zaterdag 16 februari 2019 | week 07
Home » Politiek » Op de tenen

Op de tenen

Op de tenen

Lansingerland – In de vergadering van gemeenteraadscommissie Ruimte lag op dinsdag 19 juni jl. ter advisering aan de raad de vaststelling van het bestemmingsplan Hoekeindseweg 119. Punt van aandacht was de verkeersveiligheid in verband met een wegversmalling ter plaatse. In haar maiden speech als verantwoordelijk wethouder gaf Kathy Arends aan dat ze de situatie op locatie in ogenschouw had genomen. Bij het formuleren van vragen uit de commissie liet ze zich, nog maar twee dagen belast met deze portefeuille, terzijde staan door haar ambtenaren. Dat gold ook voor de behandeling van het voorbereidingsbesluit Wilderszijde. Hoewel wethouder Arends ogenschijnlijk geanticipeerd had op de stahoogte van het spreekgestoelte, leek het in de praktijk nog een beetje te hoog gegrepen. Een in hoogte verstelbare katheder zou een elegante oplossing zijn, maar dan gaat dat ten koste van de vastgelegde vormgeving van het interieur van de Raadzaal.

Check Also

Commissie Ruimte is tevreden over de aanpak van rotondes

Lansingerland - Op 30 januari jongstleden berichtten we al dat het college van burgemeester en wethouders akkoord gaat met een voorgesteld pakket aan maatregelen om de zeven rotondes aan de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg veiliger te maken. Het college kwam met een gespecificeerd voorstel en raamde het benodigde investeringskrediet op € 2,7 miljoen. De commissie Ruimte besprak het project op dinsdag 5 februari en kon in hooflijnen wel instemmen met het plan van aanpak.

Geef een reactie