zaterdag 20 juli 2019 | week 29
Home » Politiek » Beëindiging dienstverband gemeentesecretaris kost bijna vier ton
Lansingerland - De leden van de gemeenteraad hebben op 6 december jl. bij brief van het college van b. en w. complete informatie gekregen over de regelingen rond het beëindigen van het dienstverband van gemeentesecretaris Ad Eijkenaar per 1 december jl. In een uitgebreide brief waaraan een besluit inclusief zes bijlagen met geheimhouding hangt, wordt het proces voorafgaand aan het ontslag en de totstandkoming van de regeling uit de doeken gedaan. De brief aan de raad is openbaar en dat is de bron van dit artikel.

Beëindiging dienstverband gemeentesecretaris kost bijna vier ton

Dit zijn de feiten

Beëindiging dienstverband gemeentesecretaris kost vier bijna ton

Lansingerland – De leden van de gemeenteraad hebben op 6 december jl. bij brief van het college van b. en w. complete informatie gekregen over de regelingen rond het beëindigen van het dienstverband van gemeentesecretaris Ad Eijkenaar per 1 december jl. In een uitgebreide brief waaraan een besluit inclusief zes bijlagen met geheimhouding hangt, wordt het proces voorafgaand aan het ontslag en de totstandkoming van de regeling uit de doeken gedaan. De brief aan de raad is openbaar en dat is de bron van dit artikel.

Freek J. Zijlstra

De gemeentesecretaris maakte op 18 oktober jl. plotseling bekend dat hij de gemeente per 1 december zou verlaten. Wij hadden op maandag 23 oktober jl. een gesprek met hem waarover u in De Heraut van woensdag 25 oktober jl. kon lezen. De nadruk in dat gesprek lag op tevreden terugkijken en vertellen dat het vertrek in goed overleg zou plaatsvinden. Financiële voorwaarden rond dat vertrek waren in het interview echter een ‘no go arrea’ omdat volgens woordvoerder burgemeester Pieter van de Stadt de juridische consequenties nog niet goed uitgewerkt waren.
Nu komt het college van b. en w. ruim zes weken later – na voortdurende druk uit de gemeenteraad, de media en een negatieve publieke opinie – met een brief waarin de ‘minnelijke vaststellingsovereenkomst’ in grote lijnen wordt toegelicht. De reden voor het opleggen van geheimhouding op onderliggende stukken is dat die documenten persoonsgegevens bevatten.

De toelichting

Volgens de brief zijn portefeuillehouder Simon Fortuyn en Ad Eijkenaar in oktober jl., voorafgaand aan een functioneringsgesprek, gezamenlijk tot het inzicht gekomen dat na 11 jaar dienstverband de gemeentelijke organisatie toe is aan een nieuwe gemeentesecretaris. De gemeente heeft in de komende jaren bij de doorontwikkeling van de organisatie behoefte aan een ander type manager die leiding geeft aan de organisatie.
De conclusie van dat moment was dat Eijkenaar uit functie zou gaan, maar wel in dienst van de gemeente zal blijven tot zijn AOW-gerechtigde leeftijd (oktober 2021). Door detachering zouden daarmee verworven inkomsten kunnen terugvloeien naar gemeente Lansingerland. Vervolgens heeft men een goede juridische constructie gezocht die past binnen wettelijke kaders. Na afronding van die verkenningen heeft men Eijkenaar per 1 december jl. eervol ontslag verleend.

De heer Eijkenaar heeft gedurende 40 jaar bij diverse instanties in overheidsdienst gewerkt, waarvan de laatste 11 jaar dus bij de gemeente Lansingerland. Daar vloeien ambtelijke rechten uit voort die de grondslag vormden voor een vaststellingsovereenkomst die de gemeente heeft uitgewerkt en waarmee Eijkenaar akkoord is gegaan.
Deze overeenkomst wordt door toepassing van de Wet Normering Topinkomens tot een maximumbedrag beperkt. Dat bedrag wordt door het aantal dienstjaren bij de overheid voor vaststelling van de WW-uitkering èn bovenwettelijke uitkeringsrechten bepaald. Bij ontslag is de gemeente Lansingerland bij het verkrijgen van een WW-uitkering echter ‘eigen risicodragend’, waardoor de totale hoeveelheid uitkeringskosten ten laste van de gemeente zouden komen.

Als Eijkenaar ‘gewoon’ in dienst was gebleven tot de AOW-gerechtigde leeftijd zou dat ongeveer € 550.000,- kosten. Met de huidige vaststellingsovereenkomst is een totaalbedrag gemoeid van € 385.967. Hierin is een eenmalige beëindigingsvergoeding van € 75.000,- bruto opgenomen.
In overleg met Eijkenaar is men overeengekomen de € 310.967 aan te wenden voor het aangaan van een mobiliteitsdienstverband voor de duur van 24 maanden (tot 1 december 2019). De gemeente meent hiermee te voldoen aan de zogenaamde Van-werk-naar-werkverplichting, maar men hoopt daarmee bovendien ook dat inkomsten die detachering eventueel opleveren, terugvloeien naar de gemeente. Om detachering meer kans te bieden heeft men een mobiliteitsovereenkomst gesloten met een professioneel detacheringsbureau.
Het college vermeldt in de brief dat de kosten van deze regeling in 2017 onder de post ‘overhead’ ten laste van de algemene middelen zal worden gebracht.

Kanttekeningen

Het feit dat betrokkenen voordat het functioneringsgesprek – waarin feiten schriftelijk worden vastgelegd, dus dossiervorming plaatsvindt – wordt gehouden tot een conclusie komen, is veelzeggend over het functioneren van de gemeentesecretaris.
Toch bouwt het college in de toelichting het beeld op dat er een goede ‘deal’ is gesloten. Immers, als de gemeentesecretaris nog tot zijn pensionering in dienst was gebleven (en onvoldoende gefunctioneerd had) had dat € 550.000 gekost en nu kost het de gemeenschap ‘slechts’ € 386.000. Bovendien hoopt men via de constructie met het detacheringsbureau (kost dat een slordige € 70.000?) nog wat geld terug te laten vloeien in de gemeentekas. Eijkenaar is de komende twee jaren verzekerd van een behoorlijk inkomen. Hoewel Eijkenaar in het interview zelf nog zei: ‘Er zijn zogezegd meerdere kapers op de kust. Ik ben fit en voel me fysiek sterk genoeg om nog vier jaar met nieuw elan aan het werk te gaan’, dacht het college door het inschakelen van een gerenommeerd detacheringsbureau daar blijkbaar anders over. Iemand op de payroll hebben staan voor € 550.000 waarmee je naar anderen moet ‘leuren’ om nog wat geld terug te krijgen, is voor alle betrokken partijen een onverkwikkelijke zaak. Dat is het ‘elegante’ van deze constructie. Medewerker uit beeld, je weet wat het de organisatie (lees: samenleving) kost en je kunt proberen snel een goede man/vrouw op de opengevallen plaats te krijgen.

Echt niet goed uit te leggen is de gratificatie van € 75.000 bruto. Zelfs al zou Eijkenaar uiteindelijk over twee jaar besluiten alsnog met prepensioen te gaan, dan hoeft niemand met hem meelij te hebben, rekening houdend met de opgebouwde pensioenjaren en bijbehorend middeninkomen. Voor € 75.000 kun je als gemeente bijvoorbeeld een jaar lang een beleidsmedewerker aanstellen, òf vier inwoners een uitkering verstrekken òf mantelzorgers en andere vrijwilligers met extra aandacht overeind houden.

Check Also

Ondernemers gaan samen het zomerreces in

Ondernemend Lansingerland en VNO-NCW Oostland organiseerden ook dit jaar weer de jaarlijkse gezamenlijke zomerborrel in de zomerse binnentuin van Muller ##+## Co. Met als thema van de avond de onderlinge samenwerking tussen leden van Ondernemend Lansingerland en VNO-NCW.

Geef een reactie