dinsdag 19 januari 2021 | week 03
Home » Politiek » Algemene beschouwingen begroting 2021 Lansingerland
Lansingerland - De gemeenteraad boog zich in de bijzondere commissievergadering van woensdag 28 oktober jl. over de begroting voor 2021 en de daarop volgende jaren. Alle politieke partijen zijn zich bewust van het feit dat de coronacrisis de toekomst in financiële zin onzeker maakt. Het college heeft een sluitende begroting gemaakt en daartoe gelden uit de algemene reserves onttrokken en gerichte keuzes gemaakt voor posten waarop bezuinigd kan worden. Dat viel niet bij iedereen goed en daarop zullen tijdens de gemeenteraadvergadering van 5 november aanstaande amendementen en moties worden ingediend.

Algemene beschouwingen begroting 2021 Lansingerland

Algemene beschouwingen begroting 2021 Lansingerland

Lansingerland – De gemeenteraad boog zich in de bijzondere commissievergadering van woensdag 28 oktober jl. over de begroting voor 2021 en de daarop volgende jaren. Alle politieke partijen zijn zich bewust van het feit dat de coronacrisis de toekomst in financiële zin onzeker maakt. Het college heeft een sluitende begroting gemaakt en daartoe gelden uit de algemene reserves onttrokken en gerichte keuzes gemaakt voor posten waarop bezuinigd kan worden. Dat viel niet bij iedereen goed en daarop zullen tijdens de gemeenteraadvergadering van 5 november aanstaande amendementen en moties worden ingediend.

Freek J. Zijlstra

Er was over de hele linie onbegrip over het feit dat Provincie Zuid-Holland de begroting risicovol vindt, nu structurele uitgaven onvoldoende met structurele inkomsten worden vereffend. Fracties verschilden van mening over het al dan niet inzetten van reserves ten behoeve van een goed functionerende samenleving. Echter niet als het gaat om een uitnodigende, goed onderhouden en schone buitenruimte waar dit jaar zoveel thuiswerkers even een frisse neus gingen halen. Dat geldt ook voor een hoog voorzieningenniveau en een veilige woonomgeving.
Door de open-eind financiering van de Wmo en toenemende vraag naar Jeugdzorg veroorzaakt de Rijksoverheid structureel financiële tekorten bij gemeenten, zo ook in Lansingerland. Overschrijding van het budget mag niet tot korting op en verschraling van de zorg leiden, vindt de gemeenteraad, al kan op onderdelen wellicht nog bezuinigd worden. Dat het college dan wél wil bezuinigen op door de raad gehonoreerde beleidsaccenten viel helemaal niet goed, en al helemaal niet op het jaarlijkse compliment aan mantelzorgers.

De coalitie

Don van Doorn (Leefbaar 3B) vraagt blijvende aandacht voor het bouwen van woningen voor eigen inwoners en vindt 450 woningen per jaar bouwen te weinig. Hij lanceerde het idee leegstaande kantoren ‘om te katten’ naar appartementen, en dat geldt dan ook voor het kantoorgebouw van het gemeentehuis. Hij vraagt zich af wanneer gratis OV voor ouderen wordt ingevoerd.
Alexander Kuipers (VVD) wil MKB-ers buiten de verhoging van de OZB houden. Stijging van de afvalheffing vindt hij onwenselijk. ‘Als je gaat bezuinigen, begin bij jezelf’, stelt hij en dan vindt hij een uitbreiding van de ambtelijke organisatie met 18 fte niet goed. Algemene reserves zijn bedoeld om onverwachte verliezen mee op te vangen, niet om een meerjarenbegroting sluitend te maken.
Matthijs Ruitenberg (CDA) stelt dat algemene voorzieningen en het goed onderhouden groen onder andere uit de OZB worden betaald, dus zijn die bedragen verdedigbaar. Kunnen we ons over enkele jaren nog steeds een cultuurhuis Blok B veroorloven en is een investering van € 0,5 miljoen in ‘Het Huis van de Samenleving’ (hal gemeentehuis) nodig? Hij rekent op een woningbouwimpuls voor eigen inwoners.
Kees-Willem Markus (ChristenUnie) heeft door de crisis de balans opgemaakt wat in het leven echt belangrijk is. Iedereen heeft recht op gezondheidszorg, dus knijpen op onderdelen van het Sociale Domein is een pijnpunt voor hem. Het toekomstperspectief van jongeren is al onzeker, dus blijf van de Jeugdzorg af. Hij vraagt het college actiever bezig te zijn met de duurzaamheidsopgave.

De oppositie

Leon Hoek (WIJ Lansingerland) mist het beleidsaccent dat er meer mét jongeren gepraat gaat worden. Hij is er nog steeds ontstemd over dat er onvoldoende wordt gedaan om aan de vraag van starterswoningen te voldoen. Met de huidige vertragingen gaat het zeker nog tot 2023 voordat de eerste paal voor die woningen in Wilderszijde geslagen wordt.
Ineke den Heijer (D66) vindt dat Lansingerland boven haar stand leeft. Ze is ook onaangenaam verrast door de plotselinge investering van € 0,5 miljoen voor Het Huis van de Samenleving. “Je kunt niet straffeloos uit de reserves putten. In 2024 bereikt de weerstandsratio dan de 1,0.” Zij kwalificeert de duurzaamheidsparagraaf als het ‘weeskindje’ van dit college.
Marko Ruijtenberg (GroenLinks) hamert op een hoger percentage sociale woningen. “Dit college durft geen keuze te maken over de wijze van afvalinzameling en -verwerking, waardoor de kosten voor inwoners weer stijgen.” Hij wil ook dat er meer werk wordt gemaakt van verduurzaming en klimaatadaptatie. “We moeten snel kappen met kappen.”
Volgens Petra Verhoef (PvdA) maakt het college foute keuzes door te snijden in de re-integratie, participatiebanen en het budget voor inburgering. “Dit college ging uit van een sluitende begroting, maar had juist moeten uitgaan van wat de samenleving in de breedte nodig heeft.” Ze herhaalt dat er snel en meer betaalbaar en sociaal gebouwd moet worden.