zondag 29 maart 2020 | week 13
Home » Politiek » Wat willen we uiteindelijk nog aan afvalstoffenheffing betalen?

Wat willen we uiteindelijk nog aan afvalstoffenheffing betalen?

Wat willen we uiteindelijk nog aan afvalstoffenheffing betalen?

Lansingerland – Het was een jaar lang stil rond de keuze die de gemeenteraad gaat maken over het afvalbeleid. Wordt het vóór- of toch náscheiding? Wat gaat het kosten? Een week na de verhoogde aanslag voor de afvalstoffenheffing 2020 werd de opzet voor burgerparticipatie via een enquête gepresenteerd. Misschien weten we nog voor het zomerreces welke aanpak de gemeenteraad kiest.

Freek J. Zijlstra

Anderhalve week geleden viel het aanslagbiljet lokale belastingen weer op de mat. De aanslag viel ten opzichte van vorig jaar fors hoger uit. Hoewel de kosten voor het lozen op het riool en de OZB vrijwel gelijk bleven, viel de aanslag voor een meerpersoonshuishouden ruim € 100 hoger uit. Dat kwam door de afvalstoffenheffing. In 2019 vond nog een teruggaaf van € 53,46 plaats, terwijl dat in 2018 zelfs € 65,55 was. Blijkbaar heeft alle aandacht voor een goede voorscheiding niet tot het terugdringen van de hoeveelheid restafval en een vermindering van kosten geleid. Integendeel. In 2020 zullen de kosten nog eens extra met € 50 stijgen, en dat betekent ten opzichte van 2019 een toename van € 103,48 voor een meerpersoonshuishouden.
De gemeente schrijft in de begeleidende brief dan ook dat dat komt, omdat de kosten voor het ophalen en het verwerken van (rest)afval gestegen zijn. Bovendien nemen de opbrengsten voor papier en plastic af.
Aan het eind van de brief stelt de gemeente dat inwoners invloed hebben op de hoogte van het afvaltarief. ‘Hoe minder afval we met elkaar produceren en hoe beter dat gescheiden wordt aangeboden, hoe lager de kosten zijn voor de verbranding van restafval’, is de suggestie.

Afval scheiden moet veel beter

Drie jaar geleden werd gestart met een campagne die de slogan ‘Afval scheiden is een taak van iedereen’ had. De gemeente legde in paginagrote advertenties uit welk afval respectievelijk in de PMD-zak, de GFT-container en de rest-container moet. In september 2018 kwam de Rekenkamer met een vernietigend rapport waarin stond dat het afval veel beter gescheiden moet worden. De conclusie was dat de doelstellingen flink naar boven moesten worden bijgesteld, om in 2020 te kunnen voldoen aan de landelijk vastgestelde richtlijn van maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar.
Een paar maanden later sprak gemeenteraadscommissie Ruimte over de duidelijke aanbevelingen die de Rekenkamer deed: verhoog het serviceniveau voor scheidbare fracties, verlaag die service juist voor restafval en voer een gedifferentieerde afvalstoffenheffing in, waarbij inwoners alléén per hoeveelheid afval betalen. Daarop liet het college van b. en w. verschillende scenario’s onderzoeken en doorrekenen.
Wethouder Simon Fortuyn kwam vervolgens in maart 2019 met een notitie ‘Kaders afvalbeleid’. De commissie stuurde de wethouder terug om met een beter verhaal te komen.
Het college wilde de hoeveelheid restafval pas eind 2022 tot 100 kilogram terugbrengen, focussen op de kwaliteit van de in te zamelen grondstoffen, rekening houden met verwachte (technologische) ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking, en de kosten voor de afvalinzameling en -verwerking niet te laten stijgen. Dat laatste blijkt nu toch het geval te zijn.

Plan van aanpak

Wat is er sinds maart 2019 aan beleidsplannen ontwikkeld om tot een effectief en betaalbare afvalverwerking te komen? Nog even niets! Pas op woensdag 4 maart jl. werd tijdens een beeldvormingsavond duidelijk dat de aanbevelingen van de Rekenkamer zo veel mogelijk zullen worden overgenomen. Alleen is er – niet onbelangrijk – nog geen keuze gemaakt uit de zeven verschillende scenario’s van afvalinzameling, waar weer een verschillend prijskaartje aan hangt. Wel is inmiddels in opdracht van gemeente Lansingerland door het onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau AfvalSpiegel een plan van aanpak met bijbehorende enquêtering opgesteld voor de raadpleging van inwoners over het toekomstig afvalbeleid. Mieke Olde Engberink verzorgde een presentatie over de opzet van het onderzoek en ging in op technische vragen. De discussie hierover wordt verder in de commissievergadering van 10 maart a.s. gevoerd.
De bedoeling van de burgerparticipatie is allereerst een inventarisatie van hun persoonlijke voorkeuren en dat inzicht wordt gebruikt bij het creëren van voldoende draagvlak bij het maken van een uiteindelijke keuze. Op die manier kunnen ook knelpunten in de afvalafhandeling gesignaleerd worden. Er worden 1300 laagbouwadressen en 1300 hoogbouwadressen geselecteerd waaraan een schriftelijke enquête wordt toegestuurd. Andere, niet-geselecteerde inwoners, kunnen zich alsnog online aanmelden. De resultaten worden op een dialoogavond gepresenteerd, waarna de resultaten medio juni 2020 met een advies richting de gemeenteraad gaat. Die gebundelde uitkomsten zijn echter niet bindend. De gemeenteraad kan nog steeds andere kaders stellen. De harde doelstellingen (circulariteit en duurzaamheid, vastgestelde hoeveelheid restafval per einddatum) zijn daarin leidend. Mieke Olde Engberink: “Het kan best zo zijn dat er een scenario uitkomt, dat de inwoners niet zo leuk zullen vinden.”

Opzet van de enquête

De enquête geeft een beschouwende inleiding op een gezonde en schone woonomgeving waarin zoveel mogelijk afval opnieuw wordt gebruikt. Dan blijft er minder restafval (niet herbruikbaar afval) over. Dat betekent minder verbranding van afval en dus minder vervuiling. Het doel is om de hoeveelheid restafval naar 100 kilogram per inwoner per jaar te brengen. Daarin speelt de manier van inzamelen een belangrijke rol. Aan de hand van de enquêteresultaten wordt bekeken hoe de manier van afval inzamelen verbeterd kan worden.
Er worden vervolgens 10 vragen gesteld over welk afval de inwoner scheidt en waarom, de wijze waarop nu PMD, papier, GFT en restafval wordt gescheiden, de gewenste ophaalfrequentie, of grof vuil weggebracht of opgehaald wordt, en of men kiest voor lage kosten, een hoge service of het beste voor het milieu kiest.
Tot slot worden er 9 stellingen geponeerd over de hoeveelheid afval die we met elkaar produceren, wat daaraan gedaan kan worden, of de (rest)vervuiler de kosten daarvan dan moet betalen, de moeilijkheidsgraad van afvalscheiding, of herbruikbaar afval het scheiden ervan motiveert, of nascheiding van PMD maar fabrieksmatig moet gebeuren, en of de afvalstoffenheffing omlaag moet.
Waarom werd de enquête niet gewoon aan iedereen met het aanslagbiljet voor lokale belastingen meegestuurd? Volgens de beleidsambtenaar omdat de enquête nog niet klaar was.Toch blijkt dat bureau AfvalSpiegel dit soort enquêtes ook in andere gemeenten heeft uitgezet en de resultaten zelfs met elkaar vergelijkt. Als u na goedkeuring door de gemeenteraad over een aantal weken een enquêteformulier krijgt toegestuurd of uzelf online aanmeldt, zult u zich vast nog wel herinneren dat u dit jaar ruim € 100 meer betaalt. Misschien ondanks het feit dat u heel milieubewust slechts één keer per maand de restcontainer met een bodempje afval bij de weg zet en het grof vuil keurig naar de milieustraat in Bergschenhoek brengt.

Check Also

Afvalverwerkingsbedrijf in Groenzoom gaat op termijn weg

Lansingerland - Het college van b. en w. stuurde op woensdag 18 maart jl. een informatieve brief aan de gemeenteraad over de beroepszaak door het afvalverwerkingsbedrijf van Gebr. Van der Voort aan Noordersingel 127a bij de Raad van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak deed op 19 februari jl. einduitspraak over de bestemming van het perceel in bestemmingsplan Groenzoom.

Geef een reactie