vrijdag 10 juli 2020 | week 28
Home » Algemeen » Alliantie GroenBlauwe Rotte bundelt de krachten

Alliantie GroenBlauwe Rotte bundelt de krachten

Alliantie GroenBlauwe Rotte bundelt de krachten

Lansingerland/Zuidplas/Rotterdam – Met ingang van 1 mei dit jaar heeft zich een samenwerkingsverband gevormd van vijf reeds bestaande partijen die actief zijn in het Rottemerengebied (en ook als zelfstandige organisatie in het gebied actief blijven). Vanaf die dag hebben de Stichting Rotte-Verband, Natuur- en Vogelwacht Rotta, Belangengroep Oud Verlaat, Stichting Natuurpolders en Platform EP (EendragtsPolder) en een aantal betrokken bewoners de Alliantie GroenBlauwe Rotte opgericht. Het gezamenlijk doel is volwaardige natuurontwikkeling, natuurbescherming en natuurbeheer; met behoud van landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied.

Trees Borkus-Henskens

Directe aanleiding tot oprichting van de Alliantie is de onlangs vastgestelde Kadernota ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst’ van het Recreatieschap Rottemeren. Deze nota kent een looptijd van circa 30 jaar en legt met name de focus op actieve en intensieve recreatie, echter zonder voldoende borging van en samenhang met natuur, landschap en cultuurhistorie. De vijf organisaties in het gebied vinden dat recreatievoorzieningen en -activiteiten moeten blijven passen in het karakter van de verschillende deelgebieden.

Ruime bevoegdheden

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het recreatieschap maken sinds kort gebruik van een ambtelijke commissie – de VAAC (Vaste Ambtelijke Advies Commissie) – bestaande uit een ambtenaar van de drie gemeenten (Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas) en twee afgevaardigden van Staatsbosbeheer. Deze commissie bereidt beleid en besluiten van het bestuur van het recreatieschap voor en kan in de toekomst gemandateerd worden voor het nemen van dagelijkse operationele besluiten met betrekking tot het Recreatieschap Rottemeren.
“De vergaderingen van de VAAC zijn in principe niet openbaar en daardoor verder van de burger afstaand. Wij willen er graag mee in gesprek om aan de voorkant van veranderingsprocessen actief mee te kunnen denken,” laat woordvoerder voor de Alliantie, René van Buuren weten. “Er zit (en komt) enorme druk op het gebied; niet alleen wat betreft eventuele bebouwing in de regio en dus meer bezoekers, maar ook op de verdere ontwikkeling van activiteiten en het geven van delen van het gebied (ontwikkellocaties) in beheer bij ondernemers. Wij willen daar tijdig en aan de voorkant bij worden betrokken om daar samen constructief over mee te denken en te praten.” Het doel van de Alliantie is om met inzet van zowel expertise als betrokkenheid op te treden als gesprekspartner, gevraagd en ongevraagd te adviseren en mee te denken, maar ook te participeren bij ontwikkelingen. “Met blijvend onder de aandacht brengen en houden van natuur, landschapsschoon en cultuurhistorie in het hele Rottemerengebied.”
Het Rottemerengebied werd tussen 1960 en 1980 ingericht als natuur- en recreatiegebied. Met de rivier De Rotte als leidraad en aan twee kanten (in Zuidplas, Rotterdam en Lansingerland) natuur- en recreatiemogelijkheden.

Meteen van start

Eind september staat de eerste klankbordbijeenkomst over het Ontwikkelplan voor het Recreatieschap Rottemeren op de agenda waarbij de Alliantie van plan is zelf zienswijzen te gaan indienen. Op tafel ligt een lijst met negentien gedetermineerde kwetsbare gebieden binnen het recreatiegebied waarbij de Alliantie graag de vinger aan de pols houdt.
De eerste vraag ligt al op tafel. Er is een aanvraag voor een krediet van 100.000 euro ten behoeve van verkenning van het Hoge Bergse Bos. Er wordt gezocht naar een mogelijke samenwerking tussen het schap en een ondernemer om een deel van dit bos aan die ondernemer in beheer te geven. De ondernemer onderzoekt hoe hij kabelbanen kan realiseren die de hoge punten van het bos met elkaar verbinden. De uitkijktoren op heuvel B, een nog op te richten toren op de skiberg en de verbinding naar het buitensportcentrum Outdoor Valley. Van Buuren: “Rust, ruimte en landschappelijke waarden zijn hierbij in het geding. Veiligheidsrisico’s zullen een rol gaan spelen, waardoor een deel van het gebied volledig afgesloten zal gaan worden voor fietsers, wandelaars en vissers en bovendien het bos in twee delen uiteen zal vallen, waardoor doorgaande wandel- en fietsroutes onmogelijk worden. We vragen dan ook een heroverweging van de toekenning als onze vrees gegrond blijkt.”
Ook ging er al een brief naar wethouder Simon Fortuyn naar aanleiding van het besluit van het AB van eind vorig jaar om 350.000 euro ter beschikking te stellen voor infrastructurele verbeteringen van het evenemententerrein in Bergschenhoek, het Lansingerveld.
“We willen in elk geval weten of er afstemming plaatsvindt met de twee andere gemeenten over het organiseren van evenementen op andere evenemententerreinen rond de Rotte (zodat ze niet overal tegelijk plaatsvinden), maar tevens wie de vergunningen afgeeft. Ook willen we graag weten welke normen er gelden ten aanzien van aard en hoeveelheid van eventueel te organiseren festivals en andere evenementen en of er rekening wordt gehouden met natuurwaarden (b.v. broedseizoen). Tenslotte vragen we ons af of onze gemeente beschikt over een vastgesteld ontwikkel- en beleidsplan van het evenemententerrein.”

Voor meer informatie over de vijf organisaties kan op hun eigen website worden gekeken. De website van de Alliantie is www.AlliantieGroenBlauweRotte.nl . Hier kan men zich inschrijven als sympathisant en zich abonneren op een nieuwsbrief.