vrijdag 22 november 2019 | week 47
Home » Politiek » De bouwcijfers tot 2030
Sociale woningbouw blijft ook de komende jaren sterk achter.

De bouwcijfers tot 2030

De bouwcijfers tot 2030

Lansingerland – Er wordt volop gebouwd in Lansingerland en nóg is het niet genoeg. Tot 2030 zouden er nog eens 6.500 woningen gebouwd moeten worden, waardoor het aantal woningen dan rond de 30.240 komt. Politieke partijen willen meer sociale woningbouw en betere regelingen voor starters. Ook het aantal senioren dat langer thuis blijft wonen neemt fors toe. Dat vraagt om meer appartementen en levensloopbestendige woningen. Het college van b. en w. stuurde op 23 juli jl. het veelgevraagde overzicht met bouwcijfers en ramingen naar de gemeenteraad. Voor de geïnteresseerde lezer zetten we de feiten uit dat rapport op een rij en dan is de conclusie dat er huizen verdwijnen in het traject beloven, plannen maken, ontwikkelen, bouwen en inventariseren wat er in 2030 staat. De hoeveelheid sociale woningen blijft hoe dan ook achter en fors onder het streefcijfer van 20%.

Freek J. Zijlstra

De gemeente heeft de ambitie te groeien naar een inwonertal van 75.000 in 2030. Daar zijn meer woningen voor nodig dan de huidige 23.755 bij leefvormen met een kleiner aantal gezinsleden en ouderen die langer zelfstandig thuis wonen. In het coalitieakkoord wordt een bouwambitie van 4.000 tot 7.000 woningen genoemd, met daarin voldoende aanbod van betaalbare woningen, ook in de sociale sector en voor starters.

Woningtoename met 27%

Het aantal woningen in Bleiswijk neemt op peildatum 1 januari 2019 volgens de plancapaciteit van 4.863 met 114 woningen toe naar 4.977. In Bergschenhoek wordt een toename van 7.052 met 2.977 naar 10.029 voorzien. Hierin is een voorlopige schatting van 2.500 woningen bij de ontwikkeling van Wilderszijde opgenomen. Er wordt nog onderzocht of er meer gebouwd kan worden in Bleiswijk en of het bij compactere bouw in Wilderszijde meer woningen te realiseren zijn. Die gezamenlijke ambitie zou nog eens 1.066 woningen kunnen opleveren. In Berkel en Rodenrijs neemt het aantal woningen van 11.840 met 2.328 toe naar een totaal van 14.168.
Bij de berekeningen gaat de gemeente uit van kleinschalige particuliere bouwprojecten en grondexploitatieprojecten, waar de uitkomsten afhankelijk zijn van de overeenkomsten die de gemeente sloot met projectontwikkelaars. De markt bepaalt echter in belangrijke mate welke woningen er gebouwd worden.
De gemeente heeft gezien hoe het aantal gerealiseerde woningen de afgelopen vier jaren is teruggelopen. Dit jaar en de komende zes jaren hoopt de gemeente dat er 400-500 woningen per jaar gebouwd worden (zie bijgaande figuur).

Sociale woningbouw

Van sociale woningbouw is sprake als een woning wordt verhuurd voor maximaal € 720,42 per maand of een verkoopprijs heeft tot € 140.000 (vrij op naam). In Bleiswijk worden door particuliere initiatieven 21 woningen in de sociale sector gebouwd. In Berkel en Rodenrijs worden dat 115 particuliere woningen en 131 via een grondontwikkelaar. Voor een belangrijk deel betreft dat echter sloop van verouderde woningen of panden, waarmee 152 wooneenheden vervallen en het netto effect slechts 94 toegevoegde sociale woningen in Berkel en Rodenrijs zal zijn.
De grote klapper van sociale woningen zal in Bergschenhoek in Wilderszijde moeten gebeuren. In Bergschenhoek komen slechts 18 woningen door particuliere initiatieven en wellicht 568 door grondontwikkelaars, omdat het college in Wilderszijde vooralsnog de ambitie heeft 20% sociale woningen te laten bouwen, 500 woningen van de nu geplande 2.500 aldaar.

Starters

Koopwoningen voor zogenaamde starters zijn geïndiceerd tot € 180.000 of een huur tot € 850 per maand. De ambitie van de gemeente is tot 2030 ongeveer 720 woningen voor starters te bouwen, waarvan 237 in Berkel en Rodenrijs (30 particulier en 207 door grondontwikkelaars) en 483 in Bergschenhoek (waarvan 25 door particulieren en 458 door grondontwikkelaars). Volgens die ambitie zouden namelijk 375 woningen voor starters in Wilderszijde gebouwd kunnen worden (15% van 2.500 woningen).

Op papier en in werkelijkheid

In een gedetailleerd overzicht geeft de gemeente een opsomming van alle lopende projecten, de plannen die in de voorbereidende fase zijn en de prognoses van nog nader in te vullen projecten. Die getallen wijken iets af van bovengenoemde ramingen.
In ieder geval zullen gerealiseerd worden projecten met in totaal 1.817 woningen, waarvan 91 sociale woningen (5%). In voorbereiding zijn 798 woningen, waarvan 285 sociale woningen. Na aftrek van 152 te slopen wooneenheden is dat 16,7% sociale woningbouw. Van de projecten die nog te bepalen zijn, betreft het minimaal 2.650 woningen, waarvan voor 560 sociale woningbouw (21,1%). Het totaal van gerealiseerde, in voorbereiding en nog te bepalen woningbouw komt daarmee op 5.265, waarvan 936 sociale bouw (17,8%).
Het college berekent een plancapaciteit van 5.419 en een ambitie van 1.066 woningen, in totaal 6.485 te bouwen woningen tot 2030. Van die marge in 1.220 te bouwen woningen zal een aanzienlijk percentage gereserveerd moeten worden voor sociale woningbouw. Op dit moment valt slechts 18,1% van het woningaanbod in de sociale sector. Als het college en de gemeenteraad vasthouden aan het uitgangspunt dat het percentage sociale woningen minimaal 20% moet zijn, betekent dit dat er in 2030 minstens 6.048 sociale woningen moeten zijn. Dat betekent ongeveer 1.700 sociale woningen bouwen tot 2030 en dat zijn er toch altijd nog zo’n 800 meer dan er nu op papier staan.

Check Also

Stand van zaken middelengebruik onder jongeren Lansingerland

Lansingerland - Leden van de gemeenteraad werden op dinsdag 5 november jl. bijgepraat over het gebruik van verdovende, bewustzijn vernauwende en stimulerende middelen door pubers. Er was veel aandacht voor het gebruik van lachgas. De gemeente richt zich in de aanpak op gezondheidsaspecten en handhaving bij overlast. Professionals van Jeugd- en Jongerenwerk, Youz en politie waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Geef een reactie