dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Nieuws » Er ligt een breed gedragen coalitieakkoord

Er ligt een breed gedragen coalitieakkoord

Er ligt een breed gedragen coalitieakkoord

Lansingerland – Op maandagmorgen 11 juni jl. werd het coalitieakkoord door fractievoorzitters en beoogde wethouders van deelnemende partijen Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie ondertekend.

Freek J. Zijlstra

Plaats van handeling was Outdoor Valley aan de Hoeksekade in Bergschenhoek. Het was onduidelijk waarom voor deze locatie was gekozen, staand in een wildlife-tent. Opmerkelijk was de omweg die per auto via de Molenweg in Rotterdam-Hillegersberg gemaakt moest worden om vanwege een wegopbreking ter plaatse te komen. Symbolisch misschien voor het lange traject van de formatie, of anders de boodschap van niet-deelnemende partijen dat je ter plaatse alles per fiets moet doen. Wellicht de hindernissen die je moet overwinnen en de uitdagingen die je moet aangaan om ergens te komen. Geen (klim)muur te hoog of (touw)brug te ver.

Het onderhandelingstraject

Formateur Jaap Paans lichtte in hoofdlijnen het proces toe: “Er is een gezamenlijk overleg geweest met alle acht de lijsttrekkers. Toen bleek dat áls we een doorbraak willen forceren en tot een coalitieakkoord willen komen, er een stuk geschreven moet worden dat als basis kan dienen voor verdere onderhandelingen.” Paans benadrukte de bijdragen van CDA en ChristenUnie aan het raamwerk van Leefbaar 3B en VVD, maar ook de input van de andere partijen in de gemeenteraad. Die input van elke partij is op de inhoud gewogen.
Paans: “Nu ligt er een akkoord onder de titel ‘Groeien, Versterken en Koesteren’. De groei naar 75.000 inwoners in de komende jaren wordt vorm gegeven door woningbouw, in de eerste plaats om aan huidige inwoners van Lansingerland een aansprekende en bereikbare woning te bieden. Lansingerland versterkt de dienstverlening, voorzieningen, infrastructuur en huishoudboekje om inwoners en ondernemers kansen te bieden zich te ontwikkelen. In een samenleving waarin iedereen meedoet. Het dorpse karakter van de drie kernen wordt gekoesterd – te midden van parken, polders en natuurgebieden – en de wens om de verstedelijking een halt toe te roepen.”
Kernbegrippen in het akkoord zijn volgens Paans: plezierig wonen, doorschuiven naar een andere woning als dat kan, aandacht voor ondernemers, veel aandacht voor groengebieden voor een gezonde leefomgeving. “Er zijn ook stevige keuzes gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid waar stappen gezet moeten gaan worden, vooral in de glastuinbouw. Investeren betekent niet alleen geld, maar ook de energie die men erin steekt. Werk en inkomen betekent dat alles op alles gezet zal worden om mensen (weer) aan het werk te krijgen. Het leefbaar houden van de woon- en werkomgeving vraagt om duidelijk handelen naar diegenen die dat negatief beïnvloeden en notoire overtreders.”

Toelichting door de coalitiepartijen

Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) vatte het zo samen: “Briljante oplossing van Jaap Paans om de impasse te doorbreken door alle fractievoorzitters bij elkaar te roepen en op een transparante wijze met elkaar door te nemen hoe nu het proces te vervolgen na de ogenschijnlijk duidelijke verkiezingsuitslagen. Lansingerland verdient een stabiele en breed gedragen coalitie en een robuust bestuur in de komende vier jaren. Het schrijven van het raamwerk was een zeer intensief proces, maar het mooie is dat we samen met de VVD de opgave die er ligt voor Lansingerland op onderdelen zijn gaan benoemen en vervolgens inventariseren wat daarvoor nodig is. Dat heeft een paar weken geduurd. Het is geen onderhandeling geworden maar een gezamenlijk proces van geven en nemen. In het eindproduct dat nu op tafel ligt, is met de inbreng van andere partijen rekening gehouden. Daarin staan een heleboel opdrachten voor het nieuwe college, die de ambities moet gaan waarmaken.”
Kathy Arends (VVD): “Na de verkiezingswinst was duidelijk dat wij wilden gaan besturen. De beginfase was best wel spannend. Wij wilden tegengas geven aan het voorstel van Leefbaar 3B, met alternatieven komen, die de beste uitkomst voor Lansingerland zou geven. Wij wilden bij het schrijven van een raamwerk richting geven, waarin nog ruimte was om aanvullingen op beleidspunten te geven. Dat was een vruchtbaar proces, waarin zinvolle elementen zijn toegevoegd. Vrijwel alle partijen hebben zo een inbreng kunnen hebben in het akkoord dat er nu ligt. Bij onze beoordeling ging het om de toegevoegde waarde.”
Matthijs Ruitenberg (CDA): “Na de verkiezingen hadden wij door het zetelverlies een wat katerig gevoel. Dat werd versterkt doordat wij geen deel leken te gaan uitmaken van een coalitie. Ik ben blij dat het CDA alsnog kon aansluiten, omdat onze partij iets kan toevoegen aan het besturen van Lansingerland. Wij lazen veel van onze ideeën al terug in het raamwerk. Dat gaf een goed gevoel. Wij hebben ter verrijking nog de nodige aanvullingen ingebracht. Er ligt een voldragen en ambitieus akkoord waar wij de komende vier jaar enthousiast mee aan de slag gaan. Er zal scherp aan de wind gezeild moeten worden, maar de inwoners gaan het merken, bijvoorbeeld aan verbeterd groenonderhoud en lagere lasten.”
Kees-Willem Markus (ChristenUnie): “Wij zijn een stabiele partij met een stabiele verkiezingsuitslag. We zaten eerst aan tafel, toen op de reservebank, maar we doen nu uiteindelijk mee. De ChristenUnie zag voldoende herkenning in het raamwerk, maar ook ruimte voor verdieping en verrijking om tot een evenwichtig akkoord te komen. We hebben als partijen de tijd genomen om stevig met elkaar te praten, elkaar belangrijke onderwerpen te gunnen, en dat zal – hoop ik – blijken een goede basis te zijn voor een vruchtbare samenwerking.”

Vragen

Is het voor partijen die op een bestaande tekst moeten aanvullen niet moeilijker om dat te doen, dan dat alle vier deelnemende partijen van het begin af aan een gezamenlijke tekst bewerken? Simon Fortuyn: “Inderdaad hadden de aanschuivende partijen een aanvankelijke informatieachterstand, maar we hebben de tijd genomen om dat bij te praten. In het akkoord zijn ten opzichte van het raamwerk niet alleen nuances aangebracht, maar ook zijn er zinnen geherformuleerd.” Waarom nu juist deze twee partijen? Simon: “Er is gemeten op inhoud.” Kathy Arends: “We hebben per onderwerp gekeken wat de andere partijen daarop ingebracht hebben.” Jaap Paans: “We hebben gelet op de volgende aspecten: zijn het aanvullingen, wensen of wijzigingen op het betreffende onderwerp in het raamwerk? Dat leverde het heldere beeld op dat het CDA en de ChristenUnie het dichtst bij het raamwerk van Leefbaar 3B en de VVD stonden.”
Gaan we nu met een meerderheidscoalitie, gebaseerd op 24 van de 33 zetels en inbreng van de oppositiepartijen in het akkoord, vier saaie jaren tegemoet? Is er überhaupt nog ruimte voor dualisme met de raad?
Kathy Arends: “We zijn een kleurrijke coalitie. Er is volgens mij voldoende oppositie om elkaar de komende jaren stevig aan de tand te kunnen voelen.” Simon Fortuyn: “Leefbaar 3B zal net zoals de afgelopen vier jaren, dualisme hoog in het vaandel houden. Wij zullen met de collegevoorstellen voldoende spanning creëren in de coalitiepartijen. Zonder wrijving geen glans!” Kees-Willem Markus: “Ondertekening van een coalitieakkoord wil niet zeggen dat je (als raad) elkaar niet scherp kunt houden.”
Bouwen, bouwen, bouwen…. voor wie? Kathy Arends: “Er komt meer diversiteit. We gaan realiseren wat er aan type woningen nodig is. Dus, meer eenpersoonswoningen, meer starterswoningen en appartementen. Maar ook zo bouwen dat ouderen en jongeren dichterbij elkaar wonen (intergenerationeel wonen). De ambitie is 20% sociale huurwoningen, maar ook het verbeteren van doorstroming door het bouwen van middeldure woningen.”

Op vrijdagavond 15 juni a.s. wordt het coalitieakkoord in een extra gemeenteraadsvergadering besproken en worden de wethouders van het nieuwe college geïnstalleerd.

Check Also

Berkel Centrum zet moeders Saskia en Marga in de schijnwerpers

Berkel en Rodenrijs - Voor het derde achtereenvolgende jaar werden twee moeders in Berkel en Centrum in de schijnwerpers gezet met een verrassende verwenochtend rond Moederdag. Iedereen kon een moeder aanmelden waarvan hij of zij vond dat die zo’n verwenochtend verdiende. Bijna honderd aanmeldingen maakten het de organisatie knap moeilijk daar eerst 25 genomineerden uit te selecteren. Die kregen allemaal een uitnodiging om zaterdagochtend 11 mei present te zijn in het winkelcentrum.

Geef een reactie