donderdag 22 augustus 2019 | week 34
Home » Politiek » Inloopbijeenkomst verbreding Doenkade

Inloopbijeenkomst verbreding Doenkade

B-Driehoek – Om de toekomstige gemeente Lansingerland bereikbaar en mobiel te houden, is het van groot belang om de verkeerscapaciteit van het wegennet te vergroten.Eén van de projecten, dat op korte termijn gerealiseerd moet worden om dit doel te bereiken, is de verdubbeling van het aantal rijstroken van de N 209/Doenkade. De Provincie Zuid-Holland organiseerde op woensdag 29 november een inloopbijeenkomst over de verbreding van de N 209 tussen de A13 en de G.K. van Hogendorpweg in Rotterdam en de reconstructie van de aansluiting tussen de A13 en de N 209.

Medewerkers van de provincie, gemeente, Rijkswaterstaat en de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) waren aanwezig om informatie te verstrekken over de opzet van de tracénota en de Milieueffectrapportage (MER). De Provincie presenteerde voor de verbreding van de Doenkade drie varianten: Verbreding direct naast de bestaande Doenkade met middenberm; verbreding direct naast de bestaande Doenkade met barrière; verbreding op afstand van de bestaande Doenkade, waarbij de nieuwe rijbaan wordt aangelegd dicht tegen het geplande Natuur- en Businesspark Polder Schieveen aan. Mocht dit park gerealiseerd worden dan krijgt het terrein een eigen aansluiting op de Doenkade vrijwel midden tussen de Vliegveldweg en de Oude Bovendijk. De huidige aansluiting Oude Bovendijk op de Doenkade zal dan komen te vervallen. Een complicerende factor in de ontwikkeling van de plannen is de aanleg van de verbinding A13-A16. De Provincie gaat uit van een ruimtereservering voor deze verbinding in de verdere uitwerking van de varianten. Verder staat de ontwikkeling van de N 209 los van de plannen voor de verbinding A13-A16.

MER en Startnotitie
In de MER worden de drie varianten getoetst aan verschillende criteria die uiteenlopen van veiligheid tot luchtkwaliteit. Ook worden de kosten en de effectiviteit van de ontwerpen tegen elkaar afgezet om een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor de toenemende verkeersproblemen. Bij dit soort projecten is het van grote waarde dat belanghebbenden gebruik kunnen maken van de bij wet geregelde inspraakprocedures. De startnotitie geeft een aardig beeld van de alternatieven en de weg die nog bewandeld moet worden voor er een definitief ontwerp kan worden gepresenteerd. De problematiek wordt inzichtelijk gemaakt en de alternatieven worden in een breder kader geplaatst. Hierdoor zijn belanghebbenden beter in staat een mening te vormen en hun adviezen, opmerkingen en bezwaren te formuleren. Deze informatie wordt meegenomen in de rapportage. Daarna volgt er een volgende inspraakronde. Tegelijkertijd wordt er een soortgelijke procedure gevolgd met betrekking tot het bestemmingsplan. Dit laatste zal aangepast moeten worden en ook hier is op verschillende niveaus inspraak mogelijk.

Knoop N 209-A 13
Een ander project dat nauw samenhangt met de verbreding van de Doenkade is de reconstructie van de knoop A13-N 209. De reconstructie bevat de volgende elementen. De realisatie van een nieuw autoviaduct (drie rijstroken) aan de noordzijde van het bestaande viaduct. De reconstructie en herinrichting van het bestaande viaduct tot een viaduct met vier rijstroken en de realisatie van een nieuw fietsviaduct (twee richtingen) aan de zuidzijde. Ook voor deze aanpassingen moet een MER worden uitgevoerd en is inspraak mogelijk. De besluitvorming rondom de tracénota/MER-procedure vindt plaats op gemeentelijke niveau.
Indien mensen willen reageren, moeten zij hun reactie daarom ook sturen naar de gemeente Berkel en Rodenrijs of de DCMR Milieudienst Rijnmond, die de inspraak begeleidt namens de gemeente Rotterdam. Als alles volgens plan verloopt dan moeten de verbreding van de Doenkade en de reconstructie van de knoop in 2010 voltooid zijn.

Vincent Bongers

Check Also

“Wij willen geen laadpaalparkeerplaats voor de deur!”

Lansingerland - Het zal je maar gebeuren. Je komt er toevallig achter dat een achterbuurman een laadpaal voor een elektrische auto heeft aangevraagd, en die komt een straat verder dus, pontificaal voor jóuw deur. Kan dat dan zomaar en wat zijn de spelregels die de gemeente hiervoor hanteert eigenlijk? We verdiepten ons in het dossier dat we aangereikt kregen, zodat u op de hoogte bent wat er allemaal kan gebeuren als laadpalen overal uit de grond worden gestampt. U bent gewaarschuwd.