donderdag 24 januari 2019 | week 04
Home » Politiek » Komen er meetstations luchtkwaliteit in Lansingerland?

Komen er meetstations luchtkwaliteit in Lansingerland?

Komen er meetstations luchtkwaliteit in Lansingerland?

Lansingerland – De D66 fractie wil inventariseren of er belangstelling is voor het opzetten van een burgermeetnet luchtkwaliteit. De fractie heeft zich op de hoogte laten stellen van de mogelijkheden door leden van het Burgermeetnet Hillegersberg-Schiebroek. ‘Meten is weten’ en door het opzetten van een wijdvertakt net meetinstrumenten kan een representatief beeld worden gevormd van risicovolle luchtverontreiniging door gassen en fijnstof als gevolg van industrie, autoverkeer en luchtvaart.

Freek J. Zijlstra

Bij de maatschappelijke discussie over aanleg van de A16-Rotterdam was sprake van de slogan ‘Saldo-nul’, namelijk ‘niet horen, niet zien en niet ruiken’. Bij de hernieuwde discussie rondom de uitbreidingsplannen van vliegveld Rotterdam The Hague Airport weet niemand wat ‘Saldo-nul’ is, omdat meetgegevens voor ons woongebied ontbreken. De geluidsoverlast is op aanvliegroutes overduidelijk, je ziet de vliegtuigen laag overvliegen en de fall-out op de witte tuintafel geeft het gevoel dat je de stofdeeltjes die je kunt inademen bijna kunt ruiken.

Meetpunten in directe omgeving

Inwoners maken zich bezorgd om de luchtkwaliteit. Omdat ze de gegevens van de overheid niet altijd vertrouwen, ontstaan er Burgermeetnetten. De D66 fractie van Lansingerland nam een kijkje bij Burgermeetnet Hillegersberg-Schiebroek. Initiatiefnemer Atze Boersma is data-analist van dat project.
Aanleiding voor oprichting van het Burgermeetnet waren de uitbreidingsplannen van vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Boersma: “De meetpunten van DCMR staan alleen langs de snelwegen om Rotterdam. In de wijken zelf wordt niet gemeten. Het is belangrijk om te weten waaraan wij worden blootgesteld.” De bewonersorganisatie in Hillegersberg heeft voor dit project subsidie ontvangen van de Gebiedscommissie. De Rotterdamse woonwijken Schiebroek en 110-Morgen doen mee met dit project. Bij de start is een inventarisatie gemaakt van bewoners die wilden deelnemen en kon een verdeling over de straten worden gemaakt. Met een subsidie van € 50.000 plaatsten ze dertig fijnstof- en zestien stikstofmeters om de luchtkwaliteit van hun directe leefomgeving in kaart te brengen.

Kastje aan de buitenmuur

Bij de deelnemende inwoner wordt een klein kastje op een hoogte van twee tot drie meter aan de woning opgehangen. De gegevens over de luchtkwaliteit worden per minuut doorgegeven aan een computer. Fijnstof met een grootte van PM 2.5 wordt gemeten. Ook wordt via buisjes het stikstofgehalte gemeten.
De fractie van D66 wil de komende tijd onderzoeken of er bij inwoners van Lansingerland interesse is om deel te nemen aan een Burgermeetnet. Ineke den Heijer, fractievoorzitter van D66 Lansingerland, kondigt aan dat er na de zomer een informatieavond zal worden georganiseerd om inwoners kennis te laten maken met de mogelijkheden van zo’n meetnet en te inventariseren hoeveel inwoners aan dit project mee willen werken. Bij gebleken draagvlak zal subsidie bij de gemeente aangevraagd worden.

Check Also

Right to Challenge in Lansingeland

Lansingerland - Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Bewoners krijgen met R2C daadwerkelijk de mogelijkheid om hun idee te gaan uitvoeren. De ChristenUnie vroeg zich in de commissievergadering Algemeen Bestuur af of de fracties vinden dat er voldoende werk wordt gestoken in en voldoende aandacht is voor de Right to Challenge in Lansingerland.

Geef een reactie