maandag 25 mei 2020 | week 22
Home » Politiek » Inzet praktijkondersteuners bij huisartsen als oplossing voor Jeugdhulp GGZ
Lansingerland - Het college van b. en w. heeft een investeringsvoorstel geschreven voor de bekostiging van praktijkondersteuners in de GGZ Jeugd. Daardoor kan er sneller en dichterbij huis hulp aan jongeren geboden worden die geestelijk in de knel dreigen te komen. Commissie Samenleving sprak er op donderdagavond 12 maart jl. nog over op het moment dat de gemeente en de meeste instellingen in verband met de coronacrisis de deuren dicht deden of op een kier zetten.

Inzet praktijkondersteuners bij huisartsen als oplossing voor Jeugdhulp GGZ

Inzet praktijkondersteuners bij huisartsen als oplossing voor Jeugdhulp GGZ

Lansingerland – Het college van b. en w. heeft een investeringsvoorstel geschreven voor de bekostiging van praktijkondersteuners in de GGZ Jeugd. Daardoor kan er sneller en dichterbij huis hulp aan jongeren geboden worden die geestelijk in de knel dreigen te komen. Commissie Samenleving sprak er op donderdagavond 12 maart jl. nog over op het moment dat de gemeente en de meeste instellingen in verband met de coronacrisis de deuren dicht deden of op een kier zetten.

Freek J. Zijlstra

Steeds meer jongeren en hun opvoeders doen een beroep op specialistische Jeugdhulp en de zwaarte van die hulp door de GGZ instellingen neemt toe. Daardoor stijgen de jaarlijkse kosten en wordt een gat in de begroting veroorzaakt. Het college van b. en w. heeft de ambitie om binnen twee jaar grip te krijgen op de omvang van de Jeugdhulp, de hulp inhoudelijk te verbeteren en de toenemende vraag een halt toe te roepen. Daar zijn extra investeringen en een andere aanpak voor nodig.

Praktijkondersteuner

Omdat de verwijzing voor een belangrijk deel via de eerstelijnsgezondheidszorg loopt, wordt overwogen te investeren in de aanstelling van een praktijkondersteuner (POH) GGZ Jeugd in de huisartsenpraktijk. De ervaring van huisartsen in gemeenten waar dat al gerealiseerd is, wijst uit dat hulpvragers niet alleen snel en dichtbij huis hulp krijgen, maar dat in ongeveer 40% van de situaties de inzet van de praktijkondersteuner voldoende is en verwijzing naar (dure) specialistische Jeugdhulp verder achterwege kan blijven. Het inzetten van praktijkondersteuners levert daardoor ook nog eens een financiële besparing voor de gemeente op.
Het college schrijft in het raadsvoorstel dat een POH GGZ Jeugd voor een snelle, passende en efficiënte hulp kan zorgen omdat de huisarts voor veel inwoners een belangrijke professional blijkt te zijn waarmee zorgen over de kinderen al worden besproken. In Lansingerland maakt ongeveer 8% van de jongeren gebruik van Jeugdhulp. Dat is aanmerkelijk lager dan het landelijk gemiddelde van bijna 12%. Het aantal doorverwijzingen van huisartsen naar specialistische hulp ligt in Lansingerland wel 70% hoger dan het landelijk gemiddelde. De 25 huisartsen in Lansingerland verwijzen ongeveer 1200 jongeren per jaar. Men denkt dat tijdsgebrek medeoorzaak is dat huisartsen jeugdigen verwijzen naar een specialistische aanbieder voor diagnose en behandeling. Daar zijn echter wachtlijsten.
De nu voorgestelde POH GGZ Jeugd is werkzaam in de huisartsenpraktijk en begeleidt en behandelt jeugdigen met psychische, psychosociale en psychosomatische klachten. Daarnaast fungeert de POH GGZ Jeugd als schakel tussen de huisartsenpraktijk en Jeugdhulpinstellingen, de gemeentelijke toegang (Team Jeugd) en het onderwijs.

Er is tijdelijk geld

Omdat de meeste gemeenten voor de bekostiging van Jeugdzorg met tekorten geconfronteerd worden, is het Rijk de gemeenten financieel tegemoet gekomen met een extra, incidentele bijdrage voor Jeugdhulp. Gemeente Lansingerland ontvangt over 2019, 2020 en 2021 in totaal € 3 miljoen. De gemeenteraad heeft een bestemmingsreserve Sociaal Domein gevormd van € 3 miljoen. Die reserve is bedoeld om de veranderopgave te realiseren en om tegenvallers op te vangen. Het Rijk bepaalt nog in 2020 of er per 2022 structureel extra geld komt voor de Jeugdhulp.
Het college heeft een berekening van de kosten gemaakt op basis van de inzet van de POH GGZ Jeugd gedurende maximaal 4 uur per week per praktijk. Men stelt een geleidelijke uitrol voor, waarin van 6 huisartspraktijken in 2020 wordt opgebouwd naar 12 in 2021 en alle 25 in 2022. Daarvoor zou achtereenvolgens € 130.680, € 335.280 en € 572.000 nodig zijn. Daar bovenop komen nog bedragen die voor een verbetering van de organisatie van Jeugdhulp nodig is en om de resultaten gaandeweg te kunnen monitoren. De totale kosten voor drie extra geplande jaren Jeugdhulp komen dan op een bedrag van € 1.584.130, die verrekend wordt met de € 3 miljoen uit de reserve.

Commissie Samenleving is positief

Politieke partijen zijn wel te spreken over het voorstel van het college, al zijn er wat aandachtspunten. Dit plan kan alleen van start gaan als er genoeg gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn, stelt Paul Lieverse (ChristenUnie). Machiel Crielaard (Leefbaar 3B) denkt dat er overlap tussen Jeugdcoaches op school (Jos) en de POH GGZ Jeugd kan ontstaan, maar volgens wethouder Ankie van Tatenhove zijn taken en posities verschillend van aard. Omdat het kind en zijn/haar omgeving in de samenhangende aanpak centraal moet staan, vindt Selgei Gabin (GroenLinks) dat de toegang tot hulp zo gemakkelijk mogelijk moet zijn. Daar lijkt dit plan in te voorzien. Petra Verhoef (PvdA) is blij dat de opgebouwde reserves nu goed van pas komen. Leon Hoek (WIJ Lansingerland) vraagt zich af welke inhaalslag er tijdens deze tijdelijke maatregel wordt gemaakt en betwijfelt of slechts 4 uur per praktijk per week voldoende is. Frank Buijs (CDA) vraagt meer aandacht voor een nadere analyse van de problematiek van Jeugdhulp zodat de aanbodsturing verbeterd kan worden. Marloes Draak (VVD) heeft twijfels over de kosten voor een dure projectleider. Zij heeft voor dat geld liever extra ondersteuning in de praktijken. De bemoeienis van de gemeentelijk consulent in het begeleidingstraject wil ze beter omschreven zien. Brecht Weerheijm (D66) meent dat de consulent meer coördinerende taken op zich kan nemen.
Wethouder van Tatenhove vat het zo samen: “Jeugdzorg is soms een ‘kopzorgdossier’ als het om de financiën gaat. Daarom moet er anders gewerkt worden. We denken met de inzet van de praktijkondersteuner zowel de stijgende kosten als het gebruik van de GGZ Jeugdzorg te kunnen verminderen en jongeren eerder en beter te kunnen helpen.”

Check Also

Ontwikkeling Bergschenhoek Centrum

Lansingerland - Commissie Algemeen Bestuur sprak op woensdag 13 mei jl. in een digitale thuisvergadering onder andere over de voortgang in de ontwikkeling van Bergschenhoek Centrum. Inwoners zien vooralsnog niets van de forse facelift die aangekondigd is en evenmin van de stappen die volgens het college in dat hele trage proces toch wel zijn gezet.

Geef een reactie