dinsdag 22 oktober 2019 | week 43
Home » Politiek » Raad stelt nota van uitgangspunten locatie Hergerborch vast
Lansingerland - In de vergadering van 3 oktober jl. stelde de gemeenteraad het raamwerk van de plannen voor het gebied waarop Hergerborch in Berkel Centrum Oost staat met algemene stemmen vast. Twee tekstuele wijzigingen werden aangenomen en een motie voor het aanbrengen van zonnepanelen op het dak bij maaiveldhoogte parkeren werd verworpen.

Raad stelt nota van uitgangspunten locatie Hergerborch vast

Raad stelt nota van uitgangspunten locatie Hergerborch vast

Lansingerland – In de vergadering van 3 oktober jl. stelde de gemeenteraad het raamwerk van de plannen voor het gebied waarop Hergerborch in Berkel Centrum Oost staat met algemene stemmen vast. Twee tekstuele wijzigingen werden aangenomen en een motie voor het aanbrengen van zonnepanelen op het dak bij maaiveldhoogte parkeren werd verworpen.

Freek J. Zijlstra

Leefbaar 3B diende een amendement in over de voorgestelde ontsluitingsweg richting het Berkelsdijkje die bij het college de voorkeur heeft. ‘Mocht deze voorkeursvariant niet haalbaar blijken, dan legt het college mogelijke oplossingen ter bespreking voor aan commissie Ruimte.’ Die aanpassing in het document werd met een krappe meerderheid aangenomen.
De fractie van D66 vindt het noemen van het aantal uit te breiden parkeerplaatsen met ca. 110 niet ver genoeg gaan. De aangepaste tekst is nu ‘Om te voorzien in voldoende parkeren voor het winkelcentrum dienen minimaal 120 extra parkeerplaatsen gerealiseerd te worden.’ Alleen GroenLinks stemde tegen dit amendement omdat extra parkeerplaatsen een aanzuigende werking heeft op het gebruik van de auto boven de fiets. Dát moet volgens GroenLinks juist gestimuleerd worden.
GroenLinks diende met steun van de ChristenUnie zelf een motie in. De partijen roepen het college op de mogelijkheid tot het overkappen van het parkeerterrein op maaiveld bij de opties 2 en 4 met zonnepanelen te onderzoeken. De motie werd verworpen omdat de meerderheid in de gemeenteraad het zichtbaar plaatsen van zonnepanelen in een dorpskern niet fraai vindt.
Tot slot diende WIJ Lansingerland met steun van D66 een motie in waarin wordt gevraagd naar mogelijkheden voor private cofinanciering van de parkeergarage. Immers, ander parkeergarages in de gemeente werden en worden door supermarktketens gefinancierd. Waarom betalen Aldi en Hoogvliet niet mee in dit project? WIJ Lansingerland wil bovendien exacte bedragen bij de verschillende varianten horen, zodat de raad weet waar het ‘ja’ tegen gaat zeggen. Wethouder Kathy Arends zegde toe dit onderzoek mee te nemen in de verdere uitwerking van haar plannen, waarna de motie werd ingetrokken.
Partijen drongen aan op het maken van tempo in verband met het realiseren van sociale woningbouw, waarbij het verwezenlijken van 80 woningen de voorkeur van de raad heeft. Ook dringt de raad er op aan het parkeren toekomstbestendig te maken in verband met de verdere groei van Lansingerland. Het college verwacht aan het begin van het tweede kwartaal 2020 met een uitgewerkt voorstel te komen.

Check Also

Cultuurhuis Blok B wordt plek van rust èn reuring

Berkel en Rodenrijs - We schreven de afgelopen maanden een zestal keren uitgebreid over de voorgenomen plannen van het college van b. en w. om een cultuurhuis in nieuwbouw Berkel Centrum West te realiseren. Er lag een raamplan, er kwamen insprekers met positieve reacties en er waren ondernemers die hun pijnpunten benoemden. Dat gaf veel beroering. Over enkele weken komt het college met een verdere uitwerking van de financiële varianten en een risicoanalyse. Wij spraken intussen met enthousiaste woordvoerders van ketenpartner Bibliotheek Oostland.

Geef een reactie