zaterdag 16 februari 2019 | week 07
Home » Nieuws » Coalitieakkoord Groeien – Versterken – Koesteren

Coalitieakkoord Groeien – Versterken – Koesteren

Coalitieakkoord Groeien – Versterken – Koesteren

Lansingerland – Op maandag 11 juni jl. werd het coalitieakkoord dat ten grondslag ligt aan een college van Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie gepresenteerd. Het raamwerk dat geschreven werd door de onderhandelaars van Leefbaar 3B en VVD werd ‘verrijkt’ door de fracties die aanschoven, maar ook enkele suggesties van de oppositiepartijen die buiten de boot vielen werden verwerkt. We bestudeerden nauwgezet de verschillen tussen beide documenten en geven een opsomming van de toegevoegde beleidspunten.

Freek J. Zijlstra

Met het coalitieakkoord geeft het college de koers aan voor de jaren 2018-2022. In de komende periode wordt dit akkoord uitgewerkt tot een coalitieprogramma. Daarbij is men voornemens de inwoners, bedrijven en organisaties te betrekken. In de komende bestuursperiode wil het college lange termijn doelen met concreet handelen verbinden. Samen met ondernemers wil het college de participatie op de arbeidsmarkt vergroten en de (lokale) economie versterken. Daarbij denkt het college in mogelijkheden, maar wordt iemand streng aangepakt als de samenleving en beleid ondermijnd dreigen te worden. Er wordt gewerkt aan een fysiek en sociaal veilig Lansingerland, waarin kansen worden geboden aan jongeren en men zich inspant voor ouderen. De klimaataanpak krijgt prioriteit en de leefomgeving krijgt een kwaliteitsimpuls.

Woningbouw (portefeuillehouder Arends, VVD)

Het college wil de inwoners aansprekende, uitnodigende en bereikbare woningen aanbieden met een grote variëteit in prijsklassen, zowel koop als huur. Voor starters en hen die willen doorstromen naar een woning die past bij de volgende fase van het leven. Zo ontstaat er (nog) meer ruimte voor starters en jonge gezinnen, ook die met een krappe beurs, om een woning te vinden in onze veelzijdige gemeente. In de openbare ruimte wordt aandacht aan klimaatadaptatie besteed. Wat betreft asielzoekers zal de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen bij een vraag naar noodopvang tijdelijke opvang te beiden die past bij de aard en schaal van de dorpskernen.

Bereikbaarheid; Leefomgeving (portefeuillehouder Fortuyn, Leefbaar 3B)

Het mobiliteitsplan Berkel wordt uitgevoerd en er worden verkeerscirculatieplannen voor Bergschenhoek en Bleiswijk opgesteld. Speciale aandacht voor de zwakkere verkeersdeelnemers. Voor de aanpak van het vrachtwagenparkeren wordt een actieplan gemaakt. Er komt een onderzoek naar flexvervoer naar het Franciscus Gasthuis en het Groene Hart ziekenhuis Gouda. Auto en fiets parkeren bij OV-knooppunten worden verbeterd. Handhaving 30 km zones krijgt prioriteit en de veiligheid en capaciteit van de N209 wordt onderzocht.

In de groene ruimtes streeft men naar versterking van de inheemse biodiversiteit. Buitenruimte moet als schoon, heel en veilig ervaren worden, door inzet van wijkgerichte burgerparticipatie en er zal aandacht zijn voor klimaatadaptatie. In het kader van gezondheid is er aandacht voor geluid-, lucht-, bodem- en waterkwaliteit in de gemeente.

Zorg en ouderen (portefeuillehouder Van Tatenhove, CU)

Het aantal levensloopbestendige woningen en woningen voor senioren zal vergroot worden. Er wordt ingezet op de beschikbaarheid van verpleeghuiszorg. Bij het realiseren nieuwe woonvormen kunnen ook robotica toegepast worden, dus het gebruik van elektronische systemen om zelfredzaam te blijven. Er wordt ingezet op meer ontmoetingsruimten voor ouderen.

Jeugd en Onderwijs; Cultuur en Sport (Van Tatenhove)

Verkeersveiligheid bij scholen hangt samen met gedragsbeïnvloeding van scholieren en hun brengende- en halende ouders. De toegevoegde waarde van het CJG en schoolmaatschappelijk werk bij vroegsignalering van problemen wordt onderzocht, Bij de bouw van scholen is de basis dat er een leefbare en gezonde leeromgeving wordt gecreëerd.

Sport, cultuur en samenleving worden beleidsmatig gekoppeld. De gemeente wil een betrouwbare partner zijn voor alle verenigingen. We volgen de landelijke trend om meer te sporten en te bewegen in de openbare ruimte. De huurtarieven van de Lansingerlandse buitensport, binnensport en culturele verenigingen worden voor vier jaar bevroren, waarmee het prijspeil in evenwicht met omliggende gemeenten wordt gebracht.

Werk en Inkomen; Economie (Arends; gedeeltelijk Abee (CDA)

Werken en meedoen op de arbeidsmarkt bieden de grootste kans op welzijn en financiële onafhankelijkheid. Er wordt nadrukkelijk een koppeling gemaakt met het bedrijfsleven, door ondernemers aan te spreken, te stimuleren en te enthousiasmeren. Bij het onderscheid tussen inwoners die niet kunnen of willen werken, wordt extra aandacht besteed aan mensen met een cognitieve beperking.

Een belangrijke stap in het vergroten van het ontwikkel- en groeipotentieel van bedrijven is realisatie van de Holland Rail Terminal noodzakelijk. Het is het streven om hoger te scoren (>7,5) in het tevredenheidsonderzoek bij lokale werknemers. De afhandelingstermijn voor vergunningaanvragen moet omlaag. Veelzijdig aanbod van horeca in de centra en een ruimer terrassenbeleid. Er komt een experiment met vermenging van detailhandel en horeca (zgn. ‘blurring’). Aanpak van De Kruin in Bergschenhoek krijgt hoge prioriteit. Veranderende vraag van bedrijven vraagt om flexibele ruimtelijke kaders. De verkoop van bedrijfsterreinen houdt hoge prioriteit.

Duurzaamheid; Financiën (portefeuillehouder Abee, CDA)

Duurzaamheid is een proces van continue verbeteringen voor een niet-milieubelastende samenleving. De huidige behoeften mogen toekomstige generaties niet in gevaar brengen. De visie Duurzaamheid is gebaseerd op klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. De visie op de energietransitie van de glastuinbouw is hier een onderdeel van. De gemeente neemt de rol van regisseur op zich om het Energieakkoord Greenport West-Holland uit te voeren. Samenwerking met het bedrijfsleven wordt gezocht; de gemeente faciliteert en het bedrijfsleven initieert, innoveert en verzilvert marktkansen. Het maatschappelijk vastgoed wordt voorzien van zonnepanelen.
Woonlasten gaan omlaag door vermindering van de OZB met 4%. Streven is om die terug te brengen naar het landelijk gemiddelde.

Veiligheid, dienstverlening en bestuur (portefeuillehouder burgemeester Van de Stadt)

Het politiebureau in Lansingerland, met passende openingstijden, moet behouden blijven. De gemeente maakt in de communicatie proactief gebruik van social media. Voortzetting van het Lansingerlands initiatief wordt onderzocht. Elke wethouder wordt eindverantwoordelijk voor een inhoudelijk programma bij verdere aansturing tijdens de ontwikkeling ervan.

Check Also

Uniek concert Kozakkenkoor en Klezmerband in O.L. Vrouw Geboortekerk

Berkel en Rodenrijs – We hebben inmiddels kennis kunnen maken met de vernieuwde O.L. Vrouw …

Geef een reactie