dinsdag 25 juni 2019 | week 26
Home » fbpost » Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Lansingerland – In de opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen formuleren politieke partijen ook aandachtspunten voor een duurzame samenleving. De transitie van fossiele naar duurzame bronnen van energie zijn daarin toongevend voor het debat. Het gaat veel verder dan dat, betogen Michaël Wilde, Anton van Meurs en Menno van der Woude. Het is een andere manier van leven. We spraken met elkaar over de ideële boodschap die zij als opdracht aan het nieuwe college van bestuur willen meegeven.

Freek J. Zijlstra

De Verenigde Naties hebben in vervolg op de Millenniumdoelstellingen voor de periode 2015-2030 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) geformuleerd. Dat zijn een reeks doelstellingen voor toekomstige internationale duurzame ontwikkeling. Menno van der Woude is mede-oprichter en voorzitter van de energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom, Anton van Meurs is actief lid van Natuur- en Vogelwacht Rotta en Michaël Wilde is aanjager van het platform Lansingerland Samen Duurzaam. Menno, Anton en Michaël hebben voor zichzelf uit die thema’s respectievelijk duurzame en betaalbare energievoorziening, duurzaam landgebruik en samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling als doelen gekozen. Veertien andere hoofddoelen van de VN zijn: armoede, honger, gezondheid, onderwijs, gendergelijkheid, schoon water, werkgelegenheid, innovatie, ongelijkheid, duurzame steden, verantwoord gebruik van hulpbronnen, klimaatmaatregelen, oceanen en vrede.

Investeren in jezelf

Michaël: “Ik denk dat de belangrijkste houdingsverandering betekent dat we niet langer in financiële gevolgen denken, in termen van winst en verlies, maar naar het menselijke en natuurlijke kapitaal.” Menno: “Er staat ons een enorme opgave te wachten als we de komende decennia over moeten stappen naar duurzame vormen van energie. Dat betekent ook dat je alert blijft waarop je energie kunt besparen. We zullen deze klus met elkaar moeten doen, lokale overheid en samenleving.” Anton: “Bij de herinrichting van woonwijken en het ontwikkelen van nieuwe woonkernen zal het niet alleen gaan over het isoleren van huizen, het aanbrengen van zonnepanelen of warmtenetten, maar ook over het scheiden van hemelwater en riolering. Wij willen de biodiversiteit terug brengen in de woonomgeving.”
Bij het recente bewonersoverleg over de herinrichting van de Vogelbuurt in Rodenrijs was er grote belangstelling voor de verschillende gesprektafels waar men zich breed kon laten informeren. Bewoners blijken in de praktijk best mee te willen denken en doen aan de overstap naar een duurzamere woonwijk. Anton: “Rotta wil het plaatsen van vogelkastjes bevorderen en in de beplanting een grotere diversiteit aanbrengen, zodat insecten, vlinders en vogels, maar ook muizen en egels weer vaste medebewoners worden.”

Begin vandaag nog

Waaruit bestaat jullie oproep? Michaël: “Wij zouden het een goed uitgangspunt vinden als de Gemeente de 17 hoofddoelen van de Verenigde Naties omarmt en vorm wil gaan geven. Dat kan de kapstok zijn waaraan het beleid voor de volgende collegeperiode wordt opgehangen. Wij willen het nieuwe college van b. en w. oproepen nog meer lef en daadkracht te tonen. Wij zijn er bijvoorbeeld erg positief en enthousiast over dat de Gemeente bij de herinrichting van de Vogelbuurt bewust het contact zoekt met partners bij het verduurzamen van de wijk en zien dit als een goede blauwdruk voor de toekomst. Het was mooi geweest als in het plan van aanpak het moment ‘van gas los gaan’ al was meegenomen. In 2050 moet die hele operatie al achter de rug zijn! Waarom dan wachten en niet alvast beginnen?”
Menno: “De interesse bij bewoners is er, dat merken we bij elke infomarkt die gehouden wordt. De mankracht aan enthousiaste vrijwilligers is er ook, dus als de bestuurlijke wil er is om samen aan de slag te gaan, heeft dat een versterkend en versnellend effect!”
Hoe stellen jullie je dat voor? Michaël: “Het past helemaal in het concept van de participatiesamenleving om regelmatig op woonwijkniveau sessies te organiseren waar betrokken maatschappelijke organisaties aanschuiven en mede sturing geven aan het proces van verandering. Het gemeentebestuur moet dan wel die stip op de horizon zetten en piketpaaltjes voor de route ernaartoe.” Anton: “Het eerste voorbeeld is een herbezinning op de inrichting van het openbaar groen. Prima als omwonenden dat uiteindelijk in beheer krijgen, maar dan moet er wel een plan van aanpak klaar liggen.”

Energieloket

Menno: “Gedragsveranderingen zijn het moeilijkst te sturen. Financiële prikkels helpen bij het bewustwordingsproces over het gebruik van grondstoffen. Het gescheiden afval inzamelen levert huishoudens dit jaar een besparing van € 120 op. Ik vind het belangrijker dat men inzicht krijgt in de berg plastic afval die we produceren. Het invoeren van statiegeld op kleine petflesjes en blikjes zal de hoeveelheid zwerfafval hopelijk doen afnemen. Toen ik zelf zonnepanelen op ons huis liet aanbrengen, ben ik eens goed gaan kijken welke apparaten in huis de energieslurpers zijn.”
Wat is de volgende stap? Michaël: “Inwoners krijgen van alle kanten informatie aangereikt door bedrijven en organisaties. We zouden een Lansingerlands energieloket willen hebben waar men betrouwbare informatie kan verkrijgen. Het is goed als de gemeente initiatieven naar zich toe trekt, met gebruikmaking van de lokale organisaties waarmee ze al ad hoc overleg hebben.” Menno: “Inwoners kunnen beginnen met meer lokale producten te kopen; dat bespaart energie en het versterkt de regionale economie!”

Check Also

Raad vraagt nadere bestudering bomenkap recreatiegebied Rottemeren

Lansingerland - De inwoners van Lansingerland die wel eens in de Bleiswijkse en Bergschenhoekse bossen bij de Rotte komen zien de kaalslag die door het kappen van veel bomen in deze recreatiegebieden plaatsvindt en velen vragen zich af of dit niet anders kan.

Geef een reactie