donderdag 28 januari 2021 | week 04
Home » Lezersschrijven » Afvalinzameling onder de loep

Afvalinzameling onder de loep

In De Heraut van 16 december 2020 staat dat door de AfvalSpiegel een enquête is gehouden onder inwoners en dat het rapport met resultaten en aanbevelingen is uitgebracht. Men kan ook lezen dat de respons – ook die van de online enquête – zo is opgenomen dat het afval scheiden beter is voor het milieu. Dat mag zo zijn, maar waarom zijn veel gemeenten al jaren bezig om het vuil na te scheiden en zijn er in 2020 nog veel gemeenten gevolgd. Het milieu wordt totaal niet meer geschaad door het vuil na te scheiden, men komt als vuilniswagen maar één of twee maal per week langs bij de ondergrondse container met alles wat onder de noemer gaat van vuilnis.
In het stuk staat waarschijnlijk een fout, men noemt ACR, volgens mij moet dit zijn AVR en daar doet men allang aan verbranden van die ene put waar alles in terecht komt.
Dat de gemeente en vooral de wethouder niet wil of kan afzien van het contract tot 2025 is zeer bezwaarlijk. Ook het contract van Messi is opengebroken.
Dan wil vooral een aantal partijen en inwoners graag naar de Diftar, hierbij een tweetal punten.
Invoering: Diftar invoeren is een relatief duur en ingewikkeld proces. Veel operationele aspecten, zoals een CMS invoeren, aanslagen opleggen en de meetapparatuur hanteren op de inzamelvoertuigen vragen om specifieke kennis. Verder moet een gemeente een nieuwe tariefstructuur vaststellen met een juiste balans tussen het vaste en het variabele tariefdeel. Het gaat om de inbouw van de juiste prikkel: burgers moeten hun inzet om afval te scheiden terugbetaald zien in de afrekening. Daarnaast moet de gemeente vooraf een goede inschatting maken van de effecten op de totale afvalbegroting: een te groot variabel deel kan leiden tot tekorten op de begroting als het succes groter is dan verwacht en burgers minder vaak afval aanbieden dan ingeschat.
Draagvlak: Overal waar diftar op de agenda staat ontstaat discussie tussen voor- en tegenstanders. Het gaat dan bijvoorbeeld over de eerlijkheid van diftar ten opzichte van grote gezinnen met kinderen in de luiers. Verder leidt diftar soms tot een toename van afvaldumpingen, afvaltoerisme, zakken in andermans container et cetera. Duidelijk is dat gemeenten rekening moeten houden met de ongewenste randeffecten. De meeste gemeenten die diftar gebruiken hebben ook een deel van hun budget gereserveerd om hiertegen maatregelen te kunnen nemen. Ook moet een gemeente tijdens het besluitvormingsproces en in de communicatie richting inwoners aandacht besteden aan alle voor- en nadelen. Op die manier is de kans het grootst om draagvlak te krijgen en te behouden.

Op naar nascheiden!

Peter Munten
Bleiswijk