maandag 9 december 2019 | week 50
Home » Nieuws » De bomenkap gaat gewoon door, na kleinschalig overleg
Wordt het 'boompje verwisselen' aan de Merenweg...

De bomenkap gaat gewoon door, na kleinschalig overleg

De bomenkap gaat gewoon door, na kleinschalig overleg

Lansingerland – Zoals aangekondigd stond de bomenkap op de agenda van commissievergadering Ruimte op 7 mei jl. Veel verontruste bewoners waren daarvoor in de benen gekomen. De commissie wist er niet goed raad mee en CDA-er Charles van Harn redde de avond met zijn voorstel tot een schouw van de Merenweg voor wie daarbij betrokken wil zijn.

Freek J. Zijlstra

Tineke van der Knaap sprak namens haar actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’ de commissie Ruimte toe. Inwoners zijn verontrust en boos over de voortdurende kaalslag door Staatsbosbeheer. Zij betwijfelen of alle bomen onder de noemer ‘essentakziekte’ en veiligheidsaspecten gekapt moeten te worden. Wanneer vallen (nog niet) zieke bomen om en kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken? Het blijft niet bij het rooien van essen alleen; ook andere boomsoorten, struiken en braamsingels verdwijnen uit de omgeving. “Dat is om te huilen,” zegt Tineke. Ze noemt dat Staatsbos Vernietiging in plaats van Beheer!
Nogmaals wijst Tineke op het belang van natuur voor onze gezondheid als het gaat om CO2-uitwisseling en fijnstof. Ze begrijpt de gemeente niet die burgers met subsidie stimuleert de tuin te vergroenen, maar zelf met grof geweld de ons omringende natuur vernietigt. Ook ziet ze tegenstrijdigheden in de rol van Staatsbosbeheer die voor werkzaamheden door het Recreatieschap Rottemeren wordt betaald, maar ook vergoeding ontvangt voor de houtsnippers bij de biomassaverbrandingsindustrie. Hoe kun je geloofwaardig adviseur, uitvoerder en controleur over het zelfde gebied zijn? Zo staat een economisch verdienmodel op gespannen voet met bebossing als primaire levensbehoefte, juist als klimaatadaptatie steeds belangrijker wordt!

Rotta

Voorafgaand aan de vergadering stuurde Jaap van Lien namens Natuur- en Vogelwacht Rotta een verklaring rond. Men geeft aan met Staatsbosbeheer een uitstekend contact te hebben en dat graag zo wil houden. In overleg en met volledige medewerking van Staatsbosbeheer kunnen verschillende kleinere delen van het Rottemerengebied naar eigen inzicht op een natuurlijke manier beheerd worden, waardoor verschillende natuurparels zijn ontstaan.
Natuur- en Vogelwacht Rotta verschilt echter duidelijk van mening met Staatsbosbeheer als het gaat om de massale kap van bomen in het Rottemerengebied. Dat de essen ziek zijn of zullen worden, wil men op gezag van deskundigen aannemen. Of je ze dan ook allemaal moet verwijderen valt te bezien. Wat verkeerd valt is het massale kappen van gezonde grote populieren en wilgen in delen van het Hoekse park. Rustige delen van het park waar nog natuurontwikkeling plaats kan vinden. Als natuurbeschermers vindt men dat bij het verjongen van een bos dit heel geleidelijk over een groot aantal jaren gedaan moet worden, waarbij de oudere bomen vervangen worden door een variatie aan nieuwe soorten. Grove aanpak leidt tot fors verlies aan broedareaal voor bosvogels en onbekend is hoe massale jonge aanplant gaat reageren op hete droge zomers. Rotta staat daarom een voorzichtiger aanpak voor.

Politieke reacties

Menno Duk (GroenLinks) en Valmir Xhemaili (PvdA) hadden de bomenkap op de agenda gezet. Zij signaleren een landelijke trend om meer bomen te kappen. Natuurorganisaties vragen om een verbod op het kappen van grote delen van bos zodat de habitat van dieren in stand blijft. Men stelt dat in Bleiswijk al vossen gezien zijn in woonwijken. De tuinbouwondernemers en de bewoners van de Wilgenlei maken zich zorgen over de bomenkap aan de Merenweg en langs de Limiettocht. Hoge bomen fungeren als windbreker bij harde wind of storm. GroenLinks vraagt om de visie van een onafhankelijke ecoloog en de PvdA om gefaseerd kappen of tijdelijke stopzetting. Veel fracties begrijpen de onrust die ontstaat door de massale kaalslag. Arjen Hofman (ChristenUnie) geeft echter aan dat er vaak in de raad over de plannen is gesproken en in de media is geadverteerd, maar dat nu alles samenvalt en blijkt dat het evenwicht weg dreigt te raken. Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) vraagt wie leidend is in het hele proces: Staatsbosbeheer of het Recreatieschap, dus de drie deelnemende gemeentebesturen? Betekent ‘goed beheer’ in de praktijk ‘grootschalig kappen’?
Ronald van der Stad (D66) bepleit een snelle en gevarieerde aanplant om adequaat in te spelen op klimaatadaptatie. Matthijs Machielse (VVD) vindt het een zorgelijke situatie, maar steekt de hand in eigen boezem. “We waren er al die tijd bij en wisten van de plannen.” Charles van Harn geeft met de oude spreuk ‘Boompje groot, plantertje dood’ aan dat het een generatie duurt voor er weer een nieuw en volwaardig bos staat. Hij vraagt om een heroverweging bij de uitvoering van een verdere kaalslag aan de Merenweg en stelt voor onder begeleiding van Staatsbosbeheer met belangstellenden eerst een schouw te gaan doen en dan de plannen zo mogelijk bij te stellen. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) vraagt of de raad wel goed is geïnformeerd tijdens de beeldvormingsavond en heeft dat dan wel tot integere besluitvorming geleid?

Zure appel

Wethouder Simon Fortuyn: “Ik zie ook wat er zich afspeelt. Staatsbosbeheer is echt niet bezig met vernietiging! Medio september 2017 is de raad al geïnformeerd over het achterstallige onderhoud van het Recreatiegebied. We hebben recent met elkaar afspraken gemaakt over een robuuste herinrichting van het recreatiegebied. Daar hebben we voor meer diversiteit gekozen en nu moeten we door de zure appel heen bijten. Je weet dat je bij dit soort ingrepen schade aanricht aan flora en fauna. We hebben een groenvisie, en daarbij laten we ons adviseren door Staatsbosbeheer. Daarbij is geen second opinion nodig. Wij gaan nog meemaken dat we een mooi heringericht bos hebben! We proberen echt het maximale te doen wat betreft het informeren van inwoners. Dat gaan we met grotere borden doen.”
De wethouder staat open voor het organiseren van een schouw van de Merenweg. “Het kost minder om alles in één keer aan te pakken en dat geeft ook minder overlast.” De woordvoerder van Staatsbosbeheer gaf aan dat kosten en opbrengsten van houtkap voor het Recreatieschap zijn. Tot nu toe is het saldo negatief.

Check Also

Het werk van SchuldHulpMaatjes breidt nog steeds uit

Lansingerland - Op woensdag 27 november jl. reikte wethouder Ankie van Tatenhove aan acht nieuwe SchuldHulpMaatjes na het doorlopen van de noodzakelijke basiscursus het certificaat uit. Ze kunnen direct aan de slag, want de vraag naar een persoonlijk begeleider voor inwoners die in financiële problemen zijn gekomen, neemt nog steeds toe.

Geef een reactie