zondag 29 maart 2020 | week 13
Home » Politiek » Wie gaat er over het geluidsniveau in onze buitenruimte?
Lansingerland - Woensdagavond 19 februari worden leden van de gemeenteraad en de commissie Ruimte tijdens een beeldvormingsavond over de invoering van de Omgevingswet speciaal bijgepraat over geluid. In hoeverre bepaalt de gemeente Lansingerland als het er op aankomt het maximaal aanvaardbare geluidsniveau in onze leefomgeving? Worden we toch niet steeds overruled door het rijk?

Wie gaat er over het geluidsniveau in onze buitenruimte?

Wie gaat er over het geluidsniveau in onze buitenruimte?

Lansingerland – Woensdagavond 19 februari worden leden van de gemeenteraad en de commissie Ruimte tijdens een beeldvormingsavond over de invoering van de Omgevingswet speciaal bijgepraat over geluid. In hoeverre bepaalt de gemeente Lansingerland als het er op aankomt het maximaal aanvaardbare geluidsniveau in onze leefomgeving? Worden we toch niet steeds overruled door het rijk?

Freek J. Zijlstra

In het Omgevingsplan worden niet alleen milieubelastende activiteiten beschreven, maar ook alles wat met bouwen te maken heeft, èn wat de begrenzingen zijn aan geluidsbelasting. Bij het opstellen van dat plan spelen niet alleen gemeentelijke afspraken een rol, maar ook wat vanuit de provincie en de rijksoverheid aan regels wordt opgelegd.
Er zijn zogenaamde instructieregels van het rijk en die betreffen bijvoorbeeld de kwaliteit van de leefomgeving, het milieu, de veiligheid van inwoners, schone lucht en geluidsoverlast. Bij de instructieregel met betrekking tot het geluid staat: Het Omgevingsplan voorziet erin dat het geluid door een activiteit op geluidsgevoelige gebouwen aanvaardbaar is. dat is een nogal rekbaar begrip; wat voor de één toelaatbaar is, zal voor de ander volstrekt ontoelaatbaar zijn. Daarom hangen er maximale waarden aan, bijvoorbeeld voor het maximale geluidsniveau dat veroorzaakt wordt door het aandrijfgeluid van transportmiddelen: 70 dB als buitenwaarde en 55 dB als binnenwaarde.

Nachtritten HSL

In augustus 2019 besloot de minister van Milieu en Wonen een tijdelijke ontheffing te verlenen aan ProRail om op het spoor van de HSL in de nacht testritten uit te voeren met nieuw materieel. De verwachting is dat ruim 500 testritten nodig zijn. Die testritten zouden in februari van start gaan en duren tot eind 2020. Drie tot vier per nacht, verspreid over drie nachten per week.
Tegen dit besluit zijn volgens het antwoord van de minister 36 bezwaarschriften ingediend, waarvan 33 door bewoners en de andere bezwaarschriften door Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, belangenvereniging de Kruisweg en het college van b. en w. van Lansingerland.
Een aantal argumenten tegen het verlenen van ontheffing betroffen onder andere het feit dat de huidige geluidswerende voorzieningen volstrekt onvoldoende zijn en de geluidsnormen verder (buitenproportioneel) overschreden zullen worden. Hoewel er gelden zijn gereserveerd voor extra en nieuwe geluidswerende voorzieningen, zijn die tot op heden niet gerealiseerd. Daarom was het dringende verzoek te wachten met testritten totdat de afgesproken maatregelen op orde zijn. De nachtrust van de inwoners van Lansingerland dienen tot het uiterste beschermd te worden.

Wie is eigenaar van het Omgevingsplan?

Indieners van bezwaarschriften hebben ook gewezen op een stapeling van geluidsoverlast, nu al door de vliegbewegingen van en naar Rotterdam The Hague Airport en op termijn door de A16 Rotterdam. In haar besluit heeft de minister die cumulatie van geluid terzijde geschoven. Ze vindt de bezwaren ongegrond en handhaaft haar besluit tot het tijdelijk verlenen van ontheffing. De minister vindt het testen van nieuw materieel namelijk van groot maatschappelijk belang en naar omstandigheden aanvaardbaar. Volgens de minister is er sprake van een bijzondere omstandigheid, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer, op grond waarvan tijdelijke ontheffing wordt verleend voor de rest van 2020, 2021 en 2022.

De vraag die dus gesteld moet worden is of wij straks met een mooi Omgevingsplan het eigenlijk wel voor het zeggen hebben als het rijk met één pennenstreek de door inwoners gevraagde beperking van overlast door een HSL, een RTHA en een A16 Rotterdam teniet kan doen.

Check Also

Afvalverwerkingsbedrijf in Groenzoom gaat op termijn weg

Lansingerland - Het college van b. en w. stuurde op woensdag 18 maart jl. een informatieve brief aan de gemeenteraad over de beroepszaak door het afvalverwerkingsbedrijf van Gebr. Van der Voort aan Noordersingel 127a bij de Raad van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak deed op 19 februari jl. einduitspraak over de bestemming van het perceel in bestemmingsplan Groenzoom.

Geef een reactie