dinsdag 15 oktober 2019 | week 42
Home » Politiek » Kaderbrief gemeente begroting 2020
Lansingerland - Op 20 juni presenteerde wethouder Albert Abee de kaderbrief 2020. De kaderbrief is het startdocument van de nieuwe planning ##+## control-cyclus. Deze brief is het kaderstellende document op het gebied van beleid en financiën voor 2020. Hiermee brengt de gemeente prioritering aan in beleidswensen en maken we gezamenlijk politiek-bestuurlijke keuzes over de ontwikkeling van Lansingerland. De gemeenteraad bespreekt op 26 juni deze brief in de commissie Algemeen Bestuur, die uiteindelijk tot een vastgestelde begroting zal leiden.

Kaderbrief gemeente begroting 2020

Kaderbrief gemeente begroting 2020

Lansingerland – Op 20 juni presenteerde wethouder Albert Abee de kaderbrief 2020. De kaderbrief is het startdocument van de nieuwe planning & control-cyclus. Deze brief is het kaderstellende document op het gebied van beleid en financiën voor 2020. Hiermee brengt de gemeente prioritering aan in beleidswensen en maken we gezamenlijk politiek-bestuurlijke keuzes over de ontwikkeling van Lansingerland. De gemeenteraad bespreekt op 26 juni deze brief in de commissie Algemeen Bestuur, die uiteindelijk tot een vastgestelde begroting zal leiden.

Peter Tetteroo

In de jaarstukken 2018 (die ook online in te zien zijn) is te lezen dat Lansingerland een goede financiële uitgangspositie heeft voor de komende jaren. Dit is te danken aan het financieel beleid, de positieve economische ontwikkeling van de afgelopen jaren, de goedlopende grondverkopen. Met name de verkoop van bedrijventerreinen leveren veel geld op. Hierdoor is er ruimte om de voorgestelde ambities te realiseren. Albert Abee: “Doordat het financieel goed gaat met Lansingerland kunnen we onze schulden verkleinen en al waren we de afgelopen jaren een dure gemeente voor de inwoners, nu zijn we op weg naar een ‘gewone gemeente’ wat dit betreft. Ook is het prettig dat we weer in het benutten van kansen kunnen gaan denken in plaats van bedreigingen en natuurlijk houden we de vinger goed aan de pols zodat we genoeg vet op de ribben houden voor onverwachte tegenslagen.

Reserves

Het college stelt in de kaderbrief ondermeer voor om een ‘revolving fund’ te realiseren. Er wordt dan vijf miljoen apart gezet dat bijvoorbeeld bedoeld is voor kansen op het gebied van verduurzaming. Albert Abee: “Stel dat er een blok woningen is dat aan de warmtepomp wil gaan of zonnepanelen op het dak wil hebben en er zijn bewoners voor wie dat te duur is, dan kunnen we hen met dit geld misschien een goedkope lening aanbieden zodat zij ook mee kunnen doen aan zo’n investering.”
Na de voorstellen in deze Kaderbrief op het gebied van wonen, zorg, bereikbaarheid, duurzaamheid, economie en veiligheid blijft de financiële positie stabiel; de begroting is structureel in evenwicht, het weerstandsvermogen blijft op peil en de schuldpositie neemt verder af. Albert Abee: “Het ultieme doel van de gemeente is er voor te zorgen dat er een prettig woonklimaat is en om het vestigingsklimaat te versterken en werkgelegenheid te creëren. Nu de gemeente goed bij kas zit kunnen we ook het voorzieningsniveau opkrikken. We zijn hier tenslotte aan het werk voor het welzijn van onze inwoners. Het college stelt ook voor om een reserve op te bouwen voor incidentele lasten. Dat is geld om eenmalige uitgaven en tegenvallers te dekken die op het pad van de gemeente komen en nu nog niet precies te voorzien zijn. Ook voor onzekere kosten moet er geld in de pot zitten. Het is bijvoorbeeld niet goed te voorspellen hoeveel de jeugdzorg zal kosten in de komende jaren en er moet wel een goede zorg blijven. Ook de jaarlijkse rijksbijdrage aan de gemeente blijft een onzeker punt. De opbrengst van de verkoop van de aandelen in de Eneco is nog niet te voorspellen. En als ze verkocht zijn vallen de inkomsten uit dividend uitkeringen van die aandelen weg. Het Eneco verhaal is niet meegerekend in de kaderbrief. Die inkomsten daaruit tellen straks nog bij de inkomsten op. Vallen ze tegen dan loopt de begroting daar in ieder geval niet op stuk.
Voor uitgebreide inhoud, cijfers en grafieken kunt u de kaderbrief online lezen op de website van de gemeente. U vindt deze brief onder: Politiek-commissievergadering Algemeen bestuur van woensdag 26 juni-punt 6a: Kaderbrief. In deze commissievergadering spreken de raadscommissieleden met het college over de kaderbrief. Wordt vervolgd.

Check Also

Standplaatsenbeleid: ‘Heb u een plekkie voor de fuchsia?’

Lansingerland - Als eerste agendapunt van de gemeenteraadsvergadering op 3 oktober jl. stond de bespreking van het stappenplan om tot een goed standplaatsenbeleid in Berkel Centrum te komen. Er waren insprekers, er was dreiging van een motie en het woord ‘vertrouwen’ viel vaak in verschillende contexten. Wethouder Kathy Arends gaat weer aan de slag en vraagt om tijd, én vertrouwen. Ze herhaalde ook nu weer dat de afloop niet iedereen tevreden zal stellen.

Geef een reactie