maandag 24 februari 2020 | week 09
Home » Algemeen » Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit trekt aan de bel

Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit trekt aan de bel

Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit trekt aan de bel

Oostland – Natuur- en Vogelwacht Rotta en de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker maken zich al enige tijd ernstig zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater in hun gemeenten en hebben daarom in januari de gezamenlijke Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland opgericht.

Door Trees Borkus-Henskens

Goede kwaliteit van het water in de singels, plassen, sloten en vaarten is van doorslaggevend belang voor het leven van vogels, vissen, amfibieën en insecten. Ook voor onze eigen gezondheid en die van onze kinderen die bootje varen, hengelen, zwemmen of pootjebaden mag het oppervlaktewater uiteraard geen bedreiging vormen.
De waterschappen dragen verantwoordelijkheid voor het meten van de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarvoor beschikken zij over een vast meetnetwerk, waarvan de meetresultaten openbaar gemaakt dienen te worden. De deelnemers van de projectgroep gaan zich uitdrukkelijk bezighouden met toezicht op het behalen van de wettelijk vastgestelde doelen voor de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater in onze directe woon- en leefomgeving. De groep gaat de door de waterschappen Delfland en Schieland/Krimpenerwaard gepubliceerde meetgegevens van veldcontroles nauwkeurig bestuderen en interpreteren. Op die manier willen ze de vinger aan de pols houden waar het gaat om de chemische en ecologische situatie in de vele watergangen die de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp rijk zijn.
De projectgroep ziet het als haar taak de vinger aan de pols te houden en de bewoners van de ontvangen informatie op de hoogte te houden.

Doelen

“In voorkomende gevallen wil de groep met aanbevelingen komen voor de waterschappen en/of de gemeentelijke overheden, waardoor beoogde natuur- en recreatiewaarden op een hoger plan gebracht kunnen worden,” aldus Jan Smith, samen met Cees van der Burg, Joeke Nijboer, Cees Kerkhof en Gerard Reitsma deel uitmakend van de projectgroep en met name actief op de inhoud. “Plannen voor activiteiten waarbij leerlingen van allerlei scholen zich bewust worden van de noodzaak van een schone leefomgeving en in het bijzonder van gezond oppervlaktewater zijn in voorbereiding. Daarbij wordt gedacht aan voorlichting en het met de schooljeugd samen uitvoeren van kleinschalig wateronderzoek. Tevens staat de organisatie van enkele lezingen door specialisten van de waterschappen op het wensenlijstje. Een van de doelstellingen van de projectgroep is het verhogen van het waterbewustzijn van alle inwoners, maar uiteraard ook verbetering van de waterkwaliteit.”

Kennis

De groep wil alle rapporten ontvangen die worden uitgegeven door organisaties als zaken worden besproken. “In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet Europees breed elk land met plannen komen om in stroomgebieden van de grote rivieren aan die wet te voldoen. In 2015 had dat afgerond moeten worden en de waterkwaliteit op orde. Dat is mislukt met als gevolg, dat de landen twee maal zes jaar een verlengingsperiode kunnen krijgen als ze een goede motivering hebben. “We zitten nu in de eerste verlenging tot 2021 maar het schiet niet op. Als groep willen wij daar aandacht voor vragen; met name voor het water in onze eigen omgeving. Het kan dan straks wel goed zijn in de grote gebieden als Rijn, Maas e.d., maar dat wil nog niet zeggen dat het in ons leefgebied ook schoon en veilig is.”
Het Hoogheemraadschap van Delfland kwam in 2013 met een gebiedgerichte handhaving per polder. Van alle glastuinbouwbedrijven in het waterschap werd inmiddels de helft door adviseurs bezocht en de resultaten laten in 2018 een lichte verbetering zien. Toch worden nog veel stoffen in het water gevonden die er niet in horen en die soms zelfs helemaal niet meer gebruikt mogen worden. De glastuinbouw geeft de grootste vervuiling qua concentratie van beschermingsmiddelen die schadelijk zijn voor mensen en dieren. We moeten met elkaar dus zien te voorkomen dat er wordt geloosd in het milieu. Het water moet gezuiverd het riool in en niks meer lozen op het oppervlaktewater. Dat is technisch te realiseren, maar ook sociale controle zou al een hoop kunnen verbeteren. De gemeente heeft inmiddels in de glastuinbouwgebieden geïnvesteerd in de riolering en een klein deel van de bedrijven heeft een gesloten systeem van telen. Met de sector is afgesproken dat men werkt naar een emissieloze (gesloten) kas in 2027. Deze afspraak staat los van het feit dat er ook nu al niet geloosd mag worden op het oppervlaktewater. In de glastuinbouwgebieden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is het nog alarmerend slecht gesteld met de waterkwaliteit. Bergschenhoek en Bleiswijk vallen onder dit waterschap.

Overleg

Cees van der Burg weet: “Zowel de gemeenten als de hoogheemraadschappen hebben de verplichting samen met andere overheden de kwaliteit van de leefomgeving van de burgers te beschermen. De basis moet in orde zijn, waardoor de ecologische kwaliteit moet verbeteren voor mens en natuur. Maar daarvoor moet eerst de chemie worden aangepakt.” Cees Kerkhof uit Pijnacker: “In onze gemeente hebben we een goed aanspreekpunt en bovendien voeren we structureel twee maal per jaar overleg met zowel de betrokken ambtenaren als de wethouder. Milieubescherming zit niet voor niets in onze naam, dus ons wordt gevraagd mee te denken.” De leden van Rotta zouden het ook fijn vinden een dergelijk contact in Lansingerland te krijgen. Betrokkenheid van maatschappelijke organisaties zoals natuurverenigingen zijn van groot belang om tot verbetering te komen. “Bijvoorbeeld overleg over de aanpak van de zwemkwaliteit in de Bleiswijkse Zoom. Daar wordt een fiks bedrag in geïnvesteerd, maar er blijft gewoon geloosd worden op de rest van het water in de buurt. We volgen alle ontwikkelingen op de voet en hebben veel expertise in huis die we graag inzetten.”

Check Also

“Ik streef ernaar alle spelers een rol te geven”

Lansingerland - Als er één vereniging in Lansingerland is die haar naam in de loop der jaren heeft gevestigd dan is het wel Toneelvereniging 't Foetligt. Al vele jaren brengt ze toneelstukken op de planken waar het publiek dol op is. Een avondje lachen doet de mens goed, want meestal zorgt de vereniging voor veel humor tijdens haar voorstellingen. Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart speelt 't Foetligt de komedie in drie bedrijven 'Vreemde vogels en rare mensen'. De titel alleen al voorspelt weer een fijne toneelavond!

Geef een reactie