woensdag 16 oktober 2019 | week 42
Home » Politiek » Rectificatie artikel bomenkap

Rectificatie artikel bomenkap

Lansingerland – In De Heraut d.d. 19 juni jongstleden schreven we in het artikel met als titel ‘Nadere bestudering bomenkap recreatiegebied Rottemeren’, dat Leon Hoek (WIJ Lansingerland) de indiener van het amendement was. Dat is niet juist.
Het was Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) die het amendement opstelde na de rondleiding die Tineke van der Knaap op 31 mei jl. in het Recreatieschap Rottemeren organiseerde en nadat hij contact had gehad met de andere fracties over de definitieve tekst. Marko Ruijtenberg (GroenLinks) diende vervolgens dit amendement in namens de voltallige raad. Complimenten van alle fracties gingen naar Jan Pieter Blonk, omdat hij hierdoor oppositie en coalitie voor dit onderwerp bij elkaar bracht.

Check Also

Cultuurhuis Blok B wordt plek van rust èn reuring

Berkel en Rodenrijs - We schreven de afgelopen maanden een zestal keren uitgebreid over de voorgenomen plannen van het college van b. en w. om een cultuurhuis in nieuwbouw Berkel Centrum West te realiseren. Er lag een raamplan, er kwamen insprekers met positieve reacties en er waren ondernemers die hun pijnpunten benoemden. Dat gaf veel beroering. Over enkele weken komt het college met een verdere uitwerking van de financiële varianten en een risicoanalyse. Wij spraken intussen met enthousiaste woordvoerders van ketenpartner Bibliotheek Oostland.

Geef een reactie