woensdag 22 januari 2020 | week 04
Home » Politiek » Commissie Ruimte is teleurgesteld over notitie afvalbeleid

Commissie Ruimte is teleurgesteld over notitie afvalbeleid

Wethouder Simon Fortuyn krijgt dikke onvoldoende

Commissie Ruimte is teleurgesteld over notitie afvalbeleid

Lansingerland – Commissie Ruimte zou op dinsdag 12 maart jl. de notitie ‘Kaders afvalbeleid’ ter voorbereiding op het raadsbesluit bespreken, maar zag daarvan af omdat de notitie onvoldoende kaders bood om een besluit over een meerjarenbeleid te kunnen nemen. Toch pikte de commissie het wel als bespreekpunt op en stuurde wethouder Simon Fortuyn onverbiddelijk terug om zijn huiswerk veel beter te maken.

Freek J. Zijlstra

In 2018 vond een inventarisatie plaats en daaruit bleek dat Lansingerland in 2017 met ruim 200 kilogram restafval per inwoner per jaar de één na slechtst presterende gemeente is. De best presterende gemeente had toen minder dan 40 kilogram restafval!
In een notitie van slechts vier kantjes A4 formuleert het college de doelen: 1) de hoeveelheid restafval voor het einde van 2022 tot 100 kilogram te brengen (dit was eerst per 2020!), 2) letten op de kwaliteit van de in te zamelen grondstoffen, 3) rekening houden met de te verwachten (technologische) ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking, en 4) de kosten voor de afvalinzameling en -verwerking niet te laten stijgen.

Teleurstelling alom

Matthijs Machielse (VVD) is teleurgesteld over de proefballonnen die het college oplaat en het feit dat er zo weinig harde kaders worden gesteld. Bewoners moeten zich kunnen herkennen in die kaders en de keuze(s) onderbouwd zien met cijfers over de financiële gevolgen, de verwachte resultaten van de gekozen scheidingsmethode en wat het voor inspanningen vraagt van de inwoners.
Hans van der Stelt (CDA) is voorstander van omgekeerd inzamelen, wil echter géén gedifferentieerd vorm van inzamelen (Diftar) en wil eveneens onderbouwing van keuzes op basis van boven- en ondergrenzen van kosten en streefcijfers voor scheiding. “Het college hoort een goed voorstel neer te leggen en creatiever te zijn in de beleidsvorming! We gaan hier geen praatclubje organiseren om het college een plan van aanpak aan te reiken!”
Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) vindt de uitwerking van de kaders heel mager en is niet blij met de wijze waarop het college deze notitie aanbiedt. Hij had veel meer verwacht na publicatie van het rapport van de Rekenkamer en de presentatie van vele mogelijkheden op de Beeldvormingsavond (daarover hebben wij in De Heraut van 27 december 2018 uitvoerig geschreven).
Michiel Muis (D66) wil dat de inwoners meer betrokken worden bij het feit dat we de afvalscheiding slecht doen, alternatieven voorleggen en de vervuiler laten betalen (Diftar). Hij wil een college van doeners, niet van doorschuivers. “Zet expliciet in het document wat u wilt en gaat doen!”
Georgine Zwinkels (Leefbaar 3B) benadrukt het belang van het volgen van een zorgvuldig traject en een goed beleidsplan dat vooral niet duurder mag uitpakken voor de inwoners.
Jurjen Dieleman (ChristenUnie) had hoge verwachtingen van de notitie, maar is teleurgesteld over wat er nu op tafel ligt. Er moeten verstrekkende politieke keuzes worden gemaakt en het is aan het college met een uitgewerkt voorkeursscenario te komen.
Ivana Citterbartová (GroenLinks) is ook teleurgesteld over het magere resultaat van de notitie na zo’n intensieve voorbereidingstijd. Ze begrijpt daarom het uitstel tot eind 2022 niet om dàn pas 100 kg restafval te willen bereiken. Welke garantie is er dat het dan wél is gelukt? Ze wil dat het college gemotiveerde afwegingen maakt en geformuleerde kaders die hout snijden! “De wethouder hoeft alleen maar in te koppen wat gepresenteerd is op de Beeldvormingsavond!”
Ook Sam de Groot (PvdA) is verbaasd dat dit nu ter bespreking ligt. “Er waren goede presentaties. Waarom zien we daar niets van terug in het stuk? Ik mis ook de betaalbaarheid voor minima en uitvoerbaarheid voor verschillende woonvormen.”

Teruggestuurd

Het verweer van wethouder Simon Fortuyn was verrassend zwak. “Geef mij kaders mee. Ik verwacht steun van u!” Hij verwachtte blijkbaar de aanbevelingen van de commissie te kunnen gebruiken als nadere invulling en aanscherping van zijn notitie, waarna het voor besluitvorming naar de raad kon. Ook wilde hij meer tijd om te kunnen inspelen op technologische ontwikkelingen. Dat getuigde niet van actief en krachtdadig beleid.
Voorzitter Nelleke Bouman: “Wethouder, kom namens het college terug met een beter verhaal, waarin alle plussen en minnen èn de financiën goed uitgewerkt zijn!”

Check Also

Zonnedakproject feestelijk geopend

Bleiswijk - Nieuwe Lansinger Stroom en Personal Vision beleefden zaterdag 18 januari een bijzonder en zonnig moment met de feestelijke opening van fase 1 van het zonnedakproject. De officiële opening van Zonnedak Persoon werd verricht door voorzitter van Nieuwe Lansinger Stroom Menno van der Woude samen met Roy Persoon van Personal Vision en wethouder Albert Abee van Lansingerland.

Geef een reactie