woensdag 20 maart 2019 | week 12
Home » Algemeen » Start broedseizoen De Groenzoom
Eind februari keren de eerste grutto’s terug uit hun overwinteringsgebieden in Afrika en Portugal. In Nederland aangekomen hebben ze eerst enkele weken nodig om op te vetten. Sinds het creëren en in stand houden van plasdrasplekken in de Bergboezem vanaf 2016, foerageren en overnachten hier in het vroege voorjaar enkele honderden grutto’s.

Start broedseizoen De Groenzoom

Start broedseizoen De Groenzoom

Eind februari keren de eerste grutto’s terug uit hun overwinteringsgebieden in Afrika en Portugal. In Nederland aangekomen hebben ze eerst enkele weken nodig om op te vetten. Sinds het creëren en in stand houden van plasdrasplekken in de Bergboezem vanaf 2016, foerageren en overnachten hier in het vroege voorjaar enkele honderden grutto’s.

Een deel hiervan broedt in de Bergboezem en directe omgeving. De voedselrijke plasdraspercelen zijn cruciaal voor het overlevingssucces van weidevogelkuikens die medio mei ter wereld komen. Met behulp van drie windmolentjes wordt de waterstand zodanig gereguleerd dat gedurende het broedseizoen voldoende plasdrasplekken aanwezig zijn.Iedere weidevogelsoort stelt specifieke eisen aan het broedgebied. De grutto bijvoorbeeld houdt van percelen met relatief lang gras, de kievit heeft een duidelijke voorkeur voor kort gras. Met het maai- en beweidingsbeheer wordt hierop ingespeeld. Om goede broedomstandigheden te creëren zijn enkele percelen deze winter nogmaals beweid.
Op 15 maart start het broedseizoen officieel. Het moment waarop de verschillende soorten (weide)vogels gaan broeden verschilt van soort tot soort en is ook weersafhankelijk. Rust is voor broedende vogels – maar zeker ook voor hazen – een belangrijke voorwaarde. Verstoring door bijvoorbeeld honden is funest. Enkele delen van het gebied zijn daarom dan ook afgesloten. In grote delen van De Groenzoom geldt een aanlijngebod voor honden, op enkele locaties zijn voorzieningen voor loslopende honden gerealiseerd. Deze voorwaarden gelden van 15 maart tot 15 juli, het einde van het broedseizoen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met beheerder Cor Noorman. Zijn contactgegevens vindt u op de website van De Groenzoom.

Check Also

Maaibeleid provincie Zuid-Holland

In 2019 is de provincie Zuid-Holland van plan de provinciale bermen anders te gaan maaien. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm te creëren als leefgebied voor insecten. Want die insecten hebben we hard nodig.

Geef een reactie