maandag 25 mei 2020 | week 22
Home » fbpost » Concept Inrichtingsplan Berkel Centrum West gereed
 Verkoeling in de stedelijke bebouwing moet van boomaanplant komen.

Concept Inrichtingsplan Berkel Centrum West gereed

Concept Inrichtingsplan Berkel Centrum West gereed

Lansingerland – Het college heeft het concept ontwerp van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte, behorend bij het project Berkel Centrum West, aan de gemeenteraad gestuurd. Er wordt een nadere toelichting gegeven tijdens een beeldvormingsavond op dinsdag 5 november en de stukken worden ter bespreking in commissie Ruimte op 12 november geagendeerd.

Freek J. Zijlstra

Tijdens de bestemmingsplanprocedure heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met scholen en medezeggenschapsraden, het medisch centrum Boerhaavestraat, bewoners van de Gemeentewerf, Röntgenstraat, Boerhaavestraat en Westersingel en met ondernemers en eigenaren van winkels aan het Westerwater.
De belangrijkste aanpassingen die sindsdien in het nu voorliggende inrichtingsplan zijn doorgevoerd lichten we achtereenvolgens toe.

Fietsbrug

Er zijn vier mogelijke fietsverbindingen naar de scholen aan de Röntgenstraat in beeld gebracht en met betrokkenen besproken. De voorkeur van de scholen en medezeggenschapsraden gaat uit naar een vrijliggende fietsbrug over de Berkelse plas. Bewoners van het Albert Schweitzerpad en de Gemeentewerf zijn juist voorstander van een fietsverbinding door het centrumgebied. Er is gekozen voor een fietsbrug omdat dit vanuit verkeersveiligheid de beste optie is. De fietsbrug wordt aangemerkt als kunstwerk in de openbare ruimte.

Gemeentewerf

Er wordt aan weerszijden van de Gemeentewerf een vrij liggend fietspad aangebracht.
In overleg met bewoners is ervoor gekozen om de uitrit voorlangs de woningen af te laten buigen naar de Oudelandselaan, waardoor geen hinder wordt ondervonden van koplampen. In de berm aan de voorzijde van de woningen wordt bovendien een groene haag geplaatst.
De woningen aan Gemeentewerf 7 t/m 21 krijgen te maken met extra geluidsbelasting. Daartoe wordt een stil wegdek aangebracht, waarmee een reductie van 2,5 dB wordt behaald. Uit een gevelisolatieonderzoek blijkt dat in het verleden onjuiste aannames zijn gedaan over het aantal verkeersbewegingen en dat de woningen zonder aanvullende maatregelen aan de gevel onvoldoende geluidwerend zijn. Met bewoners is een pakket van maatregelen afgesproken.

Röntgenstraat en Oudelandselaan

Na de centrumuitbreiding moeten ouders die kinderen per auto naar scholen aan de Röntgenstraat brengen, parkeren aan de Oudelandselaan, die daartoe anders wordt ingericht en uitgebreid. Hierdoor neemt het aantal verkeersbewegingen in de Boerhaavestraat tweemaal per dag fors af. Ouders kunnen ook in het centrumgebied parkeren en via de voetgangersbrug de scholen aan de Röntgenstraat bereiken.

Boerhaavestraat

Verschillende verkeersstromen worden gescheiden: langzaam verkeer over de Westersingel, autoverkeer via de Gemeentewerf en bevoorradend verkeer via de Boerhaavestraat.
Speciale parkeerplaatsen en de laad- en losplek aan de Boerhaavestraat worden verplaatst naar de Oudelandselaan en Röntgenstraat. Hierdoor kan de rijbaan verbreed worden naar 6 meter, exclusief afzonderlijke fietsverbindingen aan weerszijden. Op deze manier wordt de rijbaan voldoende breed voor bevoorradend verkeer in combinatie met passerende auto’s. De snelheid in de Boerhaavestraat wordt met drempels ingeperkt.

Arbeiderswoningen

In overleg met de bewoners van de arbeiderswoningen aan de Westersingel is er voor gekozen om de huidige ruime waterpartij aan de zuidzijde van de woningen te handhaven en voldoende groen aan te brengen.

Parkeerplaatsen

In de basisvariant wordt uitgegaan van appartementen en horeca. In dat scenario is er voldoende parkeergelegenheid. De gewenste invulling van blok 5 bestaat uit realisatie van een cultuurhuis. In dat geval ontstaat een tekort op de parkeerbalans van circa 30 plaatsen. Het college vindt een dergelijk tekort aanvaardbaar omdat aan de Oudelandselaan ongeveer 35 parkeerplaatsen meer gerealiseerd worden dan in de huidige situatie. Ook veronderstelt het college dat het autobezit en autoverkeer in de toekomst afneemt. Er wordt ingezet op fietsparkeren, met een bewaakte fietsenstalling. Bij een eventueel toekomstig tekort is uitbreiding van de parkeercapaciteit nabij het centrumgebied mogelijk door realisatie van een parkeerdek op het huidige parkeerterrein achter de Zeeman / Wibra / Xenos.

Klimaatadaptatie

Wateroverlast tijdens extreme piekbuien en hittestress zijn aandachtspunten bij de verstedelijking van het centrumgebied. De wateroverlast wordt voorkomen door een slimme profilering van de weg- en pleinprofielen in combinatie met ruim gedimensioneerde duikers en een overstort over de Berkelse plas. Regenwater op de parkeerterreinen wordt vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater. De hittestress wordt tegengegaan door schaduw van bomen met een spreidende kroon. Ook worden fonteinen geplaatst waardoor de temperatuur ter plaatse enkele graden wordt verlaagd.
In het kader van duurzaamheid en milieubewustzijn worden LED-armaturen en afvalbakken voor gescheiden inzameling aangebracht.

Check Also

Ondernemend Lansingerland heet nieuwe bestuursleden welkom

Lansingerland - Net als veel andere verenigingen, clubs en andere groepen heeft ook het bestuur van Ondernemend Lansingerland zich gebogen over het houden van de Algemene Ledenvergadering. Met alle leden in een zaal of andere ruimte bijeen komen is op dit moment niet mogelijk en daarom is besloten de datum te verplaatsen naar woensdag 16 september.

Geef een reactie