donderdag 9 april 2020 | week 15
Home » Politiek » BOB doet zijn intrede binnen de overlegstructuur van Lansingerland

BOB doet zijn intrede binnen de overlegstructuur van Lansingerland

‘Het Lansingerlands Vergadermodel’

Lansingerland – Het heeft even geduurd maar uiteindelijk is hij er, BOB. Donderdag 17 december werd BOB verwelkomd door de gemeenteraad. BOB moet zorgen voor een betere vergaderstructuur, die vooral breder gedragen wordt. Het Mobiliteitsplan Berkel is voor BOB de eerste casus waar hij mag laten zien of hij ook verbeteringen brengt.

Mark Jans

Wie is BOB?

BOB is geen persoon, maar een afkorting voor een betere vergaderstructuur binnen de gemeenteraad. BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Kern van BOB is het verhogen van de participatie van de inwoners van Lansingerland en meer regie door de raad en dat vergroot uiteindelijk het draagvlak van een beslissing. BOB staat vanaf heden aan de basis van de nieuwe vergaderstructuur en zal na een half jaar worden geëvalueerd.

BOB in de praktijk

Bij beeldvorming is het van belang dat er een goed inzicht in een situatie wordt verkregen. Het gaat er dan om inzicht te verkrijgen in de inhoudelijke problematiek en oplossingsrichtingen, maar ook om het verkrijgen van een goed beeld van wat anderen vinden of bedoelen. De beeldvormende fase stelt raadsleden vanuit hun volksvertegenwoordigende rol in staat om een vraagstuk zo breed mogelijk te verkennen. Bovendien biedt het goede mogelijkheden tot intensievere contacten met burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

BOB en de burgers

In het BOB model hebben de inwoners in een vroegtijdig stadium van het besluitvormingsproces de meeste invloed. Dan is de opzet van het bijeenkomsten nog informeel van karakter en dat is bovendien het moment waarop raadsleden wellicht een mening hebben, maar nog geen definitief standpunt hebben gevormd. Hoe dichter bij de finale besluitvorming, hoe minder de mogelijkheden voor burgers om hun stem te laten horen. Anders gesteld: de insteek van een aangepaste vergaderstructuur is om de burgers in de fase beeldvorming een zo groot mogelijke inbreng te laten hebben. Nut en noodzaak om in de besluitvormende fase nog in te spreken, wat nu nog regelmatig het geval is, zal dan nog minimaal zijn.

Er is al geruime tijd een werkgroep die zich over de vernieuwingen van de vergaderstructuur heeft gebogen. Men was niet voor een volledig andere vergaderstructuur maar de bestaande vergaderstructuur moest wel verder worden aangescherpt.

Deze aanscherping bestaat uit het voeren van meer regie door de raad, het tonen van meer discipline door de raad voor het volgen van de vastgestelde vergaderwijze en het strak toepassen van het BOB model (beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende fase) waarbij veel inspanning moet worden gestoken in de beeldvormende fase.

Vergaderingen

Wanneer de fase van beeldvorming is afgerond is afgerond volgen de bekende commissievergaderingen (ofwel de oordeelsvormende fase). In deze commissievergaderingen mogen geen technische vragen meer worden gesteld. De commissievergaderingen zijn er puur en alleen voor de oordeelsvorming.

Na de commissievergaderingen volgen de gemeenteraadsvergaderingen. De vergadering van de gemeenteraad is na het doorlopen van de beeldvormende en oordeelsvormende fase uitsluitend nog gericht op besluitvorming.

Doel is uiteindelijk een efficiëntere vergaderstructuur waarbij de uitkomsten van besluiten beter en breder gedragen zijn door de inwoners van Lansingerland. De inwoners van Lansingerland kunnen met de introductie van BOB vanaf nu meer participeren in de beeldvormende fase dan tot nu toe het geval is.

Behandeling Mobiliteitsplan Berkel volgens BOB model

Het Mobiliteitsplan Berkel is de eerste casus die volgens het BOB model zal worden doorlopen. Inmiddels zit het Mobiliteitsplan in de fase van inspraak en besluitvorming. Onlangs is het concept-raadsvoorstel met de bijbehorende stukken over het Mobiliteitsplan Berkel verstuurd naar de raadsleden. Komende periode vindt er een traject van informatievoorziening plaats en is er de mogelijkheid voor Inwoners en belanghebbenden om hun mening te geven over de voorstellen. Uiteindelijk vindt er besluitvorming over het plan plaats.

 

Hoofdpunten

De hoofdpunten uit het voorstel van het Mobiliteitsplan Berkel zijn:

De Noordeindseweg in noordelijke richting (richting Zoetermeer) openstellen en de weg als 30 km-zone inrichten;

De openingstijden van de poller Herenstraat in grotere mate aanpassen aan de openingstijden van de winkels;

Geen initiatief nemen voor het doortrekken van het Berkelsedijkje als autoverbinding;

Inzetten op een meer evenwichtige verkeersbelasting tussen de oost- en westzijde van het centrum;

Inrichting van de Raadhuislaan en Molenwerfstraat optimaliseren vanwege de huidige verkeersbelasting;

Nadere studie doen naar positie van de fiets op en bij het Berkelsedijkje.

 

Openbare presentatieavond Raad

Op dinsdag 5 januari om 20.00 uur geven de opstellers van het Mobiliteitsplan Berkel een presentatie over het plan aan de raadsleden. Na de presentatie kunnen raadsleden vragen stellen. Deze presentatie is openbaar en dus ook toegankelijk voor inwoners/belanghebbenden. Aansluitend is er in de raadsfoyer gelegenheid voor inwoners om inhoudelijke vragen te stellen aan de opstellers van het plan.

Hoorzitting            

Op donderdag 11 februari om 20.00 uur organiseert de raad een hoorzitting voor de inwoners en belanghebbenden. Hierbij kunnen zij hun mening geven over de voorstellen in het Mobiliteitsplan. Iedere inspreker krijgt maximaal vijf minuten spreektijd. Na het inspreken kunnen raadsleden verhelderende vragen stellen. Na afloop van de hoorzitting is het mogelijk voor zowel de insprekers als andere aanwezige inwoners/belanghebbenden om met de raadsleden in gesprek te gaan.

Tijdens de vergadering van dinsdag 15 maart bespreekt de Commissie Ruimte het Mobiliteitsplan Berkel. Uiteraard is er bij deze commissievergadering ook de mogelijkheid om in te spreken over dit onderwerp. Naar aanleiding van de commissievergadering kan het plan eventueel worden aangepast. In een volgende raadsvergadering wordt er een besluit over het plan genomen.

Wilt u uw mening geven tijdens de hoorzitting, dan kunt u tot 2 februari 2016 een mail sturen naar berkelbereikbaar@lansingerland.nl. Vermeldt u daarbij het onderwerp waarover u wilt spreken. Mochten er meerdere insprekers over hetzelfde onderwerp zijn, dan zullen deze insprekers aan elkaar gekoppeld worden.

Check Also

Het college blijft gemeenteraad informeren

Lansingerland - De ambtelijke organisatie werkt vanuit huis en vergaderingen zijn afgelast. Toch informeerde het college van b. en w. de leden van de gemeenteraad afgelopen week over vijf actuele zaken. We lichten er voor deze tijd drie heel opmerkelijke onderwerpen uit.

Geef een reactie