dinsdag 22 januari 2019 | week 04
Home » Politiek » Korte gemeenteraadsvergadering met inspreekster over luchthaven

Korte gemeenteraadsvergadering met inspreekster over luchthaven

Korte gemeenteraadsvergadering met inspreekster over luchthaven

Lansingerland – Op donderdag 5 juli hield de gemeenteraad de laatste reguliere vergadering voor het zomerreces. Inspreekster Annemieke Boxem vertelde de raad over nachtelijke geluidsoverlast door vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Op donderdag 15 juli aanstaande wordt de kaderbrief met de begroting voor volgend jaar besproken.

Freek J. Zijlstra

De vergadering duurde nog geen half uur en het grootste gedeelte van die tijd kreeg mevrouw Boxem royaal toegemeten door burgemeester Pieter van de Stadt.
Het is Annemieke Boxem als inwoonster van Bergschenhoek, wonend in de aanvliegroute van RTHA, niet ontgaan dat de intensiteit van de (zomervakantie)vluchten is toegenomen. Zij heeft nauwgezet gedurende de maand juni het aantal vluchten tussen 23.00 en 7.00 uur geregistreerd en dat in een overzichtstabel aan de raad overhandigd.

Grens overschreden

Op advies van Eric Kampinga (VVD) wilde zij ten overstaan van de hele gemeenteraad van haar onmacht en ongenoegen blijk geven. Ze stelde vast dat laat geplande vluchten structureel te laat binnen komen. Rekening houdend met de kans op vertraging, zouden de aankomsttijden volgens haar met een half uur of meer vervroegd ingepland moeten worden, zodat met een ruime marge aan de wettelijke afspraak dat er na 23.00 uur niet meer gevlogen wordt boven ons woongebied, voldaan kan worden. Sinds de beeldvormingsavond afgelopen jaar weten we echter dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die toezicht houdt op de naleving van veiligheid- en milieuwetten en regels voor de luchtvaart, geen sancties oplegt bij (voortdurende) overtreding.
Mevrouw Boxem schetste in persoonlijke woorden de effecten van vliegtuigoverlast op haar gezin, de onrust die de door haar gemeten 72 tot 85 decibel elke keer teweeg brengt. De nachtelijke slaapverstoringen hebben grote invloed op het dagelijks functioneren en veroorzaken volgens haar concentratieproblemen en overprikkelbaarheid.
Tot slot meldde zij verbaasd te zijn dat de aan te stellen Omgevingsombudsman RTHA geen wettelijke bevoegdheden heeft en zij is er ook helemaal niet gerust op dat de sollicitatiecommissie onafhankelijk en onomstreden is. Ze sloot haar inspraak af met: “Lansingerland, het is hier leuk wonen, maar ik lig er wakker van.”

Statement

Raadsleden mogen ter verduidelijking een vraag stellen. Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B): “Het is ongewoon, ik heb geen vraag, maar een mededeling, en ik denk dat het hier wel op z’n plaats is. Deze raad zet zich enorm in voor haar inwoners, alle fracties, om de overlast van vliegveld RTHA tot het minimum te beperken en niet te laten vergroten. Er is afgesproken de geluidsruimte niet te laten toenemen. Ik begrijp uw klachten – ieder van ons, denk ik – zeker in de nacht en dat is gewoon verschrikkelijk. Wij, de raad, moeten kijken wat er binnen onze macht ligt om er iets aan te doen.”
Ineke den Heijer (D66) adviseerde mevrouw Boxem zich vooral met anderen te verenigen in Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV), waarna Paul Lieverse (ChristenUnie) besloot met: “Goed dat u in uw persoonlijk verhaal aangeeft hoe geluidsoverlast uw leven en dat van uw gezin kan beïnvloeden. Het vliegveld heeft veel meer gevolgen dan alleen geluidsoverlast en effecten van bijvoorbeeld fijnstof. Dank u wel.”

Overschot

De gemeenteraad stelde bij de acht hamerstukken ook de jaarrekening 2017 vast. Die jaarcijfers laten bij € 154,2 miljoen inkomsten en € 142,4 uitgaven een overschot van € 11,8 miljoen zien. De raad stemde in van dat overschot € 0,7 miljoen aan incidentele budgetten over te hevelen naar 2018, € 0,9 miljoen toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve ten behoeve van overdracht van schoolgebouwen aan de besturen en € 0,3 miljoen aan niet benutte asieluitkeringen toe te voegen aan budgetten in 2018. De resterende € 9,9 miljoen gaan naar de algemene reserve.
‘Meten is weten’. Hoe weten inwoners nu wat de geluidsoverlast en verontreiniging door wegverkeer en luchtvaart feitelijk is? In ons omringende gemeenten worden door belangenorganisaties meetstations ingericht. Ligt hier geen (financiële) taak voor de lokale overheid, zodat we weten wat de niveaus op dit moment zijn (0-metingen) en over een paar jaar als de A16-Rotterdam er ligt en de intensiteit van het aantal vliegbewegingen al dan niet veranderd is? Heeft de samenleving en hebben bijvoorbeeld toekomstige bewoners van Wilderszijde daar geen recht op? Dan kunnen gemeenteraadfracties terecht claimen dat ze er alles aan gedaan hebben om overlast te beperken.

Check Also

Afvalscheiding moet en kan beter!

Lansingerland - De raadsleden van commissie Ruimte werden op woensdag 12 december jl. tijdens een Beeldvormingsavond geïnformeerd over de mogelijkheden om het scheiden van huisafval te verbeteren. Een afweging tussen landelijk gestelde doelen en wat dat eenmalig gaat kosten, zal over enkele maanden gemaakt moeten worden.

Geef een reactie