dinsdag 25 juni 2019 | week 26
Home » Nieuws » Leidt een rookvrije gemeente tot een rookvrije generatie?

Leidt een rookvrije gemeente tot een rookvrije generatie?

Leidt een rookvrije gemeente tot een rookvrije generatie?

Lansingerland – Commissie Samenleving sprak op donderdag 13 september jl. over de rol van de gemeente bij het voeren van een actief niet-roken beleid en welke maatregelen genomen kunnen worden om in de toekomst tot een rookvrije generatie te kunnen komen.

Freek J. Zijlstra

De Adviescommissie Sociaal Domein heeft in juni jl. een themabijeenkomst belegd met als onderwerp ‘een rookvrije generatie’. Aan de orde kwamen gezondheidsrisico’s van roken, hoe verslaving ontstaat en de invloed van een omgeving waar gerookt wordt op jongeren. Het voorbeeldgedrag van beleidsmakers, docenten, coaches, vrijwilligers en ouders op plaatsen zoals scholen, sportaccommodaties en speeltuinen is een belangrijk aspect. Tot een plaats met voorbeeldfunctie hoort ook ons eigen gemeentehuis.

De initiatiefnemers

Paul Lieverse (ChristenUnie) liet het onderwerp als eerste op de agenda van de commissie plaatsen. Volgens hem is roken een groot probleem. “Achttien procent van de bevolking in Lansingerland rookt! Op termijn overlijdt de helft als gevolg daarvan. We moeten daarom kinderen de kans geven op te groeien in een rookvrije omgeving. Het voorbeeldgedrag van volwassenen is daarbij heel belangrijk. ‘Zien roken, doet roken!’ Laten we daarom concrete stappen zetten om van scholen, de sportkantine, het zwembad en de speeltuin, maar ook het gemeentehuis, een rookvrije omgeving te maken.”

Selgei Gabin (GroenLinks) liet het onderwerp ook op de agenda plaatsen, maar kiest voor een andere insteek. Zij legt het initiatief bij de gemeente om meer aandacht te schenken aan een rookvrije omgeving en zo ook gezondheidswinst voor de inwoners te behalen.
Hiertoe dient een tabaksgebruik ontmoedigend beleid te worden gerealiseerd, zodat er over 25 jaar een rookvrije generatie kan bestaan. Ze is van mening dat de gemeente effecten kan afdwingen door meer te handhaven bij het gebruik maken van reeds bestaande wet- en regelgeving.

Reacties uit de commissie

Erik Jonker (D66) is voorstander van een ontmoedigingsbeleid, maar de overheid moet zich niet teveel willen bemoeien met het individu. Hij ziet meer in het bundelen van krachten om de actie succesvol te maken.
Marloes Draak (VVD) vindt het bijzonder dat we nog over een onderwerp als dit moeten praten. Natuurlijk dragen we verantwoordelijkheid voor het scheppen van een rookvrije omgeving! Betutteling gaat haar als liberaal te ver. Als er rookplekken gecreëerd worden, dienen die echter buiten het zicht van jongeren gesitueerd te zijn. Het verlenen van subsidies om een vereniging of club rookvrij te maken is volgens haar geen gemeentelijke taak.
Dave Bergwerff (CDA) vindt dit een goed moment om aan te sluiten bij het landelijk initiatief van de Hartstichting, het Longfonds en het KWF. “We kunnen nu al anticiperen op het landelijk beleid dat voor scholen per 2020 in zal gaan.” Verbieden en streng handhaven gaat hem te ver.
Leon Hoek (WIJ Lansingerland) ziet ook niets in verbieden; meer in ‘verleiden’, dat is het aanreiken van alternatief gedrag.
Machiel Crielaard (Leefbaar 3B) vindt dat de voorbeeldfunctie en verantwoordelijkheid primair bij de ouders ligt. “Wij zien geen aanleiding om als gemeente extra stappen te ondernemen. Een voorlichtende rol is voor de GGD weggelegd.”
Petra Verhoef (PvdA) bepleit toch om te beginnen met de plaatsen waar juist veel kinderen en jongeren komen. Dan heb je de meeste kans om te voorkomen dat ze beginnen met roken. De gemeente kan de huidige campagne ondersteunen, maar heeft volgens haar geen primaire (gezondsheids)taak bij het helpen om te stoppen met roken.

Wethouder Ankie van Tatenhove liet weten dat er steeds meer sportverenigingen zijn die een actief niet-roken beleid voeren. Speeltuin De Kievit in Berkel is vanaf 7 oktober a.s. rookvrij. Zij is ook van mening dat roken bij de voordeur altijd een slecht signaal is en dat in redelijkheid een rookplek dichtbij, maar wel uit het zicht, gecreëerd moet worden.

Check Also

Gemeenteraad wil snel goede geluidsschermen langs de HSL

Lansingerland - Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) diende in de commissievergadering Ruimte op dinsdag 11 juni jl. een concept-motie ter voorbespreking aan waarin het college van b. en w. wordt opgeroepen druk uit te oefenen op de samenwerkende organisaties die moeten zorgdragen voor het plaatsen van goede geluidsschermen langs de HSL. Verdere vertragingen zijn volstrekt onacceptabel en daarom wordt de motie gemeenteraad-breed gesteund.

Geef een reactie