woensdag 16 oktober 2019 | week 42
Home » Nieuws » Gemeenteraad wil snel goede geluidsschermen langs de HSL

Gemeenteraad wil snel goede geluidsschermen langs de HSL

Gemeenteraad wil snel goede geluidsschermen langs de HSL

Lansingerland – Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) diende in de commissievergadering Ruimte op dinsdag 11 juni jl. een concept-motie ter voorbespreking aan waarin het college van b. en w. wordt opgeroepen druk uit te oefenen op de samenwerkende organisaties die moeten zorgdragen voor het plaatsen van goede geluidsschermen langs de HSL. Verdere vertragingen zijn volstrekt onacceptabel en daarom wordt de motie gemeenteraad-breed gesteund.

Freek J. Zijlstra

Aanleiding is het interview in De Heraut van 22 mei jl. met Loeky van der Horst, voorzitter Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, waarin de onvrede onder bewoners over ernstige vertraging in de realisatie van de geluidswerende maatregelen langs het HSL-spoor aan de orde komt. Het is hoog tijd dat elf jaar na ingebruikname van de HSL eindelijk eens goede geluidschermen worden geplaatst.

Het geduld is op

In de motie wordt gesteld dat er onvoldoende voortgang is in de realisatie van de geluidschermen langs de HSL. De co-realisatiegroep, bestaande uit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, college Lansingerland en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, geeft aan dat al in oktober 2015 € 70 miljoen is gereserveerd voor geluidbeperkende maatregelen, waarvan € 37,5 miljoen bestemd is voor het HSL gedeelte in Lansingerland.
De co-realisatiegroep heeft een uitvoeringsplan opgesteld, maar na ruim 3,5 jaar is nog geen begin gemaakt met de bouw van nieuwe geluidschermen. Infraspeed, dat geen deel uitmaakt van de co-realisatiegroep, is een essentiële partij in de voortgang van de realisatie van de geluidschermen.
Eind 2017 heeft Infraspeed met een ‘memorandum of understanding’ (MOU) echter verklaard zich volledig te willen inzetten voor een snelle uitvoering. Anderhalf jaar later is het beschikbare budget door de sterk gestegen bouwprijzen waarschijnlijk onvoldoende. Een groot deel van de inwoners van Lansingerland wordt al bijna tien jaar geconfronteerd met meer geluidoverlast dan is aangegeven in het Tracébesluit. Het geduld van een grote groep inwoners van Lansingerland is op.
De gemeenteraad vindt daarom dat de bouw en de daarmee gepaard gaande voorbereidingen direct moeten beginnen en dat een mogelijk slechte samenwerking tussen Infraspeed en ProRail en NS ondergeschikt moet zijn aan een snelle realisatie van de bouw van de geluidschermen. De gemeenteraad vindt dat het door het Rijk beschikbaar gestelde budget, gezien de gestegen bouwkosten, geïndexeerd moet worden, ten einde de afgesproken geluidreductie te kunnen realiseren.
De gemeenteraad verzoekt deze motie met een begeleidende brief te sturen aan de Tweede Kamer, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Infraspeed, ProRail, NS en Stichting Stop Geluidsoverlast HSL.

Er worden stappen gezet

Het college van b. en w. geeft in een officiële reactie aan dat op 29 mei een bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden over de voortgang van de te nemen van geluidsmaatregelen met alle betrokken partijen in de co-realisatie HSL, inclusief Infraspeed. Dat bestuurlijke overleg was constructief en moet leiden tot nauwere afstemming tussen Infraspeed en ProRail, zodat er meer tempo gemaakt kan worden. Op 3 juli is het volgend bestuurlijk overleg. Dan moet blijken of er inderdaad versnelling van het proces kan plaatsvinden.
Wethouder Simon Fortuyn: “Het loopt inderdaad niet lekker tussen Prorail en Infraspeed. Men is inmiddels bereid eventuele risico’s van elkaar over te nemen. Het kan geen kwaad nu al op te roepen tot indexatie van het beschikbare budget.”

Check Also

Dagorkest Vlietstreek vermaakt ouderen

Bleiswijk - Gezien de leeftijd van de meeste aanwezigen in De Leeuwerik gingen zaterdag 12 oktober de beentjes niet van de vloer tijdens het concert van Dagorkest Vlietstreek, maar veel bezoekers bewogen wel op hun stoel mee op de muziek.

Geef een reactie