maandag 25 mei 2020 | week 22
Home » Politiek » Het college blijft gemeenteraad informeren
Lansingerland - De ambtelijke organisatie werkt vanuit huis en vergaderingen zijn afgelast. Toch informeerde het college van b. en w. de leden van de gemeenteraad afgelopen week over vijf actuele zaken. We lichten er voor deze tijd drie heel opmerkelijke onderwerpen uit.

Het college blijft gemeenteraad informeren

Het college blijft gemeenteraad informeren

Lansingerland – De ambtelijke organisatie werkt vanuit huis en vergaderingen zijn afgelast. Toch informeerde het college van b. en w. de leden van de gemeenteraad afgelopen week over vijf actuele zaken. We lichten er voor deze tijd drie heel opmerkelijke onderwerpen uit.

Freek J. Zijlstra

Hanging baskets

Op 24 maart jl. stuurde het college een brief over de hanging baskets in de drie winkelcentra. De winkeliers zijn er positief over: de centra krijgen hierdoor een fleurige en hoogwaardige uitstraling. De winkeliers willen de regeling met de gemeente voortzetten. Het Gouden Hart heeft nog een lopend contract. Inmiddels heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden en is gekozen voor een driejarig contract onder dezelfde condities, waarbij de winkeliersverenigingen bijdragen aan de onderhoudskosten. Bij de aanbesteding is een andere leverancier de opdracht gegund, omdat deze beter aan de criteria voldoet.

Standplaatsenbeleid

Op 26 maart jl. ontving de gemeenteraad een update over bezwaren die gericht waren tegen verleende standplaatsvergunningen op locatie ‘De Visch’. Er zijn in totaal 139 bezwaarschriften in behandeling genomen. Het college nam het advies van daartoe ingestelde commissie over om de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren omdat die buiten de bezwaartermijn waren ingediend. Ook bleken veel bezwaarmakers niet-belanghebbend te zijn. Het college verwacht dat de uitkomst van de bezwaarprocedure met belangstelling door de ondernemers in Berkel Centrum wordt gevolgd. Daartoe wordt de mogelijkheid van een persoonlijk gesprek aangeboden.

Driehoek Noordpolder

Op 26 maart jl. stuurde het college ook een participatieplan werkgroep Noordpolder naar de raad. Het college bereidt besluitvorming over woningbouwontwikkeling op deze locatie voor. Er is tot nu toe veel onrust over het gemis aan burgerparticipatie. Het college benadrukt dat het nog in de eerste fase van het planproces is: studeren, toetsen, afwegen en kaderen op hoofdlijnen. Met de ontwikkelaar is afgesproken dat de gemeenteraad kaders vast moet stellen, voordat de gemeente verder kan meewerken aan de planontwikkeling. Het informeren en raadplegen van omwonenden is daar onderdeel van. Daarom heeft het college de koers aangepast door een extra fase in te voegen. De gemeenteraad kan dan het principebesluit op basis van een uitgebreider onderzoek nemen. ‘We bevinden ons daarmee nog steeds in de verkenningsfase, in aanloop naar een principebesluit en kaders van de raad’, stelt het college.

Check Also

Ondernemend Lansingerland heet nieuwe bestuursleden welkom

Lansingerland - Net als veel andere verenigingen, clubs en andere groepen heeft ook het bestuur van Ondernemend Lansingerland zich gebogen over het houden van de Algemene Ledenvergadering. Met alle leden in een zaal of andere ruimte bijeen komen is op dit moment niet mogelijk en daarom is besloten de datum te verplaatsen naar woensdag 16 september.

Geef een reactie