlijks € 650.000 subsidie om voorgestelde culturele activiteiten te kunnen realiseren. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. Mogelijk komt bij vaststelling van het sturingsmodel door de gemeenteraad nog een amendement op de wijze waarop de gemeente alsnog kan ingrijpen als het niet goed gaat.

Freek J. Zijlstra

Het college heeft op verzoek van de raad verschillende modellen bestudeerd. Een stichting zonder winstoogmerk heeft de sterke voorkeur als aansturingsmodel. Een stichting met ANBI-status biedt Blok B aantrekkelijke mogelijkheden voor het ontvangen van subsidies en giften.

Voorbereidingswerkgroep

Het resultaat van dit onderzoek is een herbevestiging van een eerder gepresenteerde keuze. In dit model is de gemeente niet direct verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie, maar kan wel in voldoende mate invloed uitgeoefend worden op de resultaten, schrijft het college in de aanbiedingsbrief. De exploitatie en het beheer komen in handen van een stichting, met een Raad van Bestuur, een directeur en een Raad van Toezicht. Kwartiermaker Mart Toet begint na goedkeuring door de raad met een voorbereidingswerkgroep aan het vorm geven van de organisatie en programmering van Blok B. Hierin zijn de belangrijkste partners van Blok B en externe deskundigen op financieel, fiscaal, theater- en filmtechniek gebied vertegenwoordigd. Met deze werkgroep geeft de gemeente vooraf sturing aan de vormgeving en inrichting van de stichting. De werkgroep bereidt onder andere de profielen voor de leden van het bestuur voor en ook een aantal thema’s waar het te benoemen stichtingsbestuur besluiten over gaat nemen, zoals de statuten, functieprofiel van de directeur, overeenkomsten met de kernpartners, de horeca, marketing en communicatie.

Zorgen door crisis

Terwijl de belegger van Berkel Centrum West deze zomer heeft afgehaakt en (een deel van) de realisatie van bouwblokken 1 t/ 4 onzeker is, maar de ontwikkelaar intussen wel kopers voor de appartementen interesseert, gaat de plannenmakerij voor cultuurhuis Blok B onverminderd door. Raadslid Leon Erwich (Leefbaar 3B) maakt zich toch wel zorgen over de bestaanszekerheid van Blok B, vooral nu we onwetend zijn over de lange termijn gevolgen van de huidige coronacrisis en wat een andere daarop volgende crisis voor invloed op de culturele sector heeft. Immers, in de hele culturele sector vallen ontslagen en zien artiesten hun broodwinning in gevaar komen. Erwich pleit voor een Bestuur bestaande uit deskundigen met een culturele achtergrond en binding met Lansingerland. Dave Bergwerff (CDA) vraagt zich af wat de instrumenten van de gemeente zijn om in te grijpen als het (financieel) mis gaat. Het dichtdraaien van de subsidiekraan heeft immers desastreuse gevolgen, maar je wilt als subsidiegever èn eigenaar van het pand toch wel een stevige vinger aan de pols houden. Dat kan volgens Erwin Barendregt (WIJ Lansingerland) door de gemeente in de gelegenheid te stellen tenminste één bestuurslid namens de gemeente te benoemen.
Nadat wethouder Ankie van Tatenhove het sturingsmodel nogmaals had toegelicht, verklaarde zij dat in het bouwbestek van Blok B zoveel mogelijk rekening met de huidige situatie zal worden gehouden en daarom flexibel zal worden ingericht.