woensdag 16 oktober 2019 | week 42
Home » Politiek » Gemeente gaat verder met verduurzaming in de buitenruimte
Lansingerland - Commissie Ruimte sprak naar aanleiding van een notitie van wethouder Albert Abee over energiezuinige straatverlichting en wat een zinvolle investering is bij een vroegtijdige vernieuwing. We doen het als gemeente met energielabel A overigens best al goed.

Gemeente gaat verder met verduurzaming in de buitenruimte

Gemeente gaat verder met verduurzaming in de buitenruimte

Lansingerland – Commissie Ruimte sprak naar aanleiding van een notitie van wethouder Albert Abee over energiezuinige straatverlichting en wat een zinvolle investering is bij een vroegtijdige vernieuwing. We doen het als gemeente met energielabel A overigens best al goed.

Freek J. Zijlstra

Bij de inrichting van de openbare ruimte kan de gemeente zelf al drie duurzaamheidsthema’s toepassen, namelijk de energietransitie, een circulaire economie en klimaatadaptatie.

Verduurzaming openbare verlichting

Gemeenten en provincies spraken in het Energieakkoord af energiebesparende maatregelen te nemen voor de openbare verlichting. De doelen zijn bijvoorbeeld 40% slim energiemanagement en 40% energiezuinige openbare verlichting in 2020 en 50% energiebesparing in 2030 ten opzichte van 2013. Lansingerland heeft al energielabel A voor de openbare verlichting. Het landelijke gemiddelde is energielabel C. Het is moeilijker extra grote energiebesparingen te realiseren. Toch wil de gemeente bestaande armaturen na de economische levensduur door energiezuinige LED armaturen vervangen en een dim regime op nieuwe LED-armaturen aanbrengen om in de nacht extra energie te besparen.
De investeringen en kapitaalvernietiging die nodig zijn om de doelstellingen te behalen staan niet in verhouding met de absolute besparing die daarmee gerealiseerd wordt. Om kapitaalvernietiging zoveel mogelijk te beperken, zullen doelstellingen pas in 2022 en 2034 behaald worden.
Om de doelstelling wel op tijd te halen, moet de verlichting versneld worden vervangen. In dat geval moet de bestaande verlichting vervroegd afgeschreven worden en dat betekent een kapitaalvernietiging van € 750.000. Gaat de gemeente wel versneld vervangen, dan levert dat jaarlijks een extra energiebesparing van € 46.500 op.

Duurzame inrichting openbare ruimte (DIOR)

De leidraad DIOR is een uitvoeringsdocument. Hierin is de bestaande regelgeving en het beleid over de openbare ruimte uitgewerkt tot concrete inrichtingseisen. De verduurzaming volgt daarin een tweesporenbeleid: 1) Het stellen van minimumeisen , zoals duurzaam materiaalgebruik, natuurvriendelijke inrichting van oevers, klimaatadaptieve parkeervoorzieningen, ruimte voor elektrische voertuigen, toepassing LED-verlichting, toepassing van wadi’s (met grind en zand gevulde greppel of sloot); 2) een duurzame procesaanpak, waarbij de beoogde resultaten vanaf het begin onderdeel zijn van het ontwerptraject.

Politieke reacties

Er ontstond een korte discussie over het break-evenpoint, wanneer de kosten van een duurzame ambitie meer geld gaat kosten dan het door besparende investeringen op lange termijn gaat opleveren. Het was snel duidelijk dat men daar geen zeven ton voor over heeft. De commissie is wil niet ten koste van alles aan kapitaalvernietiging doen. Jurjen Dieleman (ChristenUnie): “Duurzaamheid betekent goed zijn voor het milieu, óók maar verstandig omgaan met je spullen, die uit gemeenschapsgelden zijn betaald!” Sander Vermeulen (D66) is blij met energielabel A.
Wethouder Albert Abee, portefeuillehouder Duurzaamheid: “Hoe hoog leggen we de duurzaamheidslat? Qua duurzaamheid kun je nooit tevreden zijn! Dus moet je de lat zo hoog mogelijk leggen!” Hij wees op factoren die meewegen, zoals kwalitatief goed materiaal dat een levensduur van 25 jaar moet kunnen halen, de buitenruimte mag er best fraai uitzien en niet altijd voor de goedkoopste optie gaan, rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 15 jaar.
Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) veroorloofde zich nog een grapje te maken: “Bij DIOR denk ik direct aan het luxe Parijse modehuis dat al 72 jaar bestaat en de wereld heeft veroverd. Maar niet aan onze afkorting DIOR (duurzame inrichting openbare ruimte), waarvan het wel van belang dat het ook in de mode komt en modern moet blijven. Dat staat als een paal boven water.”

Check Also

Cultuurhuis Blok B wordt plek van rust èn reuring

Berkel en Rodenrijs - We schreven de afgelopen maanden een zestal keren uitgebreid over de voorgenomen plannen van het college van b. en w. om een cultuurhuis in nieuwbouw Berkel Centrum West te realiseren. Er lag een raamplan, er kwamen insprekers met positieve reacties en er waren ondernemers die hun pijnpunten benoemden. Dat gaf veel beroering. Over enkele weken komt het college met een verdere uitwerking van de financiële varianten en een risicoanalyse. Wij spraken intussen met enthousiaste woordvoerders van ketenpartner Bibliotheek Oostland.

Geef een reactie