dinsdag 17 september 2019 | week 38
Home » Politiek » Omgaan met de gevolgen van klimaatverandering in Lansingerland
Inschatting wat het effect van hoosbuien op Berkel-Centrum-West zal zijn.

Omgaan met de gevolgen van klimaatverandering in Lansingerland

Omgaan met de gevolgen van klimaatverandering in Lansingerland

Lansingerland – Tijdens een beeldvormingsavond voor raadsleden presenteerde Jeroen Rijsdijk op woensdag 10 april jl. de mogelijke effecten van klimaatverandering op onze woonomgeving en adviseerde de gemeente hoe ruimtelijke adaptatie vorm gegeven kan worden.

Freek J. Zijlstra

Jeroen Rijsdijk is als senior adviseur verbonden aan ingenieursbureau Arcadis. Zijn specialiteit is stedelijke waterhuishouding en klimaatadaptatie. Hij geeft regelmatig een masterclass voor gemeenten, op weg naar een klimaatbestendiger woonomgeving.
Hij stelt de vraag welke stappen nodig zijn om tot een goede invulling van de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie te komen. Hij gaat in dialoog met betrokkenen om de risico’s inzichtelijk te maken, voert stresstesten uit en maakt een plan van aanpak op. Daarbij behoren maatregelen om wateroverlast te beperken, hemelwater te laten infiltreren in de bodem en hittestress te verminderen.

Wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming

Rijsdijk begon zijn betoog voor slechts twaalf raads- en commissieleden met de gedachte dat we in 2030 normaal zullen vinden wat we nu als te nat, te droog of te warm ervaren. Toch vallen er aanwijsbaar doden door hittegolven en is er aanzienlijke schade door hoosbuien. Uiteindelijk blijkt de economische schade door droogte groter te zijn dan die als gevolg van nattigheid, zoals bodemdaling, paalrot en aangetaste groenvoorziening.
In 2017 werd het startschot gegeven voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Met het trage tempo van nu zullen de doelen van 2020 pas in 2030 gerealiseerd worden, stelt Rijsdijk.
Arcadis heeft voor heel Lansingerland in beeld gebracht wat er in straten en op pleinen gebeurt bij wateroverlast. Normaliter kan 20 mm per uur door het riool verwerkt worden, maar bij extreme regenval zorgt 90-100 mm per uur voor grote overlast. Ook werden hitte-eilanden via infraroodtechnologie vastgelegd en ingeschat welke maatregelen effectief zijn. Veel bebouwing bij elkaar, verstening van de omgeving, platte daken, (te) weinig groenvoorziening dragen bij aan hoge(re) temperaturen in verstedelijkt gebied. Behalve de normale inklinking van de bodem vindt extra bodemdaling in veengebieden plaats door klimaatveranderingen. Vooralsnog verwacht men geen dijkdoorbraken omdat de primaire waterkeringen door de Waterschappen goed op orde worden gehouden. Funderingen, vooral in het gebied langs de Noordeindseweg, kunnen door droogte kwetsbaar worden. De Waterschappen houden om die reden het grondwaterpeil ook kunstmatig hoog.
Rijsdijk: “Uit de klimaatstresstest blijkt dat Lansingerland echt niet aan de rand van de afgrond staat. Hoewel de gemeente niet verantwoordelijk is voor de waterkeringen, moet men wel maatregelen nemen om calamiteiten in de woongebieden te voorkomen. Omdat 60-70 % van de grond privaat bezit is, moet dat wel in gezamenlijkheid gebeuren.”

Bouwplannen

Arcadis heeft ook het plan voor uitbreiding van Berkel-Centrum-West geanalyseerd en uit de klimaattoets blijkt dat al bij de laagste belasting met 50 mm water per uur het gebied ernstig overbelast raakt. De bouw van 166 woningen en 5600 m2 winkels en horeca, de inrichting van 682 parkeerplekken (waarvan 348 in parkeergarage) en een nagenoeg geheel versteende omgeving zijn teveel van het goede, ondanks 4000 m2 extra open water. Dat vraagt onder andere om waterberging, groene parkeervelden, berminfiltratie en greppels, waterdoorlatende bestrating en veel extra goten. Groene gevels en watervasthoudende daken zijn als maatregel extreem duur.
Ook bij de hittestresstest komt de nieuwbouw er niet goed uit. Bij 36 °C luchttemperatuur, zoals op 26 juli 2018 het geval was, schiet de gevoelstemperatuur zelfs richting 57 °C. Verkoeling zoeken en de warmte blokkeren door veel grote boomaanplant is de oplossing.
De gebiedsontwikkelaar kent de resultaten en gaat aanpassingen realiseren, volgens Rijsdijk.
Commissieleden hebben het gevoel dat ze ergens op de al rijdende trein moeten springen en er weinig ruimte meer is om afgewogen keuzes te maken. Het onderwerp Klimaatadaptatie gaat niettemin nog heel veel op de agenda komen, van ons allemaal.

Check Also

Eerste batterij bij een sportclub in Nederland feestelijk geopend

Bergschenhoek - Onder grote belangstelling nam wethouder Albert Abee vrijdag 6 september bij tennisvereniging LTC Triomf in Bergschenhoek een grote batterij voor zonne-energie feestelijk in gebruik. De wethouder, verantwoordelijk voor het programma duurzaamheid binnen de gemeente Lansingerland, deed dit onder toeziend oog van vertegenwoordigers van de KNLTB en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Geef een reactie