dinsdag 25 juni 2019 | week 26
Home » Politiek » Geen kinderpardon in Lansingerland
Lansingerland - In de raadsvergadering van 20 december bespraken de raadsleden opnieuw de motie van GroenLinks waarin de partij pleit voor een kinderpardon in Lansingerland. Vorige vergadering eind november staakten de stemming. Al snel bleek dat de standpunten niet waren veranderd. Marko Ruijtenberg vroeg om een hoofdelijke stemming, waarin GroenLinks, PvdA, CU en D66 voor en CDA en VVD tegen stemden. De raadsleden van Leefbaar 3B waren niet unaniem en stemden naar eigen inzicht. Met 16 stemmen voor en 17 stemmen tegen werd de motie verworpen. Lansingerland wordt geen kinderpardongemeente.

Geen kinderpardon in Lansingerland

Geen kinderpardon in Lansingerland

Lansingerland – In de raadsvergadering van 20 december bespraken de raadsleden opnieuw de motie van GroenLinks waarin de partij pleit voor een kinderpardon in Lansingerland. Vorige vergadering eind november staakten de stemming. Al snel bleek dat de standpunten niet waren veranderd. Marko Ruijtenberg vroeg om een hoofdelijke stemming, waarin GroenLinks, PvdA, CU en D66 voor en CDA en VVD tegen stemden. De raadsleden van Leefbaar 3B waren niet unaniem en stemden naar eigen inzicht. Met 16 stemmen voor en 17 stemmen tegen werd de motie verworpen. Lansingerland wordt geen kinderpardongemeente.

Peter Tetteroo

Marko Ruijtenberg van GroenLinks trapte de bespreking af met een pleidooi voor het kinderpardon en legde uit dat het wat betreft GroenLinks en mede-indieners en ondersteuners van de motie – WIJ Lansingerland, PvdA, CU en D66 – voornamelijk gaat om het meewerkcriterium. Dit meewerkcriterium houdt in dat mensen die in aanmerking komen voor uitzetting uit Nederland hieraan moeten meewerken. Dus je krijgt te horen dat je tegen je zin het land moet verlaten en vervolgens vraagt de overheid je aan je eigen uitzetting mee te werken. En als je niet meewerkt aan dit criterium kom je niet in aanmerking voor het kinderpardon.
Volgens Ruijtenberg creëert de overheid hiermee een onmogelijke situatie waarin je geen gewenste uitkomst kunt bereiken omdat de ‘regels’ dat vanwege tegenstrijdigheden niet toelaten. Daarbij geeft Ruijtenberg aan dat het aanvragen van een kinderpardon voor Lansingerland bedoeld is als een signaal aan de staatssecretaris. Ook haalde hij de opmerking aan van een van de raadsleden uit de vorige vergadering dat bij het verlenen van het kinderpardon mensen misbruik van de situatie zouden kunnen maken.
“Nee”, zegt Ruijtenberg, “mensen maken geen misbruik, maar gebruik van de mogelijkheden die dit land hen wil bieden. We moeten luisteren naar de geluiden uit de samenleving die zeggen dat we barmhartig moeten zijn. Er zijn in onze gemeente twee gezinnen die met uitzetting bedreigd worden. Eén gezin met jonge kinderen en een tweede gezin waarvan de kinderen al wat ouder zijn. Dit laatste gezin heeft geen uitkering en leeft volledig van de giften vanuit de kerkgemeenschap van Lansingerland. Lansingerland heeft de harten geopend en het wordt tijd dat wij dit ook doen. Wij kunnen een signaal afgeven aan de landelijke politiek door de volgende kinderpardongemeente te worden.

Discussie

In de discussie die op het betoog van Ruijtenberg volgde, kwamen argumenten voor en tegen voorbij. Leon Hoek (WIJ Lansingerland): “Wij zoeken naar overeenkomsten en niet naar verdeling. De motie roept de staatssecretaris op om er goed over na te denken”. Petra Verhoef (PvdA): “Ik steun de motie met heel mijn hart”.
Kees Markus (CU): “In de bijbel staat dat wij vreemdelingen dienen te ontvangen. Ik roep de raad op om het hart te laten spreken.” Erik Jonker (D66) haaldehet VN verdrag aan met betrekking op de kinderrechten. “Wij zijn er goed in om met de vinger naar andere landen te wijzen als het om de rechten voor kinderen gaat, laten wij nu ook zelf een signaal afgeven aan de Nederlandse politiek en wat ons betreft is dat een steun aan deze motie.”

Tegenstand

Matthijs Ruitenberg (CDA) en Marloes Draak namens de VVD spraken hun vertrouwen in de oordeelsvorming van de staatssecretaris uit. Zij achten zichzelf niet ter zake kundig genoeg om alle ins en outs van elk afzonderlijk geval te overzien. Ruitenberg: “Het CDA is betrokken en begaan bij de groep kinderen die het hier betreft, maar wij vinden dat we dit niet op gemeentelijk niveau kunnen oplossen. De staatssecretaris moet hierover beslissen.”
Marloes Draak (VVD): “Het is een ongelofelijke moeilijke afweging en wij achten onszelf daar niet deskundig genoeg voor. In de landelijke politiek is geen voldoende draagvlak voor het kinderpardon en daarom willen wij de beslissingen hierover aan de staatssecretaris over laten.”

Check Also

Cijfers meerjarenprognose grondexploitatie in Lansingerland

Lansingerland - Hoe staat het met de grondverkoop voor woningbouw en bedrijven? Op 12 juni presenteerde het college van b. en w. de cijfers van de grondexploitatie over 2018 aan de commissieraadsleden Algemeen Bestuur.

Geef een reactie