zondag 21 april 2019 | week 16
Home » Politiek » Geen opzienbarend raamplan

Geen opzienbarend raamplan

Geen opzienbarend raamplan

Lansingerland – Leefbaar 3B en de VVD hebben het raamplan waarop de andere zes partijen binnen een week konden reageren, naar buiten gebracht. Het beschrijft in het format van een twaalftal onderwerpen de huidige situatie en hoe daarop voor de komende vier jaren beleid gevoerd kan worden. Geen schokkende dingen, geen grote ambitieuze projecten. We zijn benieuwd wat de andere partijen gemist hebben en ter aanvulling nog zullen aandragen.
We hebben geprobeerd het raamplan voor u samen te vatten.

Freek J. Zijlstra

Woningbouw

Lansingerland bouwt voor eigen behoefte groene en ruim opgezette woongebieden met een gevarieerd aanbod voor diverse leeftijdsgroepen. Maximale bouwhoogte 15 meter, behalve op bijzondere locaties en laagbouw in dorpscentra. Men zet in op meer woningen voor lagere inkomens en 20% sociale woningbouw. Scheefwonen moet aangepakt worden en de bouw van middeldure woningen gestimuleerd. Ook de bouw voor 1 of 2 persoonshuishoudens, waaronder starters en jongeren. Grootschalige opvang van asielzoekers (bijvoorbeeld in een AZC) is ongewenst.

Bereikbaarheid

De toenemende verkeersdruk mag de bereikbaarheid voor inwoners en bedrijven niet negatief beïnvloeden. De dorpskernen moeten door een actiegericht beleid bereikbaar blijven. Er komt visie op parkeren in de winkelcentra, waarbij de randen van de centrumgebieden betrokken worden. Het blijft bij gratis (blauwe zone) parkeren. Fietsparkeren wordt uitgebreid en gefaciliteerd bij metrostations Westpolder en Rodenrijs. Een plan voor gratis openbaar vervoer voor eenzame ouderen wordt uitgewerkt. Er komt onderzoek naar een openbaarvervoer aansluiting met bedrijventerrein Oudeland.

Leefomgeving

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte wordt teruggedraaid. De geluidsruimte van vliegveld RTHA mag niet verder vergroot worden en afgesproken geluidswerende maatregelen voor de HSL en de A16-Rotterdam moeten door de provincie nageleefd worden. De gemeente zal vóór 2021 en dus op tijd klaar zijn met invoering van de Omgevingswet.

Zorg en Ouderen

Ouderen moeten, ook als ze kwetsbaarder worden, langer zelfstandig wonen. Daarbij wil de gemeente hen optimaal ondersteunen. Het stimuleren van vitaliteit en mobiliteit ziet de gemeente als een voorwaarde, en men wil eenzaamheid voorkomen, daarbij denkend aan de herintroductie van het ‘praatje pot’. Mantelzorgers en andere vrijwilligers moeten professioneel begeleid worden. Zo nodig moeten er extra ouderenadviseurs aangesteld worden. De gemeente wil een plaatselijke vestiging voor kortdurende noodopvang. De gemeente moedigt levensloopbestendig bouwen aan en staat open voor nieuwe woonvormen, zoals een ‘Knarrenhof’. Men werkt toe naar een ‘dementievriendelijke gemeente’.

Jeugd en Onderwijs

Men wil dat de jeugd kansrijk en veilig opgroeit en daarom met jongeren in gesprek gaan. Er wordt ingezet op het voorkomen van problemen door vroegtijdige signalering en laagdrempelige voorzieningen voor opvoed- en opgroeivragen. Kinderen mogen niet de dupe zijn van armoede in het gezin en wel kunnen deelnemen aan sport, cultuur etc. door de inzet van voldoende fondsen.
Veilige fietsroutes naar school vallen onder gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente, scholen en ouders. Herintroductie van klaar-overs. De veiligheid op school is een samenwerking tussen onderwijs, zorg, ouders en de politie/handhaving. Vroeg signalering voorkomt schooluitval.

Cultuur en Sport

Sport en deelname aan culturele activiteiten bevorderen de gezondheid, het persoonlijk welzijn en participatie in de samenleving. Bibliotheek Oostland mag zich verder ontwikkelen en er zal gerichte aandacht zijn voor historische monumenten in de woonomgeving. Sportvoorzieningen zullen meegroeien met het inwonersaantal, en toegankelijk voor iedereen. Er wordt een convenant afgesloten met verenigingen.

Werk en Inkomen

Werken en meedoen op de arbeidsmarkt vergroot de kans op welzijn en financiële onafhankelijkheid. Armoedeval moet voorkomen worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inwoners die ‘niet kunnen’ of ‘niet willen’ werken. Het financiële vangnet blijft intact voor mensen die ‘niet kunnen’ werken. Wel vraagt men een tegenprestatie naar vermogen. Mensen die ‘niet willen’ werken worden intensief begeleid en krijgen eventueel sancties opgelegd. Bij de uitvoering van de Wet Taaleis moeten werktijden en lestijden op elkaar afgestemd worden.

Economie

Lansingerland heeft een uniek glastuinbouwgebied met een hoog innovatief karakter. Het MKB bloeit en daarvoor zijn levendige dorpskernen vereist. Er zal meer aan ‘citymarketing’ worden gedaan en geïnvesteerd in het uitbreiden van het (inter-)nationale netwerk. In glastuinbouwgebieden zal de idee van parkmanagement geïntroduceerd worden. Verduurzaming van der glastuinbouw krijgt prioriteit. In de dorpen zal de regeldruk beperkt worden en een ruimer terrassenbeleid gevoerd worden, waarbij een veelzijdig aanbod van horeca nagestreefd wordt.

Duurzaamheid

Er zal een visie duurzaamheid worden opgesteld waarvan de pijlers zijn: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Met betrekking tot de glastuinbouw zal de gemeente slechts regisseur zijn (verbinden en organiseren). De hoeveelheid fossiele brandstoffen moet gereduceerd worden. Warmteopbrengsten van de tuinbouw moet naar woonwijken gaan.
Nieuwbouw zal vanaf 1 juli 2018 gasloos worden. Voor bestaande bouw wordt daarvoor een gefaseerd plan gemaakt. Er komt een onderzoek naar de meest effectieve wijze van afvalscheiding (voor- of nascheiding). Het afvalbrengstation wordt gemoderniseerd.

Veiligheid

Het streven is een fysiek en sociaal veiliger Lansingerland. Daarbij worden inwoners betrokken en zal het aantal boa’s met drie wijkboa’s uitgebreid worden. De gemeente zal vragen om meer wijkagenten. Er komen mobiele camera’s op hotspots om het veiligheidsgevoel te vergroten. De leeromgeving van scholen moet veilig zijn, zonder criminaliteit en overlast.

Dienstverlening en bestuur

De inwoner staat centraal. Bij de dienstverlening naar de inwoners hanteert de gemeente de 1-loket service en integraal werken. De houding is ‘Ja, tenzij’ en empatisch. Men werkt gericht in termen van oplossingen. Het servicepunt Bleiswijk blijft. De digitale dienstverlening wordt geoptimaliseerd.
Burgerparticipatie in wijkgericht samen werken wordt voortgezet. Het college gaat meer de woonwijken in en op werkbezoek bij bedrijven en organisaties. De burgemeester krijgt communicatie en P&O in zijn portefeuille.

Financiën

Omdat het slechts een raamwerk betreft en geen uitgewerkt coalitieakkoord, zijn kosten en baten nog niet doorgerekend. De paragraaf Financiën schrijft daarom alleen in termen van ‘gemeentelijke exploitatie in structureel evenwicht’ en ‘de schuldquote wordt teruggebracht’.
Wel stelt men dat grondopbrengsten en de verkoop van Eneco-aandelen gebruikt zullen worden om schuldreductie te realiseren. De inwoner wordt een verlaging van de OZB per woning per eigenaar met gemiddeld € 25 per jaar in het vooruitzicht gesteld.

Check Also

Drukbezochte Ledenvergadering Ondernemend Lansingerland

Berkel en Rodenrijs - Woensdag 10 april hield Ondernemend Lansingerland de Algemene Ledenvergadering bij Muller ##+## Co. De avond was een succes, mede door de gezellige ambiance en de enigszins andere opzet van de avond.

Geef een reactie