zondag 21 april 2019 | week 16
Home » Politiek » Halve gemeenteraad steunt kinderpardon
​​Lansingerland - De GroenLinks-fractie diende met steun van WIJ Lansingerland, de ChristenUnie, D66 en de PvdA een motie in waarin het college van b. en w. wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij andere ‘Kinderpardongemeenten’ in Nederland. De motie kreeg ook nog steun van de halve fractie van Leefbaar 3B (waarvan één lid afwezig was), waardoor de stemmen staakten op 16 - 16, en behandeling van de motie weer geagendeerd staat voor de vergadering van 20 december aanstaande.

Halve gemeenteraad steunt kinderpardon

Halve gemeenteraad steunt kinderpardon

​​Lansingerland – De GroenLinks-fractie diende met steun van WIJ Lansingerland, de ChristenUnie, D66 en de PvdA een motie in waarin het college van b. en w. wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij andere ‘Kinderpardongemeenten’ in Nederland. De motie kreeg ook nog steun van de halve fractie van Leefbaar 3B (waarvan één lid afwezig was), waardoor de stemmen staakten op 16 – 16, en behandeling van de motie weer geagendeerd staat voor de vergadering van 20 december aanstaande.

Freek J. Zijlstra

De motie vraagt ook bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan te dringen op het vinden van een oplossing voor deze groep kinderen en politiek Den Haag zo veel mogelijk over het standpunt van onze gemeente te informeren.
Marko Ruijtenberg (GroenLinks) stelt dat ongeveer 400 in Nederland gewortelde kinderen dreigen te worden uitgezet naar een land waar ze geen binding mee hebben en waarvan ze de taal niet spreken. Daarvan woont één gezin in Lansingerland. Naar schatting 95% van deze kinderen heeft een afwijzing gekregen. De beroering in de samenleving is groot en het draagvlak voor een Kinderpardon neemt toe; reeds 105 gemeenten hebben zich aangesloten bij de zogenaamde Kinderpardongemeenten. De indieners van de motie stellen zich op het standpunt dat er sprake is van worteling bij verblijf van een kind langer dan 5 jaar, nadat een verblijfsvergunning is aangevraagd. Ze citeren de Kinderombudsman die zich uitsprak voor een Kinderpardon dat recht doet aan kinderen, met name omdat het uitzetten van kinderen naar een voor hen vreemd land de ontwikkeling van deze kinderen ernstig schaadt en psychische schade berokkent. Ruijtenberg vraagt zich af wat voor samenleving we willen of kunnen zijn. “Zijn we hard op de regels of barmhartig? Ik geef u nog twee denkwijzen mee uit de Bijbel: ‘Toen ik vreemdeling was, namen jullie mij in huis’ (Matt.25:35) en ‘Behandel vreemdelingen alsof ze Israëlieten zijn’ (Lev. 19:34).”

Hoofd en/of hart

Petra Verhoef (PvdA) sluit zich volledig aan bij de oproep van GroenLinks. Kees Willem Markus (ChristenUnie) vindt het geen gemakkelijke discussie, maar wel een christenplicht. Kinderen mogen geen slachtoffer van falend beleid worden. Hij roept op gelovig stem te geven aan een humaan beleid. Erik Jonker (D66) steunt de motie, en binnen zijn partij kan dat zijn om humane, religieuze of internationaal-rechtelijke redenen. Petrine van Olst (WIJ Lansingerland): “WIJ, daar horen veel mensen bij, met allerlei achtergronden. Daarin is ruimte voor een Kinderpardon.”
Machiel Crielaard (Leefbaar 3B) geeft aan dat zijn partij verdeeld is en dat men op dit onderwerp persoonlijke afwegingen zal maken en het hart zal volgen. Matthijs Ruitenberg (CDA) heeft alle vertrouwen in de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. “Ik kan individuele gevallen niet beoordelen; dat vertrouw ik toe aan de daarvoor ingestelde instituties, zoals de staatssecretaris en de rechter.” Marloes Draak (VVD) begrijpt de heftigheid van het onderwerp. “Het raakt ons ook. De uitvoering van de wet ligt echter principieel in Den Haag.”

Burgemeester Pieter van de Stadt had de indruk dat de argumenten goed op tafel zijn gekomen. Het college vindt de motie uitvoerbaar. Hij roept de raad op naar het hoofd èn hart te luisteren. Die oproep blijft staan, als het onderwerp terugkomt in de raadsvergadering van 20 december aanstaande.

Check Also

Drukbezochte Ledenvergadering Ondernemend Lansingerland

Berkel en Rodenrijs - Woensdag 10 april hield Ondernemend Lansingerland de Algemene Ledenvergadering bij Muller ##+## Co. De avond was een succes, mede door de gezellige ambiance en de enigszins andere opzet van de avond.

Geef een reactie