vrijdag 5 juni 2020 | week 23
Home » Politiek » Algemene beschouwingen 2020-2023
 Algemene beschouwingen in de herfst

Algemene beschouwingen 2020-2023

Algemene beschouwingen 2020-2023

Lansingerland – In het gemeentehuis vonden vorige week de Algemene Beschouwingen over de meerjarenbegroting 2020-2023 plaats. De raadsleden van alle commissies, de burgemeester en alle wethouders waren aanwezig in de volle raadszaal.

Peter Tetteroo

Over het algemeen toonden de raadsleden zich positief over de financiële stand van zaken van de gemeente. Ze keken ook kritisch naar de toekomstplannen en stelden daar vragen over en gaven suggesties aan het college. Hieronder een (niet uitputtende) samenvatting van wat de verschillende partijen naar voren brachten.

Positief

De gemeente Lansingerland laat zien dat zij de komende jaren investeert om onze gemeente mooier, socialer, leuker en veiliger te maken. We moeten meer stilstaan bij wat we allemaal wél hebben. We hebben een prachtige bruisende gemeente in het groen met een actief verenigingsleven. We leven in een rechtstaat die streeft naar rechtvaardigheid. En er moet aandacht komen voor 75 jaar vrijheid.
Wethouder Albert Abee reageerde als volgt: “Ik ben blij dat de raad positief is over de financiële situatie”. En burgemeester Van de Stadt zei het voorstel om 75 jaar vrijheid te vieren over te zullen nemen. “Dat gaan we groots vieren op 5 mei!”

Bouwen

Bouwen voor onze eigen inwoners. Zorg dat investeerders geen woningen kopen om duurder te verkopen. Er wordt te weinig gebouwd en 20% sociale woningen realiseren is te weinig. Nu full speed aan de slag in Wilderszijde, voor er door onvoorziene omstandigheden niet gebouwd kan worden. Is er ook voor senioren en starters voldoende plek om te wonen? Zijn er in de toekomst ook voldoende zorgplaatsen voor mensen die langdurige zorg nodig hebben?
Reactie wethouder Abee: “Wilderszijde wordt in een moordend tempo ontwikkeld, dat kan niet nog sneller.” Wethouder Arends: “We volgen de stappen om meer in Bleiswijk te gaan bouwen. In de andere kernen gaat dat al volgens plan”.

Veiligheid

Criminele netwerken aanpakken. Drugs – en drankgebruik inperken.
Reactie burgemeester Van de Stadt: “Regiobreed zijn er initiatieven om criminaliteit aan te pakken. Met sluiten van wietplantages pak je niet de grotere jongens. Onder de ouders is de tolerantie wat betreft drugs- en alcoholgebruik van hun kinderen vaak te groot”.

Sociaal domein

Blijf oog houden voor preventie, zorg voor één aanspreekpunt en een menswaardige benadering. De zorg is in Lansingerland op orde in vergelijking met landelijke gegevens, maar het kan altijd beter. Zorg ervoor dat er helemaal geen armoede meer is onder kinderen. Mensen uit de uitkeringssituatie helpen, maar niet door straffen. Het aantal verwarde personen neemt toe.
Reactie wethouder Arends: “We ondersteunen mensen op maat om op de arbeidsmarkt te komen. Bewust frauderen willen we niet hebben”. Wethouder Van Tatenhove: “Er komen meer informatiemomenten in de planning en controlcyclus. De scholen krijgen jeugdopvang binnen de school. We zoeken laagdrempelig naar armoede onder kinderen, want dat zou inderdaad niet mogen voorkomen in onze gemeente”. Burgemeester Van de Stadt: “Voor opvang van verwarde personen is te weinig geld. We moeten goed kijken naar wat we daar aan kunnen doen”.

Openbare ruimte en leefbaarheid

Gratis openbaar vervoer voor ouderen. Zorg voor een buitenruimte zonder onkruid en zwerfafval. Het groene woonhart staat onder druk, wat groen is moet groen blijven, groei naar 75.000 inwoners en niet meer, koester het dorpse karakter. Zorg voor een goede geluids- en luchtkwaliteit. Met luchtkastjes metingen doen. Denken aan inkrimping van het vliegveld, ook met oog op de ontwikkeling van Wilderszijde. De N209 is nog steeds gevaarlijk. Er is geen fietstunnel en kan de maximumsnelheid op deze weg niet omlaag? Hoe zit het met de geluidsschermen? Bruisende dorpskernen. In Bergschenhoek zijn de winkeliers met elkaar in gesprek, het centrum moet half 2020 gereed zijn. Onderzoek of betaald parkeren in de dorpscentra wenselijk is.
Reactie wethouder Fortuyn: “Geluidsschermen komen er, maar het een moeilijk technisch proces. Het luchtvaartbesluit loopt tot 2022. In de raad over praten over wat er daarna kan. Over gratis openbaar vervoer komt binnenkort nieuws. De N209 is een provinciale weg, daar kan de gemeente niet ingrijpen op de maximum snelheid”.

Financiën

Deze periode al lagere lasten voor de inwoners en niet pas op langere termijn. De OZB gaat omlaag, maar de afvalheffing stijgt met 50 euro per jaar. Voor huurders is deze heffing normatief hoger dan voor kopers. Huren voor sportaccommodaties zijn bevroren, ook in toekomst niet laten stijgen. Wat betreft de financiën is het goed te zien dat we onze schulden afbouwen naar een acceptabel niveau. Wel zorgen dat de financiële risico’s in beeld blijven, houdt de post onvoorzien op sterkte. Er gaat veel geld naar onderzoeken, zet dat eens om in acties.
Reactie wethouder Fortuyn: “Dat de afvalheffing omhoog gaat komt door het afsluiten van nieuwe contracten”. Wethouder Abee: We houden de financiële risico’s scherp in beeld”.

Burgers en gemeentebestuur

Vertrouwen in het gemeentebestuur moet omhoog. Luisteren naar dat wat leeft onder onze inwoners. Communiceren in begrijpelijke taal met onze inwoners. Meer burgerparticipatie.
Reactie burgemeester Van de Stadt: “We scoren 33% wat vertrouwen betreft. Dat moet hoger. Met de uitkosten van het onderzoek naar burgerparticipatie moeten we wat doen”.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is iets wat in alle haarvaten van onze gemeentelijke organisatie moet terugkomen. Verduurzaming van de gemeente gaat te langzaam. Controle hebben op het energieverbruik van inwoners. Er worden onvoldoende laadpalen geplaatst. De helft van de opbrengst van verkoop Eneco-aandelen gebruiken voor verduurzaming.
Reactie wethouder Abee: “Het plaatsen van laadpalen gebeurt vraaggestuurd, niet op voorhand. Eneco-gelden worden niet op voorhand ingezet”.

Jeugd, school

Is een jongeren burgemeester wenselijk? Goede schoolvoorzieningen voor onze basisschooljeugd. Er komt een pilot Groene Schoolpleinen op enkele basisscholen. Zorgen voor goede en gezonde schoolgebouwen. Chillplekken voor de jeugd uitbreiden.
Reactie wethouder Van Tatenhove: “Een gemeentelijke jongeren/kinderraad komt nu nog te vroeg, er gebeuren al veel dingen om de jeugd erbij te betrekken. Er zijn vier chillplekken en we zijn bezig met nog drie erbij. Eerst eens kijken hoe dat uitpakt”.

Sport en cultuur

Het komende jaar werken aan de sportvisie. Nog met elkaar in debat over het cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs.

Geef een reactie