dinsdag 17 september 2019 | week 38
Home » Nieuws » Starterswoningen vervangen eengezinswoningen: Bewoners ongelukkig met radicale verandering in Parkwijk

Starterswoningen vervangen eengezinswoningen: Bewoners ongelukkig met radicale verandering in Parkwijk

Berkel en Rodenrijs – De bewoners van Parkwijk zijn het massaal oneens met het voornemen dat de gemeente heeft om af te wijken van de oorspronkelijke plannen met betrekking tot het type woningen dat daar gerealiseerd zou worden. Een serie van 30 eengezinswoningen zal volgens de gewijzigde plannen niet gebouwd worden omdat Blauwhoed Eurowoning ze niet kan verkopen. In plaats daarvan moeten er nu in Parkwijk West 54 goedkope startersappartementen komen. De Beheervereniging Parkwijk vindt tot nu toe, aldus de heren Gilhuys en Stevens van de Beheervereniging, voor de bezwaren geen gehoor bij de gemeente.

Radicale afwijking
De bewoners constateren dat de gemeente met het bouwen van de door wethouder Cnossen gewenste startersappartementen radicaal afwijkt van het oorspronkelijke plan zoals hen dat bij de koop van hun woningen is gepresenteerd. De appartementen moeten hoger worden dan in de oorspronkelijke uitwerking van het bestemmingsplan voor Parkwijk is gepland en ook van de hen omringende fraaie architectuur die de kopers in de glanzende brochure kregen voorgespiegeld blijft huns inziens weinig over. Ook in het nog te ontwikkelen Parkwijk West gaan wellicht appartementen gebouwd worden die hoger worden dan in het bestemmingsplan voorzien. Men vreest een grondig andere sfeer en aanzien van de wijk dan oorspronkelijk beoogd.
Al vroeg in de zomer van dit jaar, toen duidelijk was dat er aan de oorspronkelijke plannen werd gesleuteld, had het bestuur van de beheervereniging, daarover een gesprek met wethouder Cnossen. De beheervereniging stelde zich op het standpunt dat het begrijpelijk was dat een ontwikkelaar geen huizen wil bouwen die hij niet kan verkopen en wilde graag praten over een voor alle partijen acceptabele oplossing. De wethouder toonde begrip en zei met haar ambtenaren te zullen overleggen. Kort daarna vond een vergadering met de beheervereniging plaats waarin de projectleider Meerpolder niet het verwachte overleg voerde, maar meldde wat er ging gebeuren en iedere suggestie van de kant van de bewoners van tafel veegde.
Teleurgesteld schreef de vereniging hierop in juli een brief aan het college en aan de gemeenteraad waarin de zorg van de bewoners werd verwoord. Deze werd in de raadscommissie Ruimte van 11 september behandeld. Daarna werd er een voorlichtingsavond aangekondigd, die op 3 oktober zou plaatsvinden. Op die avond kwamen geen nieuwe gezichtspunten aan de orde. De bewoners werden geconfronteerd met een plan waarin de voorgespiegelde fraaie architectuur wordt vervangen door ‘blokkendozen van galerijwoningen in een stijl uit de jaren 50 en 60, zoals die elders worden afgebroken’. De ambtelijke wals gaat gewoon door en trekt zich niets aan van wat bewoners willen, aldus Gilhuys.
Reden voor de beheervereniging om zich opnieuw in een brief tot de raad te wenden die echter, gedateerd 6 oktober, de raadsvergadering van 19 oktober niet haalde. In de brief verwoordt de vereniging nog eens zijn zorg. Met de voorziene ontwikkeling van Parkwijk West en Oost zouden er in totaal 162 appartementen komen in plaats van de geplande 102 eengezinswoningen. Naar de mening van de bewoners een ingreep in de stedenbouwkundige vormgeving en ‘vooral een ingrijpend ander doelgroepenbeleid, uitsluitend ingegeven vanuit overwegingen van exploitatie, in een wijk waar de bewoners met betrekking tot het gemeenschappelijke gebied (vanwege het parkconcept, red.) tot elkaar veroordeeld zijn’. Men dringt aan op dialoog teneinde draagvlak voor een oplossing te verkrijgen. De beheervereniging meent dat zij gezien haar functie met betrekking tot het beheer van het gemeenschappelijk gebied in een positie verkeert waarin zij overleg mag verwachten.

Standpunt wethouder
Wethouder Cnossen licht de noodzaak tot herontwikkeling van een deel van Parkwijk toe. Volgens haar is het niet bebouwen van de grond gezien de kosten geen optie. Het concept van de wijk – niet allemaal een eigen tuin maar gemeenschappelijk groen – was indertijd ontwikkeld door Eurowoning. Het was voor de gemeente een moeilijk project, mede gezien de eraan verbonden beheersstructuur. Daarvoor moest budget beschikbaar gesteld kunnen worden en moesten goede contracten worden opgesteld. Toen de woningen op de markt kwamen ging de verkoop van meet af aan niet erg hard. Maar in deze prijsklasse had Berkel en Rodenrijs niet veel aanbod van appartementen en daar was wel belangstelling voor, veelal van senioren. De eengezinswoningen echter, grondgebonden en zonder tuin, bleken voor de projectontwikkelaar erg moeilijk te verkopen.
Begin dit jaar al begon Eurowoning dus na te denken over een ander ontwerp dat in het concept zou passen en kwam met het idee van de drie blokjes appartementen in Parkwijk West. Niet goedkoop, aldus de wethouder, maar wel wat meer onder in de markt. Het ging daarbij Eurowoning niet zozeer om voor starters bedoelde woningen, maar om woningen in een goed verkoopbaar segment.
De wethouder heeft vervolgens vanuit de gedachte dat startende kopers in Berkel eigenlijk nergens aan bod kwamen voorgesteld om met deze appartementen voor die doelgroep te kiezen. Er werd een corporatie gevonden die deze woningen met de Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) -constructie in administratief beheer wil nemen. Die corporatie houdt daarbij ook het oog op de kwaliteit op langere termijn.
Voor Parkwijk Oost worden nu duurdere appartementen in overeenkomstige architectuur gepland.
De wethouder heeft begrip voor de zorg van de bewoners, maar opties waarbij het parkconcept zou worden verlaten gaan haar een stap te ver. Het parkconcept blijft dus gelden. Ze wijst er op dat dezelfde architect ook de blokken starterswoningen ontworpen heeft. In de gewijzigde plannen is de bebouwingsoppervlakte kleiner en zijn de zichtlijnen ongewijzigd. Aan de architectuur zijn slechts beperkt concessies gedaan. De hoogte van de woningen komt niet boven het hoogste punt van de bestaande appartementen uit en de blokken nemen minder grondoppervlak in beslag dan de eengezinswoningen. Het verkeer er naar toe wordt niet door de wijk geleid en de parkeerdruk wordt opgevangen in het ontwerp.
Zij was er graag uit gekomen in het gesprek met de bewoners en zou liever geen procedures in gaan, aldus de wethouder. ‘Maar het is belangrijk dat het product starterskoopwoningen er ook komt in de gemeente. Dat is een politiek breed gedragen wens. We moeten aan meer mensen denken dan alleen de wijkbewoners’.
Deze week wordt het gewijzigde uitwerkingsplan voor Parkwijk gepubliceerd. Het zal dan twee weken ter inzage liggen en verder de gebruikelijke RO procedure, zienswijze en inspraak, volgen.

Gerrit Kool

Check Also

Weg van momenten op Open Monumentendag

Lansingerland - Zaterdag 14 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is 'Plekken van Plezier'. Dit jaar zullen, naast de historische punten, ook culturele instanties hun deuren openen voor het publiek. Cultureel en Historisch Lansingerland bundelen hun krachten en organiseren een groot evenement genaamd 'Weg van momenten'. Dit evenement is een samenwerking tussen Bibliotheek Oostland, Jay's Place en de Historische Verenigingen in Lansingerland.