dinsdag 19 februari 2019 | week 08
Home » Politiek » De plannen voor sociale woningbouw tot 2030
Lansingerland - De gemeenteraad werd tijdens de beeldvormingsavond op 6 november jl. bijgepraat over de situatie van de sociale woningbouw. Wij geven u daarvan een samenvatting.

De plannen voor sociale woningbouw tot 2030

De plannen voor sociale woningbouw tot 2030

Lansingerland – De gemeenteraad werd tijdens de beeldvormingsavond op 6 november jl. bijgepraat over de situatie van de sociale woningbouw. Wij geven u daarvan een samenvatting.

Op dit moment bestaat het woningenbestand in Lansingerland ongeveer uit 72% koopwoningen, 20% huurwoningen via woningbouwcorporaties en 8% huurwoningen vanuit particulier woningbezit. Volgens de EU-normen behoort 28% van de inwoners tot de lage inkomens. De sociale huurwoningen vormen ongeveer 19% van het totale woningenbestand.
Hoewel Lansingerland relatief gezien een lage hoeveelheid sociale huurwoningen ter beschikking heeft, groeide het absolute aantal huurwoningen wel van 4.122 in 2012 naar 4.363 in 2018.
Het regionaal beleid richt zich op een evenwichtige spreiding van de sociale huurwoningenvoorraad. Men let daarbij op de betaalbaarheid, die liefst onder de € 640 moet blijven, en een evenredige beschikbaarheid voor een grote spreiding van lage(re) inkomens.
Lansingerland kan van ruim 60.000 inwoners nu groeien naar 75.000 in 2030. Volgens de plancapaciteit zouden daartoe 4.000 tot 7.000 woningen gebouwd kunnen gaan worden. Men wil een grote variëteit aan woningen realiseren in verschillende prijsklassen, zowel koop als huur.
Wat het aantal nieuwe huurwoningen betreft, voorziet men er tot 2030 nog 750 – 1.000 te bouwen. Men gaat ervan uit dat in die tijd de huurvoorraad op peil blijft en er alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor urgente woningzoekenden worden gevonden. Ook wordt scheefwonen, het huren met een (veel) te hoog inkomen, aangepakt via de inzet van een zogenaamde doorstroommakelaar.

Check Also

Commissie Ruimte is tevreden over de aanpak van rotondes

Lansingerland - Op 30 januari jongstleden berichtten we al dat het college van burgemeester en wethouders akkoord gaat met een voorgesteld pakket aan maatregelen om de zeven rotondes aan de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg veiliger te maken. Het college kwam met een gespecificeerd voorstel en raamde het benodigde investeringskrediet op € 2,7 miljoen. De commissie Ruimte besprak het project op dinsdag 5 februari en kon in hooflijnen wel instemmen met het plan van aanpak.

Geef een reactie