dinsdag 25 juni 2019 | week 26
Home » Politiek » Het afval moet beter gescheiden worden

Het afval moet beter gescheiden worden

Het afval moet beter gescheiden worden

Lansingerland – De Rekenkamer heeft het afvalbeleid van de gemeente onderzocht. De conclusie is dat de doelstellingen flink naar boven moeten worden bijgesteld, om in 2020 te kunnen voldoen aan de landelijk vastgestelde richtlijn van maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar. Commissie Ruimte sprak er in de vergadering van 11 september jl. over en kon het niet eens worden wat er met overschotten van de afvalheffing moet gebeuren.

Freek J. Zijlstra

De Rekenkamer doet op basis van uitgebreid onderzoek de volgende aanbevelingen aan het college van b. en w.:
1. Voer periodieke steekproeven en gerichte controles uit op de prestaties van inzamelwerkzaamheden, sorteeranalyses en afhandeling van klachten.
2. Communiceer doorlopend de behaalde afvalscheidingspercentages.
3. Herzie de bonus-malus regeling in het contract met de inzamelaar. Momenteel wordt met de inzamelaar alleen een bonus of malus verrekend op basis van eigen prestaties en niet na door de gemeente getroffen maatregelen.
4. Baseer het tarief van de afvalstoffenheffing op actuele en realistische schattingen van de kosten.
5. Schaf de egalisatiereserve afvalstoffenheffing af en betaal het restant in 2019 terug aan de burger.
6. Kijk bij het ambitieniveau voor een betere afvalscheiding ook naar resultaten van vergelijkbare (buur)gemeenten en volg nauwgezet de landelijke doelstelling.
7. Kies in het nieuwe afvalbeleid maatregelen die overeenkomen met de ambities ten aanzien van afvalscheiding, de afvalbeheerkosten en het serviceniveau.
8. Verhoog het serviceniveau voor scheidbare fracties, verlaag het serviceniveau voor restafval en voer een gedifferentieerde afvalstoffenheffing in, waarbij bewoners per lediging van de container of per vuilniszak betalen.

De commissie

Ivana Citterbartová (GroenLinks) zou blij zijn als het college alle aanbevelingen overneemt. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) wil dat het ambitieniveau snel wordt opgeschroefd en wil teveel betaalde heffingen terugvloeien naar de burger. Sam de Groot (PvdA) is het daarmee eens en vindt dat bewoners nooit teveel mogen betalen.
Hans van der Stelt (CDA) vindt ook dat het snel ambitieuzer moet, waarbij het uitgangspunt in de eerste plaats ‘omgekeerd inzamelen’ moet zijn. Het primaire doel is immers meer grondstoffen te hergebruiken. Inwoners scheiden het afval in een aantal containers en het restafval gaat naar een ondergrondse verzamelcontainer in de buurt.
Volgens Jurjen Dieleman (ChristenUnie) is het helder dat we nu niet goed genoeg scheiden. Hij wil overschotten niet direct teruggeven aan de inwoners, maar een plafondbedrag in reserve houden om schommelingen op te kunnen vangen.
Matthijs Machielse (VVD) onderschrijft de conclusies van de Rekenkamer en wil een verbeterslag bij het afvalbrengstation in Bergschenhoek.
Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) denkt dat er ruimte is voor verbeteringen en vindt een egalisatiereserve onnodig met een contract waarin de kosten vastliggen.
Michiel Muis (D66) wil financiële overschotten inzetten voor educatieve doeleinden en het veranderen van gedrag. Het idee dat je betaalt voor (onvoldoende gescheiden) restafval spreekt hem wel aan. ‘De vervuiler betaalt!’ Jan Jumelet: “Dus als je scheiden wilt belonen, moet je die burger ook terugbetalen!”
Wethouder Simon Fortuyn deelt mee dat modernisering van het afvalbrengstation € 6 per huishouden per jaar gaat kosten. Ook rekent hij voor dat 1% verbeterde afvalscheiding € 7500 winst oplevert, dus bij 20% kan de Inzamelaar op € 150.000 winst rekenen. Daarom moet de bonusregeling worden herzien als de inspanningen mede op het conto van de gemeente mag worden geschreven.

Check Also

Conceptvoorstel voor cultuurhuis Blok B

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft de volgende stap gezet in de realisatie van een cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. Veel knipperende oranje lichten lijken in meerderheid op groen te springen, ook die van de Leefbaar 3B fractie. Of dat echt zo is zal blijken tijdens de bespreking in een gezamenlijke commissievergadering op 17 juni.

Geef een reactie