vrijdag 19 juli 2019 | week 29
Home » Nieuws » “Slagvaardig besturen, behoud van de kernen en investeren in de jeugd”

“Slagvaardig besturen, behoud van de kernen en investeren in de jeugd”


Dick van Vliet en Claudia Füss, de CDA-lijsttrekkers
voor de gemeenteraad van Lansingerland.

Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk worden met ingang van 1 januari 2007 samengevoegd tot de gemeente Lansingerland. De toekomstige gemeente zal de komende jaren voor grote uitdagingen komen te staan.Dick van Vliet (60) en Claudia Füss (29), het lijsttrekkerduo van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen op 22 november aanstaande, zijn er helemaal klaar voor. Samen beschikken zij over veel ervaring en gedegen kennis om de komende drie jaar de nieuwe gemeente mede vorm te geven. Dick van Vliet zit al jaren in het openbare bestuur. Na enige tijd in de journalistiek werkte hij voor de ministers-presidenten Van Agt en Lubbers op het ministerie van Algemene Zaken. Hij schreef onder meer de toespraken voor de beide premiers, bereidde de vrijdagse persconferentie na afloop van de ministerraad voor en onderhield contacten met de Tweede Kamer. Ook maakte hij deel uit van het landelijke CDA-partijbestuur. In 1974 werd hij raadslid in Berkel en Rodenrijs. Vervolgens werd hij in 1997 wethouder in Bleiswijk met de portefeuille Financiën, Economische Zaken en Regionale Ruimtelijke Ordening, een functie die hij nog steeds uitoefent. De ruime bestuurlijke ervaring van de energieke Bleiswijkse wethouder zal straks in de nieuwe gemeente ongetwijfeld een rol gaan spelen.
Claudia Füss is geboren in Bergschenhoek en is de dochter van Irene F_ss-Breugem en Fried F_ss. Zij studeerde aan de Erasmus universiteit privaat- en bedrijfsrecht. Daarna ging zij aan de slag als gerechtssecretaris, maar omdat zij in de rechtszaal het interactieve contact met de burger miste, ging zij als jurist arbeids- en sociaal verzekeringsrecht naar SRK rechtsbijstand in Zoetermeer. Een half jaar geleden maakte zij de overstap naar het adviseren in bestuursrecht. Naast rechtsbijstandsverlening in ontslag-, arbeidsongeschiktheid-, faillissement- en contractzaken, verstrekt zij nu ook adviezen over ruimtelijke ordening en milieurecht. Thans studeert zij in de avonduren Bestuurskunde, Arbeid, Organisatie en Management aan dezelfde universiteit en hoopt binnenkort ook deze studie met succes te kunnen afronden. In haar vrije tijd is zij een verdienstelijke turnster en geeft les aan de jeugd van DOTO in Bergschenhoek. Zelf kwam zij ook op jeugdige leeftijd bij deze vereniging. Zij bleek een talent en heeft zelfs een vierde plaats behaald op de nationale bondskampioenschappen. Later volgde zij de opleiding tot turntrainster met nationale- en internationale bevoegdheid. Net als Dick van Vliet is Claudia Füss een idealist die een duidelijke politieke bijdrage wil leveren aan de gemeenschap. Zij werd in 2004 lid van het CDA, heeft deelgenomen aan de CDA-zomerschool en diverse CDA-cursussen, en kwam als running mate naast Dick van Vliet op de tweede plaats van de CDA-kandidatenlijst voor de komende verkiezingen.

Waarom is gekozen voor een duo lijsttrekkerschap?
Dick van Vliet: “Wij hebben een kandidatenlijst, waarin naast continuïteit, ervaring en vernieuwing, ook jeugdig elan een plaats heeft gekregen. Met de combinatie van ervaring en verjonging streeft het CDA naar een optimale vertegenwoordiging van en service aan de inwoners van Lansingerland. Naast ouderen kiezen ook veel jongeren voor het CDA, omdat zij zich thuis voelen bij een partij waar normen en waarden hoog in het vaandel staan. Een partij die stabiel is en betrouwbaar, ook op de langere termijn. Daarom kan ik zeggen dat het CDA ook betrokken, betrouwbaar en bekwaam klaar staat voor de jeugdige kiezers van de drie kernen van Lansingerland. De gemeente moet in alle opzichten een financieel gezonde, veilige en vooral leefbare gemeente worden. Het is onze opdracht om ons daarvoor volledig in te zetten. Laten wij niet vergeten dat Lansingerland een groeigemeente is. Er zijn inmiddels 7.500 nieuwe woningen gerealiseerd en er zullen voorlopig nog eenzelfde aantal volgen. Daarom heeft de huisvesting grote aandacht. Het CDA wil dat elke bewoner een dak bogen zijn hoofd krijgt. In de praktijk betekent dit dat de gemeente voldoende betaalbare huur- en koopwoningen moet bouwen voor jongeren en starters, maar ook aandacht heeft voor het bouwen en aanpassen van zorgwoningen voor ouderen. Om aan veranderende behoeften te voldoen moeten bestaande wijken of wooncomplexen worden aangepast. Om iedereen de kans te geven om in de eigen wijk te blijven wonen zijn verder levensloopbestendige- en aanpasbare woningen nodig.

Dichter bij de kern
Claudia Füss heeft relatief weinig politieke ervaring, is dat geen belemmering om straks in een middelgrote gemeente als nieuw raadslid aan de slag te gaan? De enthousiaste CDA-kandidate: “Naar mate steeds meer mensen kritiek leverden op de overheid wilde ik zelf iets doen in plaats van aan de zijlijn staan. De afgelopen jaren heb ik als CDA-bestuurslid veel raads- en bestuursvergaderingen bijgewoond. Daarnaast heb ik door mijn studies, werk- en trainingservaring, veel kennis opgedaan die ik goed kan gebruiken in de politiek. Omdat ik ben opgegroeid in Bergschenhoek, woon in Berkel en Rodenrijs en vrienden heb in Bleiswijk, heb ik het dorpse karakter zien groeien naar een grote gemeente. Het hoofdthema uit het CDA-programma ‘Dichter bij de kern’ stelt de drie huidige kernen centraal, waarbij de dorpse karakters in de nieuwe gemeente behouden blijven. Dat thema spreekt mij zeer aan. Het CDA streeft naar samenhang en eenheid tussen de dorpskernen en de mensen die daarin wonen. Wij beseffen dat de nieuwe gemeente meer dan voorheen de taak op zich zal moeten nemen om de oude en de nieuwe wijken tot leefbare woongebieden te maken waar iedereen zich veilig en gelukkig voelt. Belangrijk is ook dat een woonomgeving schoon en ordelijk is. Dat betekent een goede openbare verlichting en het aanpakken van onveilige situaties. Ik vind het heel belangrijk dat er op klachten over de directe leef- en woonomgeving snel wordt gereageerd. Daarom is het CDA een voorstander van een digitaal gemeenteloket dat 24 uur per dag bereikbaar is. Daarnaast kan natuurlijk de nieuwe bestuurskracht worden benut om de schaalvergroting en de groei van de gemeente Lansingerland in goede banen te leiden. De leefbaarheid binnen de oude en nieuwe wijken moet zo goed mogelijk worden bevorderd. Daarbij moeten veiligheid, groen en gezelligheid een grote rol spelen. Als tweede vertaling van het motto stelt het CDA dat de woorden sociaal, saamhorig, slagvaardig en solide de kern moeten vormen van het dagelijkse politieke handelen. Dat betekent respect voor elkaar, samen werken aan een prachtige gemeente en vooral: duidelijkheid en betrouwbaarheid. Natuurlijk kunnen wij dat niet alleen, maar samen met de inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven moet dat volgens mij zijn te realiseren.

Trots
Dick van Vliet is trots op de voortvarendheid waarmee het CDA zich presenteert. Vóór de zomervakantie was het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst bekend. “Wij hebben uitstekende kandidaten weten te vinden die een afspiegeling zijn van de samenleving uit de drie dorpen”. Met het motto van de campagne: Dichter bij de kern is hij erg tevreden evenals met de vier thema’s van het CDA-programma: bereikbaarheid, voorzieningen, service aan de burger en een groen Lansingerland. Een paar voorbeelden uit het verkiezingsprogramma wil de routinier wel noemen, bijvoorbeeld de onaantastbaarheid van de groene zone om de nieuwe gemeente en het behoud van de zogenoemde groenblauwe slinger aan de westkant en het Rottemerengebied aan de oostkant. Ook de aanleg van twee fietstunnels onder de provinciale weg N209 en het benutten van de kansen voor theater, toneel en sport bij de definitieve bouw van de middelbare scholen hebben aandacht van de lijsttrekker. Zijn uitgebreide netwerk die hij de afgelopen jaren opbouwde kan hierbij een grote rol spelen, zoals de inzet van Lansingerland bij de glastuinbouw en de agro-businessbelangen. Met zijn collega’s Theo Duijvestijn van het Westland en Piet van Adrichem van Pijnacker/Nootdorp en de Westlandse burgemeester Sjaak van der Tak, vormt Van Vliet de kern van bestuurders van de Glas-as-gemeenten van Zuid-Holland. Een gebied dat voor de economie van ons land net zo belangrijk is als de Rotterdamse haven en Schiphol.

Cement van de samenleving
Claudia Füss is van mening dat de subsidieverordeningen van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs na 1 januari 2007 gewijzigd moeten worden. ‘Nu zijn vooral de verenigingen die in de zaal sporten en moeilijk sponsors kunnen krijgen erg tekort gekomen’ meent de gemotiveerde jongste CDA kandidaat. Waarom vindt zij dat zo belangrijk? ‘Verenigingen zijn voor het CDA het hart van de samenleving. De talloze vrijwilligers die actief zijn verdienen optimale steun. Voorzieningen moeten laagdrempelig worden gehouden. Voor sommigen vormen de kosten van een vereniging zoals contributie, aanschaf van kleding of een instrument, soms een belemmering om hiervan lid te worden. Het CDA wil er dan ook veel aan doen om contributies zo laag mogelijk te houden, door subsidie te geven aan de verenigingen. Wij hebben in de huidige 3B-Hoek een mooi en bloeiend verenigingsleven waaraan veel jongeren en ouderen deelnemen. Het is de wens van het CDA dat dit zo blijft. Ook wil het CDA dat jongeren actief betrokken worden en blijven bij ontwikkelingen in de nieuwe gemeente. De afgelopen jaren is in de verschillende kernen fors geïnvesteerd in het jeugd- en jongerenwerk. Ik vind dat dit beleid moet worden voortgezet en er voldoende aandacht moet zijn voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Dit kan door voldoende activiteiten te organiseren. Belangrijk is dat vooraf wordt bekeken of jongeren hiervan gebruik willen maken. Daarom moet er goed met hen worden overlegd. Het is zonde als er geld wordt uitgetrokken voor activiteiten waarvoor geen belangstelling bestaat. Een wethouder jeugd- en gezinszaken kan hierbij een belangrijke rol spelen.’

Vergrijzing
Beide CDA-ers zijn van mening dat de gemeente de komende jaren moet anticiperen op de komende vergrijzing. Hoewel Lansingerland een jonge gemiddelde leeftijd kent zal het aantal senioren de komende jaren sterk toenemen. Volgens berekeningen van het Centraal Plan Bureau, het CPB, is in 2020 één op de drie inwoners in ons land ouder dan 55 jaar. Dick van Vliet: “Senioren hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving en mogen niet in een isolement raken. Ik pleit dan ook voor het instellen van een gestructureerd overleg van de gemeente met de belangenorganisaties voor senioren. Overigens geldt dat ook voor gehandicapten. De nieuwe gemeente moet een actief beleid voeren in het aanbod van zorgvoorzieningen. Ik denk hierbij aan volledige dekking van de woonzorgcirkels, ook straks in de nog te bouwen nieuwe wijken en de vestiging van een huisartsenpost in de nieuwe gemeente. Ik zal mij ook sterk maken voor een goede toegankelijkheid voor senioren en gehandicapten in openbare gebouwen en winkelcentra met voldoende parkeergelegenheid. Verder is het een taak van de gemeente om de senioren op de hoogte te brengen van de voorzieningen waarvan gebruikt kunnen worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is het collectief vraagafhankelijke vervoer het zogenoemde CVV, voor senioren en gehandicapten. Dat moet aansluiten op regionaal en landelijk vervoer met aansluiting op het CVV van Rotterdam en Zoetermeer. Dat geldt trouwens ook voor de Wmo, de Wet op de maatschappelijke ondersteuning, die op 1 januari volgend jaar van start gaat. Ik vind dat in elke kern van de nieuwe gemeente een loket moet komen voor informatie en advies en goed bereikbaar moet zijn. Burgers die zorg nodig hebben moeten aan de verschillende publiekbalies terecht kunnen voor deskundig advies. Met de invoering van de Wmo krijgen gemeenten een belangrijke rol bij maatschappelijke ondersteuning. Het moet mensen mogelijk maken zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren.
Ook Claudia F_ss wil dat door het CDA de zorg in de gemeente Lansingerland modern en professioneel wordt uitgevoerd. ‘De uitvoering van deze nieuwe wet moet van goede kwaliteit zijn. Vaak is dat maatwerk, het CDA wil dan ook dat de zorgvrager bij de uitvoering van de Wmo wordt betrokken. Met de wet kan in financiële zin tot uitdrukking worden gebracht dat vrijwilligerswerk en mantelzorg van grote waarde zijn.’

Inspanningen
Natuurlijk zijn de twee CDA-ers zich ervan bewust dat de fusie van de drie gemeenten grote inspanningen vraagt. De nieuwe gemeente begint met ongeveer 49.000 inwoners. De dienstverlening naar de burgers moet optimaal zijn. “Wij vinden dat in elke kern een servicepunt moet komen waar burgers, bedrijven en verenigingen terecht kunnen met hun vragen of klachten, met een wekelijkse avondopenstelling van een servicepunt, want veel mensen kunnen alleen ’s avonds naar het gemeentehuis. Ook moet er een mogelijkheid zijn voor inspraak. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe burgemeester. Claudia Füss: “Ik vind dat de burgers van Lansingerland straks bij de keuze van hun burgemeester betrokken moeten worden. Het voorstel van een rechtstreeks gekozen burgemeester heeft het in de Eerste Kamer niet gered, maar de manier waarop Zoetermeer een keuze heeft gemaakt spreekt mij wel aan. Er waren twee kandidaten die zich aan de bevolking presenteerden en door schriftelijke stemming werd uiteindelijk bepaald wie het werd. Maar laten we eerst de verkiezingen afwachten. Ik hoop in elk geval dat het nieuwe gemeentebestuur in een goede sfeer communiceert. Dat zij rekening houdt met de burger, een goede informatievoorziening geeft met duidelijke samenvattingen en continuïteit biedt. De gemeenteraad kan het vertrouwen van de burger winnen als zij zich richt op de samenleving en initiatieven neemt voor het aanpakken van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Want uiteindelijk zijn de raadsleden van Lansingerland door de burgers gekozen en vertegenwoordigen zij hen in de raadzaal.”
Dick van Vliet en Claudia Füss hebben er zin in, dat is duidelijk. Hebben zij tot slot nog een wens? De huidige wethouder: “Ik hoop dat Lansingerland zich in harmonie zal ontwikkelen en de nieuwe gemeente de glastuinbouw een volwaardige positie zal blijven geven. Ik wil daar in ieder geval zelf borg voor staan”. En Claudia F_ss? “Ik woon hier heerlijk en wens dat er straks een mooi zwembad met een groot buitenbad wordt gerealiseerd, waar alle inwoners van kunnen genieten. Het CDA heeft een goed programma voor de komende jaren en samen met de inwoners kunnen wij veel bereiken. Ik wil dat iedereen kan zeggen: “Ik ben trots dat ik in Lansingerland woon.”

Nick Steenkamp

Check Also

Bloem- en groenmiddag in binnentuin van Huize Sint Petrus

Berkel en Rodenrijs - Rond de driehonderd senioren hebben in de loop der tijd een seniorwoning gevonden rond de binnentuin van Huize Sint Petrus. In zowel woningen van 3B Wonen als van Laurens. Donderdagmiddag 4 juli werden zij uitgenodigd deel te komen nemen aan leuke zomeractiviteiten in die centraal gelegen ruimte. Het was een eerste gezamenlijk initiatief van 3B Wonen, Welzijn Lansingerland, De Naeldhorst en Laurens.