woensdag 16 oktober 2019 | week 42
Home » fbpost » Raad vraagt nadere bestudering bomenkap recreatiegebied Rottemeren

Raad vraagt nadere bestudering bomenkap recreatiegebied Rottemeren

Raad vraagt nadere bestudering bomenkap recreatiegebied Rottemeren

Lansingerland – De inwoners van Lansingerland die wel eens in de Bleiswijkse en Bergschenhoekse bossen bij de Rotte komen zien de kaalslag die door het kappen van veel bomen in deze recreatiegebieden plaatsvindt en velen vragen zich af of dit niet anders kan.

Peter Tetteroo

Eind mei diende GroenLinks een motie in, mede namens WIJ Lansingerland, PvdA en D66, ten einde te overleggen met Staatsbosbeheer over de manier van het kappen van bomen en te wachten op een overleg met een onafhankelijke ecoloog en Rotta alvorens verder te gaan met deze rigoureuze bomenkap. Deze motie werd verworpen. Vervolgens nodigde Tineke van der Knaap de raadsleden uit voor een rondleiding in het recreatieschap. Na deze rondleiding met professioneel boomdeskundige Huib Sneep, Frans van der Meer (Staatsbosbeheer), Rien van der Vorm (Rotta), Hans Sanders (voorzitter Rotta) en twaalf raadsleden constateerden de raadsleden dat de twee professionals, de heren Van der Meer en Sneep, verschillend denken over de manier en omvang van de aanpak van het Planmatig Beheer Bos en Aanpak Essentaksterfte in het Recreatieschap Rottemeren. Volgens de boomdeskundige moet er veel omzichtiger omgegaan worden met het kappen van bomen (die niet allemaal ziek zijn) dan Staatsbosbeheer nu doet. In de gemeenteraadsvergadering van 13 juni diende Leon Hoek namens de voltallige raad een amendement in.

Geen enorme bomenkap

In het amendement lezen we dat In de periode 2018-2023 in zes deelobjecten het Planmatig Beheer Bos en Aanpak Essentaksterfte door Staatsbosbeheer wordt aangepakt. Dat betekent dat er enorm veel bomen gekapt worden. Het treffende voorbeeld daarvan is het eerste deelobject Noordelijk deel Bleiswijkse Zoom (niet in het amendement is opgenomen dat ook in het Lage Bergse bos de ravage goed zichtbaar is).
Verder met het amendement: De raadsleden realiseren zich goed dat naast de aanpak van de essentaksterfte ook achterstallig onderhoud moet worden aangepakt. Tevens is een herinrichting van het recreatieschap gepland met het doel de biodiversiteit in het gebied te intensiveren. Bij de Merenweg in Bleiswijk wordt, nadat een grote groep ongeruste inwoners van Lansingerland zich georganiseerd heeft, een onafhankelijk bureau ingeschakeld voor een schouw tussen medio juli en medio augustus. Dit is een toezegging van wethouder Simon Fortuyn. De raadsleden dringen er bij het college op aan dat bij de schouw ook het Essenprotocol zal worden gebruikt. Dat protocol is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke kennis en praktijkkennis van enkele bedrijven en bestaat uit een lijst van 22 op te nemen gegevens. De mate van aantasting wordt beoordeeld door het deel van de kroon waar het blad ontbreekt in te schatten. Daarnaast wordt gekeken naar de mate van waterlotvorming waarmee de boom zijn verloren bladoppervlakte probeert te herstellen. Het protocol beschrijft een standaardwijze voor het waarnemen en vastleggen van de belangrijkste kenmerken.

Advies schouw afwachten

Als er een grote afwijking is van het advies dat uit de schouw naar voren komt ten opzichte van het uitvoeringsplan van Staatsbosbeheer, stellen de raadsleden voor dat ook elders in het recreatieschap wordt geschouwd door dezelfde groep die dat ook bij de Merenweg heeft gedaan. De raadsleden dringen er, gezien de onrust die is ontstaan in de Lansingerlandse samenleving, bij het college op aan de aanvang van het kappen in Recreatieschap Rottemeren, gepland in augustus 2019, uit te stellen totdat de schouw aan de Merenweg en de mogelijke schouwen op andere plekken in het recreatieschap is gedaan en beoordeeld.
Wethouder Fortuyn zegde toe alle gevraagde zaken uit het amendement voor te leggen aan het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Rottemeren.
De verontruste bewoners die in groten getale op de publieke tribune aanwezig waren, en de indiener van het amendement, de voltallige raad, wachten nu af wat de reactie van het dagelijks bestuur zal zijn. Marko Ruijtenberg besloot de bespreking aldus: “Ik vertrouw op Fortuyn’s kennis en kunde om dit in het recreatieschap voor elkaar te brengen”.

Check Also

Dagorkest Vlietstreek vermaakt ouderen

Bleiswijk - Gezien de leeftijd van de meeste aanwezigen in De Leeuwerik gingen zaterdag 12 oktober de beentjes niet van de vloer tijdens het concert van Dagorkest Vlietstreek, maar veel bezoekers bewogen wel op hun stoel mee op de muziek.

Geef een reactie