maandag 17 februari 2020 | week 08
Home » Politiek » Volgend jaar weer ceremonie op Coming Out Day
Volgend jaar zal weer een ceremonie worden gehouden.

Volgend jaar weer ceremonie op Coming Out Day

Gemeenteraadsvergadering:

Volgend jaar weer ceremonie op Coming Out Day

Lansingerland – Op 31 oktober kwam de gemeenteraad bijeen om een aantal actuele ontwikkelingen te behandelen. De raadsleden namen een viertal bespreekpunten uitgebreid onder de loep.

Peter Tetteroo

De vier gesprekspunten waren: de zomerrapportage, het te verplaatsen bedrijf van de gebroeders Van der Voort aan de Noordersingel te Berkel en Rodenrijs en de aanbevelingen die de Rekenkamer deed met betrekking tot de burgerparticipatie. Ook diende Petra Verhoef (PvdA) een motie in over de ceremonie rond de LHBTI-ers.

Reparatie bestemming Noordersingel

Het bedrijf van de gebroeders Van der Voort aan de Noordersingel moet vanwege het bestemmingsplan Groenzoom verplaatst worden. Het college noemde een termijn van drie jaar voor de verhuizing. Henk Meester diende mede namens WIJ Lansingerland en de VVD een amendement in waarin hij voorstelde om er vijf jaar van te maken. Mede omdat het regelen van de vergunningen voor vestiging van het bedrijf op een ander locatie binnen de gemeente en zaken als stikstofproblematiek en Pfas er voor zouden kunnen zorgen dat de termijn van drie jaar niet gehaald wordt. De meerderheid van de raad stemde voor het amendement, de termijn gaat naar vijf jaar.

Zomerrapportage

Petrine van Olst (WIJ Lansingerland) diende een amendement in waarin ze stelde dat het krediet dat in de zomerrapportage wordt voorgesteld voor heropenstelling van de rotonde op de Noordeindseweg hoger is dan waarover eerder gesproken werd. Zij verzocht het college dit op de juiste wijze ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. Wethouder Fortuyn gaf aan dat de voorstellen met betrekking tot de rotonde nog ter bespreking naar de raad komen. Na deze toezegging van de wethouder trok WIJ Lansingerland het amendement in.

Burgerparticipatie

Johan Philippens (Leefbaar 3B) diende namens WIJ Lansingerland, CDA, VVD, CDA en D66 een motie in, waarin hij het college opdraagt om in samenwerking met de raad in het eerste kwartaal van 2020 een brede beeldvormingsbijeenkomst, met externe (ervarings)deskundigen, over burgerparticipatie te organiseren. De inwoners zouden hierbij actief moeten worden betrokken en bevraagd over hun visie op burgerparticipatie. De uitkomsten van de beeldvorming en de raadpleging van de inwoners zouden in de commissie AB aan de orde moeten komen. De raad zou het college vervolgens de opdracht moeten geven om op basis van de bespreking uitgangspunten, een visie en een nota op te stellen. De raad zou voorafgaand moeten worden geinformeerd hoe het college de burgerparticipatie in de ambtelijke organisatie belegt alsmede over de financiële consequenties. Deze motie werd unaniem aangenomen en zal in 2020 uitgevoerd worden.

Coming Out Day LHBTI’s

​​LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, en intersekse conditie. Ook dit jaar werd op Coming Out Day de regenboogvlag gehesen, maar het college heeft dit jaar geen speciale ceremonie ter gelegenheid van het hijsen van de regenboogvlag gehouden. Petra Verhoef (PvdA) diende een motie in – mede namens GroenLinks, VVD, CDA en D66 – waarin ze stelt dat een ceremonie bij het hijsen van de regenboogvlag er toe bijdraagt dat LHBTl’s in Lansingerland zichtbaar worden en zich gewaardeerd en thuis voelen. Machiel Crielaard (Leefbaar 3B) voegde daar aan toe dat het goed zou zijn om de ceremonie juist uit te breiden in plaats van af te schaffen. Nodig scholen en sportverenigingen uit om aanwezig te zijn. Een meerderheid van stemmen zorgde ervoor dat er volgend jaar weer een ceremonie is op Coming Out Day op 11 oktober.

Check Also

Gebruikers klagen over sporthal Berghonk

Bergschenhoek - Sinds februari 2019 hebben leerkrachten die gebruik maken van sporthal Berghonk in Bergschenhoek, meerdere klachten doorgegeven aan Sportfondsen Lansingerland over het ontbreken van materiaal en achterstallig onderhoud. De klachten worden volgens hen echter slechts deels aangepakt door Sportfondsen Lansingerland, waardoor er nu al een jaar sprake is van een ongewenste situatie.

Geef een reactie