woensdag 8 april 2020 | week 15
Home » Politiek » De druk op meer sociale woningbouw neemt toe

De druk op meer sociale woningbouw neemt toe

De druk op meer sociale woningbouw neemt toe

Lansingerland – De provincie vindt de bijdrage aan sociale woningbouw die de gemeente Lansingerland in regionaal verband wil leveren, te mager. Het college duidt op het behouden van de eigen identiteit en dan kan dat zomaar 2.000 woningen in de sociale huursector schelen. De coalitiepartijen ogen tevreden, maar de oppositiepartijen zijn ‘not amused’. Jan Jumelet: “We zijn door de provincie op ons vest gespuugd!” Hoe gaat het college, dat vergaande afspraken met ontwikkelaars heeft, zich regionaal opstellen en de provincie nog vóór de zomer naar tevredenheid tegemoet komen?

Freek J. Zijlstra

Op verzoek van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR) heeft het college van b. en w. in oktober 2018 een formeel bod gedaan in het kader van nieuwe woningmarktafspraken. De gemeente rekent erop dat Lansingerland in een passend tempo naar 75.000 inwoners groeit. De uitdagingen liggen in het aantrekkelijk houden van onze woonomgeving onder invloed van luchthaven RTHA, de HSL en de A16 Rotterdam, factoren waarmee in de planontwikkeling rekening gehouden moet worden.
Lansingerland wil toekomstgericht ontwikkelen, dat betekent duurzaam en levensloopbestendig bouwen èn het behouden van voldoende groen in verband met klimaatadaptatie. Het college wil aansprekende, uitnodigende en bereikbare woningen aanbieden met een grote variëteit in type en prijsklassen, zowel koop als huur, voor starters en voor senioren. Men streeft er ook naar het aantal woningen voor lagere en middeninkomens te vergroten en doorstroming te bevorderen. Het college schrijft hierbij haar verantwoordelijkheid voor het huisvesten van de sociale doelgroep in regionaal verband te nemen.

Provincie vindt bod te laag

De provincie Zuid-Holland heeft kennis genomen van het Regioakkoord met daarin opgenomen de 14 gemeentelijke biedingen. De provincie ziet grote verschillen tussen het Referentiescenario (consumentenbehoefte sociaal) en het Meer Evenwicht-scenario (meer spreiding sociaal). In het eerste scenario voegt Lansingerland 282 sociale woningen toe, en in het tweede scenario 3.262 sociale woningen (periode 2017-2030).
Het bod met het woningbouwprogramma van Lansingerland is dan wel niet afgekeurd, maar de provincie wil wel met de gemeente individueel mogelijkheden verkennen om het bod dichterbij het tweede scenario te brengen.
Het college schrijft de raad dat het belangrijk is om de eigen identiteit te behouden. Het streven is een goede mix van leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit als het gaat om het toevoegen van sociale woningbouw. Daaraan zit volgens het college echter wel een grens. Met een huidige corporatievoorraad van ruim 4.000 sociale huurwoningen is het niet haalbaar om hieraan ruim 3.000 sociale woningen op basis van het Meer Evenwicht scenario toe te voegen. Zaken zoals financiële haalbaarheid, bouwclaims, de fase van het contract, grootte van het plan (er zijn veel kleine particuliere plannen) en het parkeren spelen daarin een belangrijke rol.
Op 25 april heeft een eerste ambtelijk verkennend gesprek met de provincie plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek erkende de provincie dat Lansingerland al veel te ontwikkelen heeft, met vaak stevige contractposities van ontwikkelende partijen. De gemeente probeert 770 tot 1.020 sociale nieuwbouw toe te voegen.
Toch heeft de provincie nadrukkelijk gevraagd naar mogelijkheden te zoeken om nóg meer sociale woningen te bouwen en zo veel dichter bij het Meer Evenwicht scenario uit te komen.

Wat is ‘eigen identiteit’?

Michiel Muis (D66) vat in klare taal samen dat de provincie méér sociale huurwoningen in Lansingerland wil. Hij voorziet dat in het slechtste geval de provincie bepaalt dat het percentage drastisch omhoog moet. Ivana Citterbartová (GroenLinks) vraagt zich af wat het college bedoelt met de zinsnede ‘meer sociale huurwoningen bedreigen de gezonde mix van woonwijken’. “Wil het college wel zoeken naar extra mogelijkheden?” vraagt ze zich af. Valmir Xhemaili (PvdA) wijst op het solidariteitsbeginsel in regionaal verband. “Heeft iedereen wel gelijke kansen om in Lansingerland te komen wonen? Hoe bindend zijn de afspraken met projectontwikkelaars?” wil hij weten.
Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) betwijfelt ook of er wel voldoende wil bij het college is om naar mogelijkheden voor het bouwen van meer sociale (huur)woningen te zoeken. “Wat betekent ‘wij willen onze identiteit behouden’? Wij zijn toch geen enclave in de regio? Het moet toch mogelijk zijn om 3.000 sociale woningen te bouwen en daarbij ook nog rekening te houden met ‘eigen inwoners’ die daarom vragen? Vindt u dat sociale woningbouw niet bijdraagt in de identiteit van onze gemeente?”

Opgeplust

Eric Kampinga (VVD) vindt dat het college door het Referentie scenario van 282 extra woningen op te plussen naar 1.020 ver genoeg is gegaan. “Bij het Meer Evenwicht scenario bouw je veel sociale woningen voor mensen van buiten Lansingerland.”
Ook Hans van der Stelt (CDA) en Jurjen Dieleman (ChristenUnie) vinden het bod van het college goed. “Lansingerland zet een goed en evenwichtig beleid in”, zegt Van der Stelt en Dieleman spreekt zelfs van 25% toename (van ruim 4.000 naar ruim 5.000 sociale woningen). Henk Meester (Leefbaar 3B) vindt hoe dan ook dat iedere jongere en oudere een plek moet kunnen vinden in Lansingerland. “Lansingerland wil inclusief zijn en daarom moeten de wachtlijsten omlaag en dat kan alleen als de intentieverklaring van het coalitieakkoord nageleefd wordt!”
Wethouder Kathy Arends wijst op aanstaande bouwlocaties (o.a. het voormalige Hordijk terrein in Rodenrijs) waar zelfs 30% sociale woningbouw zal worden gehaald. Volgens haar bepalen aantrekkelijke woningen, een mix in prijsklassen en woontypen, veel groen, een sterk dorps en sociaal karakter onze identiteit, conform de woningopbouw zoals die de laatste jaren heeft plaatsgevonden.

Check Also

Het college blijft gemeenteraad informeren

Lansingerland - De ambtelijke organisatie werkt vanuit huis en vergaderingen zijn afgelast. Toch informeerde het college van b. en w. de leden van de gemeenteraad afgelopen week over vijf actuele zaken. We lichten er voor deze tijd drie heel opmerkelijke onderwerpen uit.

Geef een reactie