woensdag 22 januari 2020 | week 04
Home » Politiek » Standplaatsenregeling Berkel Centrum bijna afgerond
De standplaatsindeling bij de Visch.

Standplaatsenregeling Berkel Centrum bijna afgerond

Standplaatsenregeling Berkel Centrum bijna afgerond

Lansingerland – De kogel is door de kerk! Het college van b. en w. heeft een einde aan de slepende kwestie gemaakt en zoals afgesproken met de gemeenteraad een besluit over de standplaatsen in Berkel Centrum genomen: er komt één standplaats bij De Visch en twee nieuwe plaatsen bij het rondje rond de kerk aan de Kerksingel. Toewijzing vindt echter plaats door loting en over twee weken weten we meer als gegadigden zich hebben gemeld voor een standplaats.

Freek J. Zijlstra

De herinrichting van Berkel Centrum Oost kent een lange aanloop van besluitvorming en eveneens een lange periode van uitvoering tijdens het hele najaar en de winterperiode van 2018. Pas in april jl. werd het plein na de nodige herstelwerkzaamheden vertraagd opgeleverd. Tijd genoeg dus om na te denken over een goede standplaatsenregeling en met betrokkenen in overleg te gaan. Dat liep echter anders. Het college heeft onder politieke druk op 15 mei, 19 juni, 26 juni en 17 juli jl. intensieve gesprekken met betrokkenen gevoerd. Dat heeft echter niet tot overeenstemming geleid.

De lange aanloop

Op dinsdag 7 maart 2017 werd tijdens een presentatieavond voor raadsleden het plan voor de herinrichting van het plein rond ’t Vierkantje in Berkel Centrum Oost toegelicht. De eigenaren van bloemenkraam Steentjes lieten toen al weten minder blij te zijn met deze plannen. Zij verzochten in overleg met de gemeente naar een andere permanente plek te kunnen verhuizen.
Tijdens de vergadering van commissie Ruimte op 16 januari 2018 sprak men afrondend over de herinrichting van het plein bij ’t Vierkantje, dat er na de facelift en het autoluw maken uit moet zien als de ‘gezellige huiskamer’ van Berkel Centrum. Vooral het verstrekken van volledige terrasvergunningen en het vinden van goede nieuwe standplaatsen voor huidige vergunninghouders hielden de gemoederen bezig. Centrale vraag was waarom het maar niet lukte om een goede plek voor de bloemenkiosk te vinden. Men is hier immers al vanaf zomer 2017 mee bezig? “Dat is een smet op het plan” en “We blijven het college achtervolgen tot het opgelost is” spraken politici ferme taal.
Leon Hoek (WIJ Lansingerland) diende in de raadsvergadering van 28 maart jl. een unaniem aangenomen motie in waarin het college van b. en w. werd verzocht liefst vóór 1 mei maar uiterlijk vóór het zomerreces met een passende standplaatsenregeling te komen. Tijdens de raadsvergadering van 11 juli jl. bleek dat niet te gaan lukken en werd afgesproken dat wethouder Kathy Arends extra tijd zou krijgen tot 1 augustus om tot een afgewogen herbeoordeling te komen. Dat besluit zou een zo breed mogelijk draagvlak moeten hebben, gesteund door de winkeliersvereniging, alle betrokken standplaatshouders en de gemeente. Bij het uitblijven van een voor ieder aanvaardbaar compromis zou de wethouder een beslissing forceren. Die uitslag zou volgens wethouder Arends niet voor alle partijen een te verteren uitkomst geven. Dat besluit ligt er nu.

Het collegebesluit

In brieven van het college aan de gemeenteraad, de standplaatshouders en de winkeliers dd. 2 augustus 2019 geeft het college aan dat het onmogelijk is gebleken tot een door alle betrokkenen gedeeld draagvlak te komen. In het laatste overleg van woensdag 17 juli jl. zijn de verschillende varianten en mogelijkheden uitgebreid besproken. De betrokkenen hebben geconcludeerd dat er een patstelling is en dat er geen oplossing is waar iedereen achter staat. Daarom heeft het college, zoals verzocht door de raad, een besluit genomen. Het college schrijft: ‘Alle betrokkenen onderschrijven de wenselijkheid van het open karakter van het plein, spreiding van de standplaatslocaties over het centrum, een standplaatslocatie bij De Visch, en het toevoegen van twee standplaatslocaties aan de Kerksingel, nabij de kerk.’
Op basis van deze breed gedragen uitgangspunten heeft het college een besluit genomen. ‘Dit besluit luidt: 1) om spreiding van de standplaatslocaties te realiseren zijn er drie standplaatslocaties toegevoegd in Berkel centrum: een standplaatslocatie bij De Visch en twee standplaatslocaties aan de Kerksingel, nabij de kerk; 2) het toewijzen van deze standplaatslocaties vindt plaats per loting door een notaris; 3) voor standplaats 2 aan de Herenstraat is in verband met het open karakter van het plein een uitsterfconstructie opgenomen. Standplaats 3 aan de Herenstraat is al een uitsterflocatie; 4) nadat standplaats 2 aan de Herenstraat is opgeheven, of zoveel eerder op vrijdag en zaterdag vrijkomt, wijst het college op deze plek standplaats Herenstraat nr. 5 aan van maximaal 9 m2 welke per loting wordt toegewezen.’

Toelichting standplaatsen

Standplaats 2 aan de Herenstraat (6×6 m) op de hoek van het plein tegenover Kokkeler Bloemen. Standplaats 3 aan de Herenstraat (8×3 m) ligt daarnaast in het verlengde, tegenover kledingzaak Blue Wave. Daarnaast ligt standplaats 4 (eveneens 8×3 m).
De ruimte rond de nieuwe standplaats bij De Visch (tegenover juwelier Ingrid Pruisken) wordt aangepast en krijgt een omvang van maximaal 40 m2.
De nieuwe standplaatsen aan de Kerksingel komen tegenover makelaardij Dullink en Intersport Doesburg, maximaal 40 m2 per plaats.

Juridische toets

Die loting is een verrassend aspect in de besluitvorming. Het uitblijven van een goede standplaatsenregeling en de maatschappelijke onvrede daarover werd pijnlijk zichtbaar in vele reacties die De Heraut publiceerde. Het leek uitsluitend te gaan over de bloemenkiosk van bloemenkraam Steentjes omdat die waar mogelijk van zich lieten horen. De afgelopen tijd bleek echter dat er meer standplaatshouders zijn die het beste plekje in Berkel Centrum willen. Wie dat zijn zal blijken bij de inschrijving en mededinging om de nieuwe standplaatsen.
Het college deelt in de brieven aan de gemeenteraad, standplaatshouders en winkeliers mee dat het daarom de juridische mogelijkheden heeft verkend om maximaal tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de diverse betrokkenen.
Het college schrijft: ‘Hiervoor zijn diverse oplossingsrichtingen onderzocht, waarop het college een juridische toets liet uitvoeren door advocatenkantoor NautaDutilh. Het toewijzen van een specifieke standplaatshouder aan een specifieke standplaatslocatie is juridisch onhoudbaar. Het toewijzen van de vaste standplaatslocaties dient objectief, transparant en zonder willekeur plaats te vinden. Elke aanvrager dient gelijke kansen te hebben in het meedingen naar de gewenste standplaatslocatie. Uit de oplossingsrichtingen komt, op basis van bovenstaande uitgangspunten, een loting voor het verdelen van de nieuwe standplaatslocaties.’

Loting en planning

Het college wijst er op dat de procedure van loting als verdelingssysteem er toe kan leiden dat standplaatshouders niet de plek van voorkeur krijgen. Het college schrijft: ‘In belang van de betreffende standplaatshouders worden standplaatsen 2 en 3 aan de Herenstraat niet direct opgeheven. Dit zou immers betekenen dat zij in geval van ongunstige loting naar een andere plek moeten. Door hier een uitsterfconstructie toe te passen werken we aan de openheid van het plein en wordt tegelijkertijd zorgvuldig omgegaan met de belangen van de betreffende standplaatshouders.’
Afdeling communicatie licht deze cryptische regeling toe: “Ze hoeven níet weg. Ze kunnen opteren voor een nieuwe locatie. Daarop kunnen ze inschrijven. Op het moment dat ze vrijwillig vertrekken (bijvoorbeeld omdat ze een vergunning krijgen voor een andere locatie) en daarmee hun vergunning voor de huidige locatie 2 of 3 opzeggen, verdwijnt die locatie (sterft de locatie met de huidige afmetingen uit)!”
De komende weken zal alles duidelijk worden. Het college schrijft over de tijdsplanning: ‘Wij stellen een inschrijfperiode voor de nieuwe standplaatsen open van vrijdag 9 augustus 2019 tot vrijdag 16 augustus 2019 12.00 uur. Als u voor een van de nieuwe locaties een standplaatsvergunning wilt aanvragen, kunt u dit doen op de gebruikelijke wijze, namelijk via onze website. Op 16 augustus in de middag verricht een notaris de loting. Vervolgens nemen wij in de week van 19 augustus 2019 besluiten op de ontvangen aanvragen.’

Check Also

Commissie Ruimte begint nieuwjaar met overdaad aan bespreekpunten

Lansingerland - Commissie Ruimte beet op dinsdag 14 januari jl. het spits af en had maar liefst tien onderwerpen op de agenda geplaatst, waardoor de vergadering al om zeven uur 's avonds begon. Het ging onder andere over het meten van fijnstof en geluidsoverlast, de lijst van onderwerpen die op de duurzaamheidsagenda moeten komen, de verhoogde afvalstoffenheffing, de hoge wachttijd voor huurwoningen en het ruimtelijk beheer van wegen en groen. En dat allemaal in viereneenhalf uur.

Geef een reactie