maandag 25 mei 2020 | week 22
Home » Politiek » Vragen over bouwlocatie Treurniet blijven nog onbeantwoord
Lansingerland - Het college van b. en w. stuurde op 26 november 2019 een brief over de voortgang van het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouwlocatie Treurniet’ aan de gemeenteraad. Daarin zag woordvoerder Volken-Jan Koelewijn namens de Klankbordgroep Omwonenden voldoende aanleiding om de gemeenteraad op 19 december 2019 nog eens bij te praten.

Vragen over bouwlocatie Treurniet blijven nog onbeantwoord

Vragen over bouwlocatie Treurniet blijven nog onbeantwoord

Lansingerland – Het college van b. en w. stuurde op 26 november 2019 een brief over de voortgang van het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouwlocatie Treurniet’ aan de gemeenteraad. Daarin zag woordvoerder Volken-Jan Koelewijn namens de Klankbordgroep Omwonenden voldoende aanleiding om de gemeenteraad op 19 december 2019 nog eens bij te praten.

Freek J. Zijlstra

Al in oktober 2017 liet Volken-Jan Koelewijn van zich horen in de commissievergadering Ruimte. Destijds vroeg hij namens de omwonenden wat er op de locatie van de maalderij zou gaan gebeuren. Volgens de toenmalige wethouder Jeroen Heuvelink speelde de gemeente geen rol in de gesprekken tussen het bedrijf Treurniet en de grondontwikkelaar. Als er een plan ligt, moet de procedure gevolgd worden, met wijziging van het bestemmingsplan en dan kunnen omwonenden daarop anticiperen, aldus de reactie van de wethouder.
Sindsdien is er procedureel veel gebeurd rond de voorgenomen nieuwbouw op deze locatie.
In de recente brief aan de gemeenteraad verwijst het college naar een brief van 29 maart 2019 over het besluit in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouwlocatie Treurniet’. Dat plan heeft van 4 april t/m 1 mei 2019 ter inzage gelegen. Daarop zijn door de gemeente 19 inspraakreacties en 4 overlegreacties ontvangen. De beantwoording daarop is eind november 2019 echter nog niet gereed omdat het rapport over het effect van de ondergrondse parkeergarage op de (grond)waterhuishouding nog ontbreekt, aldus het schrijven van het college. ‘Dit onderzoek kost meer tijd dan aanvankelijk werd verwacht. Wij zijn van mening dat zorgvuldigheid in dit geval belangrijker is dan snelheid’, schrijft het college. De concept-rapportage zal na ontvangst eerst ter onafhankelijke toetsing worden voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Delfland. Het college verwacht in januari 2020 een besluit te kunnen nemen over het ontwerpbestemmingsplan. Vervolgens zal dat gedurende een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd waarop voor een ieder gelegenheid is om te reageren. De vaststelling door de gemeenteraad staat gepland voor het tweede kwartaal van 2020.

De inspraak

Volken-Jan Koelewijn vindt dat onterecht het beeld wordt geschetst dat de gemeente de regie in handen heeft. Op 11 november jl. vond er een gesprek met wethouder Arends, de afdeling gebiedsontwikkeling en de projectontwikkelaar plaats. De bewoners waren heel teleurgesteld toen ze bij die ontmoeting hoorden dat de beantwoording van de gemeente op de zienswijzen voor de derde keer wordt uitgesteld. Dat is ongeloofwaardig volgens Koelewijn, omdat het onderzoek naar de (grond)waterhuishouding pas in oktober is gestart toen er al twee beantwoordingstermijnen verlopen waren. “Het college stelt met de brief aan de raad een andere werkelijkheid voor,” zegt Koelewijn. De omwonenden hebben vier belangrijke bezwaren tegen het voorontwerpbestemmingsplan: de optopping tot een bouwhoogte van 18 meter, de parkeervoorziening en ontsluiting op de overbelaste Laan van Romen en Rodenrijseweg, de integrale inpassing van het project in de bestaande omgeving, en genoemde effecten op de (grond)waterhuishouding. De bewoners concluderen dat de afspraken met de grondontwikkelaar over bouwhoogte blijkbaar bindend zijn. Bij de aanstaande ontwikkeling van Berkel Centrum Oost mag er niet hoger dan 15 meter gebouwd worden omdat locatie Hergerborch tot het centrum gerekend wordt, maar voor locatie Treurniet geldt dat niet. “Dat is meten met twee maten!” Slagerij Jan de Rooij heeft in een gesprek met omwonenden kenbaar gemaakt dat hij plannen tot modernisering en uitbreiding van zijn bedrijf heeft, waardoor het voorontwerp zal moeten worden aangepast. “Wij vertegenwoordigen de belangen van vrijwel alle omwonenden en streven naar een oplossing voor bestaande en nieuwe bewoners, ook als dit botst met toezeggingen van de gemeente,” aldus Koelewijn. De omwonenden leggen daarom bij de gemeenteraad het verzoek neer de regie te nemen om te komen tot een plan met een breed maatschappelijk draagvlak.

Beantwoording doorgeschoven

Na verduidelijkende vragen van Michiel Muis (D66) over het tijdpad en de instructie aan de grondontwikkelaar dat informatievoorziening strikt via de gemeente zou moeten lopen, stelde Leon Hoek (WIJ Lansingerland) voor dit onderwerp alsnog aan de agenda toe te voegen.
Voorzitter burgemeester Pieter van de Stadt wees dat echter van de hand en verwees bespreking naar commissie Ruimte, zodat het college de tijd en gelegenheid heeft met weloverwogen antwoorden te komen.

Check Also

Ontwikkeling Bergschenhoek Centrum

Lansingerland - Commissie Algemeen Bestuur sprak op woensdag 13 mei jl. in een digitale thuisvergadering onder andere over de voortgang in de ontwikkeling van Bergschenhoek Centrum. Inwoners zien vooralsnog niets van de forse facelift die aangekondigd is en evenmin van de stappen die volgens het college in dat hele trage proces toch wel zijn gezet.

Geef een reactie