maandag 16 september 2019 | week 38
Home » Politiek » Goede jaarcijfers in het Sociaal Domein
Lansingerland - Commissie Samenleving spreekt op maandag 17 juni over de voortgang en resultaten binnen het sociaal domein. Dat betreft de hulp en zorg die in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) door de gemeente aan inwoners wordt verleend. In het jaaroverzicht 2018 is de centrale vraag: doen we als gemeente de juiste dingen en doen we ze goed? De conclusie is ‘Ja, hoewel er verbeterpunten mogelijk zijn’. Die worden door beleidsaccenten en pilots gerealiseerd.

Goede jaarcijfers in het Sociaal Domein

Goede jaarcijfers in het Sociaal Domein

Lansingerland – Commissie Samenleving spreekt op maandag 17 juni over de voortgang en resultaten binnen het sociaal domein. Dat betreft de hulp en zorg die in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) door de gemeente aan inwoners wordt verleend. In het jaaroverzicht 2018 is de centrale vraag: doen we als gemeente de juiste dingen en doen we ze goed? De conclusie is ‘Ja, hoewel er verbeterpunten mogelijk zijn’. Die worden door beleidsaccenten en pilots gerealiseerd.

Freek J. Zijlstra

De gemeente heeft voor de doelgroepen inwoners die sociaal maatschappelijke ondersteuning nodig hebben het Beleidsplan 2018-2022 geschreven. De focus ligt op het ‘versterken van veerkracht’. Met andere woorden: je moet het zelf doen, maar je krijgt hulp als je dat nodig hebt. Dat is vastgelegd in een zestal wetten, je hebt als inwoner gewoon recht op hulp en ondersteuning. Dat is programmatisch verdeeld over vier aandachtsvelden: de samenleving als geheel, de jeugd, de volwassenen en de ouderen. De hulp wordt aangeboden via vrij toegankelijke voorzieningen of in complexe situaties via zorg op maat. Dat is vastgelegd in uitgangspunten en dat wordt de Lansingerlandse Standaard genoemd. Ter verbetering en vernieuwing zijn een tiental beleidsaccenten voor specifieke doelgroepen toegevoegd en worden er korte pilots uitgevoerd om ideeën op praktische uitvoering en behaald resultaat te testen.
Er wordt door 70 medewerkers in 3 teams en in samenwerking met 200 contractpartners aan ongeveer 3600 inwoners met één of meer indicaties ondersteuning gegeven binnen een totaalbudget van € 35 miljoen.

Langer gezond leven

De conclusie is dat Lansingerland een gezonde, actieve en zelfredzame gemeente is.
Inwoners zorgen goed voor zichzelf, voor hun gezin en hun omgeving. Ze hebben een goed sociaal netwerk vanwege werk, school en het verenigingsleven. Slechts zes procent heeft maatwerkondersteuning vanuit de gemeente nodig. Ze hebben hulp nodig bij hun inkomen, bij schulden, bij de opvoeding van hun kinderen of bij het organiseren van hun leven. Het aantal inwoners dat hulp nodig heeft stijgt licht mee met de groei van het totale aantal inwoners. Het aantal inwoners met complexe multiproblematiek groeit sterker en daardoor kunnen in individuele gevallen de totale kosten explosief stijgen.
Wetenschappelijke cijfers geven aan dat er een relatie is tussen levensverwachting en opleidingsniveau. Laagopgeleide mannen en vrouwen leven veel minder jaren in goede gezondheid dan hoogopgeleiden. Dat motiveert jeugdhulpverleners ook om het beste uit die kinderen te halen zodat ze statistisch een grotere kans op een langer en kwalitatief beter leven hebben.
Er wonen bijna 16.000 kinderen in Lansingerland. In 2018 kregen ongeveer 1.600 kinderen hulp in het kader van de Jeugdwet. Er is een aanzienlijke stijging in kosten voor specialistische jeugdzorg en voor jeugd met een beperking. U heeft de afgelopen weken kunnen lezen dat veel gemeenten te kampen hebben met forse budgetoverschrijdingen. Er komt geld bij vanuit de Rijksoverheid.

Langer thuis, meer mensen werken

Het kan zijn dat invoering van het abonnementstarief (€ 17,50 per maand) er voor gezorgd heeft dat meer mensen een beroep doen op de Wmo. De verwachting is dat meer inwoners vaker de keuze maken om zich tot de gemeente te richten voor ondersteuning bij het huishouden of bijvoorbeeld voor de aanschaf van een scootmobiel. Een toenemende vergrijzing met 9.300 ouderen draagt daaraan bij. Ruim 1.200 ouderen maken gebruik van een vorm van ondersteuning vanuit de gemeente. Er is veel aandacht voor de aanpak van eenzaamheid. Ontmoetingsmomenten in de wijk worden steeds beter bezocht. Door het steeds langer thuis blijven wonen van ouderen neemt de belasting van mantelzorgers toe. In 2018 waren 830 mantelzorgers ingeschreven bij Steunpunt Mantelzorg. Rondom de Week van de Mantelzorg werden 375 cadeaubonnen uitgereikt als opstekertje.
In 2018 kwamen meer mensen aan het werk, waardoor het aantal uitkeringen afnam. Door het gunstige economisch klimaat zijn ook minder mensen ingestroomd in de bijstand. Dat komt onder andere doordat meer leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vroegtijdig naar werk begeleid konden worden. Slechts 2,5% van de inwoners heeft een bijstandsuitkering.

Check Also

Eerste batterij bij een sportclub in Nederland feestelijk geopend

Bergschenhoek - Onder grote belangstelling nam wethouder Albert Abee vrijdag 6 september bij tennisvereniging LTC Triomf in Bergschenhoek een grote batterij voor zonne-energie feestelijk in gebruik. De wethouder, verantwoordelijk voor het programma duurzaamheid binnen de gemeente Lansingerland, deed dit onder toeziend oog van vertegenwoordigers van de KNLTB en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Geef een reactie