dinsdag 25 juni 2019 | week 26
Home » Politiek » Afvalscheiding moet en kan beter!

Afvalscheiding moet en kan beter!

Afvalscheiding moet en kan beter!

Lansingerland – De raadsleden van commissie Ruimte werden op woensdag 12 december jl. tijdens een Beeldvormingsavond geïnformeerd over de mogelijkheden om het scheiden van huisafval te verbeteren. Een afweging tussen landelijk gestelde doelen en wat dat eenmalig gaat kosten, zal over enkele maanden gemaakt moeten worden.

Freek J. Zijlstra

Op verzoek van de gemeenteraad voerde de Rekenkamer enige tijd geleden een onderzoek uit naar het gevoerde afvalbeleid, de kosten ervan en wat de inwoners daarvoor betalen via de afvalstoffenheffing.
Het oordeel van de Rekenkamer was helder: de resultaten op het scheiden van afval bleven achter bij de landelijke doelstellingen en het gevoerde beleid was weinig ambitieus. De Rekenkamer deed een aantal duidelijke aanbevelingen: verhoog het serviceniveau voor scheidbare fracties, verlaag die service juist voor restafval en voer een gedifferentieerde afvalstoffenheffing in, waarbij inwoners alléén per hoeveelheid afval betalen. Daarop liet het college van b. en w. die verschillende scenario’s onderzoeken en doorrekenen.

Huidige situatie

Het lijkt erop dat voor 2018 het gestelde scheidingspercentage van 55% net zal worden gehaald. De hoeveelheid ongescheiden restafval ligt nog wel rond de 200 kilogram, en het landelijke streven is dat dit in 2020 nog maar 100 kilogram per inwoner is; in 2025 moet dat zelfs 30 kilogram zijn. Als extra prikkel verhoogt het Rijk vanaf 2019 de belasting voor brandbaar afval (daaronder valt restafval) van € 13,21 naar € 32,12 per 1.000 kilogram. Die kostenverhoging zou voor Lansingerland blijvend ruim € 200.000 bedragen.

Scenario onderzoek

In bijgaand figuur zijn de effecten van verschillende methoden van afvalscheiding weergegeven.
In de bovenste grafiek staan de verwachte kostenstijging of -daling in euro’s per huishouden per jaar.
In de grafiek daaronder de verwachte hoeveelheid restafval per inwoner per jaar in kilogrammen. Er zijn ongeveer 23.500 huishoudens die afval aanbieden en dat zijn ruim 60.000 inwoners.

Methoden afvalscheiding en kosten

De onderzoekers keken naar de volgende methoden van afvalscheiding en berekenden ook wat de eenmalige kosten voor invoering ervan zouden zijn:

1. Ongewijzigd beleid; opslag met extra belasting.
2. Verbetering: plaatsen van ondergrondse containers restafval en GFT-zuilen bij hoogbouw. Voortzetting communicatiecampagne.
Eenmalige kosten: € 700.000.
3. Na-scheiden van PMD
Stoppen met gescheiden PMD-inzameling (zakken, milieuparkjes), PMD bij restafval (frequentie 1 x per 2 weken) en na-scheiding PMD uit restafval.
Eenmalige kosten: € 20.000.
4. Verlagen van het aantal inzamelingen restafval naar 1 x per 4 weken.
Aanvullend: handhaving overvolle bakken, bijplaatsen/dumpen.
Eenmalige kosten: € 30.000.
5. Omgekeerd inzamelen.
Restafval wegbrengen naar ondergrondse container (per ca. 100 huishoudens één ondergrondse container). Grijze restafvalcontainer wordt PMD-container (1 x per 2 weken legen). PMD-zakken verdwijnen uit straatbeeld.
Aanvullend: handhaving bijplaatsen afval, controle kwaliteit PMD.
Eenmalige kosten: € 600.000.
6. DIFTAR (= gedifferentieerd tarief op restafval).
Lager vast tarief + betalen per aanbieding (minicontainer, restafvalzak in ondergrondse container).
Aanvullend: handhaving bijplaatsen/dumpen, controle kwaliteit grondstoffen.
Eenmalige kosten: € 350.000.
7. Omgekeerd inzamelen + DIFTAR (= gedifferentieerd tarief op restafval).
Restafval wegbrengen naar ondergrondse container (per 100 huishoudens één container). Grijze restafvalbak wordt PMD-container (1 x per 2 weken). Betalen per aanbieding (minicontainer, restafvalzak in ondergrondse container).
Aanvullend: handhaving bijplaatsen/dumpen, controle kwaliteit PMD.
Eenmalige kosten: circa € 790.000.

De conclusies en het tijdpad

De onderzoekers stelden vast dat met alle scenario’s de hoeveelheid restafval omlaag gaat, maar dat niet met elke methode het beoogde hetzelfde eindresultaat wordt behaald. Alleen de combinatie van omgekeerd inzamelen met DIFTAR brengt de hoeveelheid restafval van 206 naar 93 kilogram, dus onder de beoogde grens van 100 kilogram. Dat moet in 2025 dus nog maar 30 kilogram zijn.
Extra afvalscheiding leidt in ieder geval tot daling van vaste kosten. De frequentie voor het legen van de restafvalcontainer kan dan aangepast worden; of de ondergrondse container komt in plaats van een eigen restafvalcontainer aan huis.
Het omlaag brengen van de hoeveelheid restafval mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het gescheiden PMD-afval, dat de basis is voor grondstoffen en het verwerken daarvan naar nieuwe producten. Voor het nascheiden van restafval uit de PMD-zak moet een forse boete betaald worden.
Medio januari 2019 worden de kaders voor een nieuw afvalbeleid uitgewerkt en dan volgt medio februari 2019 een collegebesluit. Medio maart 2019 bespreking in commissie Ruimte en medio april besluitvorming in de gemeenteraad, waarop het Uitvoeringsplan voor de komende jaren vastgesteld wordt.

Check Also

Cijfers meerjarenprognose grondexploitatie in Lansingerland

Lansingerland - Hoe staat het met de grondverkoop voor woningbouw en bedrijven? Op 12 juni presenteerde het college van b. en w. de cijfers van de grondexploitatie over 2018 aan de commissieraadsleden Algemeen Bestuur.

Geef een reactie