dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » fbpost » Dorpsfeesten Oranjeverenigingen en Foodtruckfestival op Koningsdag, gaat dat samen?

Dorpsfeesten Oranjeverenigingen en Foodtruckfestival op Koningsdag, gaat dat samen?

Dorpsfeesten Oranjeverenigingen en Foodtruckfestival op Koningsdag, gaat dat samen?

Lansingerland – Traditioneel viert elk dorp binnen Lansingerland Koningsdag op eigen wijze, in de eigen dorpskern. Dit jaar komt daar een Toost Foodtruckfestival in het Annie MG Schmidt park bij. Onbegrip bij de vrijwilligers van de lokale Oranjeverenigingen. WIJ Lansingerland stelde deze heikele kwestie aan de orde in de gemeenteraad.

Peter Tetteroo

De publieke tribune kleurde oranje tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 21 februari. ‘WIJ Lansingerland’ diende een stuk in ter bespreking in de raad met als kern: Is het Foodtruckfestival een bedreiging voor de dorpsfeesten op Koningsdag? De gemeenteraadsvergadering startte met twee insprekers. Gerda van der Berg namens de Stichting Nationale Feestdagen Bergschenhoek en Ronald F. Vedder vertegenwoordigde de winkeliersvereniging Berkel Centrum.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Gerda van der Berg betoogde dat de vrijwilligers die al sinds oktober bezig zijn met de voorbereidingen van Koningsdag, verrast zijn dat er een vergunning is afgegeven voor een commercieel evenement buiten het centrum op dezelfde dag, het Toost Foodtruckfestival’. “Als het Foodtruckfestival kostendervend blijkt te zijn wegens het wegblijven van kraamverhuurders en het uitblijven van sponsoring van lokale ondernemers weten wij niet hoe we dit feest voor iedereen vrij toegankelijk kunnen houden. Wij vragen ons dan ook af hoe de keuze tot stand is gekomen, zonder ons en andere Koningsdagorganisatoren hierin te kennen”, aldus de inspreekster. De heer Vedder van de winkeliersvereniging Berkel Centrum sloot zich bij de woorden van de vorige spreekster aan en voegde er aan toe dat er geen sprake van kan zijn dat beide evenementen, Koningsdag in de dorpskernen en het Foodtruckfestival, elkaar zouden versterken, zoals de gemeente voor zich zag. Ook komen er in de loop van het jaar nog meer evenementen aan die elkaar op dezelfde data kruisen.

Vragen van WIJ Lansingerland

Na de insprekers opende Leon Hoek van WIJ Lansingerland de bespreking van de gemeenteraadsleden met het voorlezen van het door zijn partij ingediende bespreekstuk. Hoek formuleerde de volgende vragen aan het college: 1. Deelt u onze zorg dat het niet aannemelijk is dat beide festivals elkaar versterken? 2. Deelt u onze zorgen dat mogelijk door een verkeerde planning de Oranje- en ondernemersverenigingen onnodige financiële risico’s lopen? 3. Bent u het met ons eens dat het college het initiatief moet nemen om met de Oranje-, ondernemers- en winkeliersverenigingen in overleg te gaan? Bent u het met ons eens dat een inspanning gepleegd moet worden om het Foodtruckfestival te verzetten? 5. Bent u het met ons eens dat wanneer verzetten van het festival niet lukt het financieel risico onderdeel van het gesprek dient te zijn met de beide verenigingen? 6. Bent u het met ons eens dat de planning van evenementen in Lansingerland bekeken moet worden? Uiteraard kunnen er meerdere activiteiten per dag plaatsvinden mits er overleg is met de organiserende partijen.

Raadsleden spreken zich uit

Vervolgens ontspon zich een discussie waarbij de meeste raadsleden zich min of meer aansloten bij de gestelde vragen. Vooropgesteld dat alle politieke partijen een Foodtruckfestival toejuichen, is het de vraag of dit op Koningsdag moet plaatsvinden. Is de veiligheid van de bezoekers van de evenementen gewaarborgd als er zoveel tegelijk zijn? Er moet voor een goede evaluatie na Koningsdag worden gezorgd om toekomstige fouten te voorkomen. Kan een centrummanager hier een rol in spelen? Is het wenselijk om een poging te wagen het festival te verzetten en kan dat wel? Meerdere evenementen tegelijk kan volgens het opgestelde evenmenetenbeleid, maar de communicatie wordt gemist. Er is veel respect voor de vrijwilligers die jaarlijks voor goed georganiseerde feesten zorgen, dat moet voor de toekomst gewaarborgd blijven, was in de raad te horen.

Evenementenbeleid

De burgemeester mocht de vragen en opmerkingen beantwoorden en van commentaar voorzien. Pieter van de Stadt hield zich bij het eerder door de gemeenteraad vastgestelde evenementenbeleid waarin staat dat iedere organisatie, binnen of buiten de gemeent,e het recht heeft om een vergunning aan te vragen voor het organiseren van een evenement. Dit geldt voor de Oranjeverenigingen binnen de gemeente maar ook voor een organisatie als Toost’die het Foodtruckfestival organiseert. Van de Stadt: “Wij koesteren onze lokale evenementen, maar kunnen anderen niet uitsluiten. Wij kunnen goed onderbouwde vergunningen niet zomaar weigeren.”

Motie

Daarop diende WIJ Lansingerland een motie in waarin het college verzocht wordt om met alle betrokkenen rond de tafel te gaan ten einde het Foodtruckfestival een andere datum aan te bieden en een terugkoppeling te geven in de eerstvolgende commissievergadering Algemeen Bestuur. Deze motie is aangenomen en de gesprekken gaan plaatsvinden. De race is nog niet gelopen. Wordt vervolgd.

Check Also

Berkel Centrum zet moeders Saskia en Marga in de schijnwerpers

Berkel en Rodenrijs - Voor het derde achtereenvolgende jaar werden twee moeders in Berkel en Centrum in de schijnwerpers gezet met een verrassende verwenochtend rond Moederdag. Iedereen kon een moeder aanmelden waarvan hij of zij vond dat die zo’n verwenochtend verdiende. Bijna honderd aanmeldingen maakten het de organisatie knap moeilijk daar eerst 25 genomineerden uit te selecteren. Die kregen allemaal een uitnodiging om zaterdagochtend 11 mei present te zijn in het winkelcentrum.

Geef een reactie