maandag 18 februari 2019 | week 08
Home » Politiek » Reacties op het raamwerk als basis voor een coalitieakkoord
Lansingerland - Leefbaar 3B en de VVD hebben ervoor gekozen om met het CDA en de ChristenUnie een coalitieakkoord te schrijven en een college van burgemeester en wethouders te gaan vormen. We spraken met twee verliezers en twee winnaars en vroegen ook burgemeester Pieter van de Stadt om commentaar.

Reacties op het raamwerk als basis voor een coalitieakkoord

Reacties op het raamwerk als basis voor een coalitieakkoord

Lansingerland – Leefbaar 3B en de VVD hebben ervoor gekozen om met het CDA en de ChristenUnie een coalitieakkoord te schrijven en een college van burgemeester en wethouders te gaan vormen. We spraken met twee verliezers en twee winnaars en vroegen ook burgemeester Pieter van de Stadt om commentaar.

Freek J. Zijlstra

Kunstje

“Teleurstelling!”, dat is de eerste reactie van Leon Hoek (WIJ Lansingerland) op het feit dat zijn partij toch terzijde is geschoven. Als relatief grote winnaar hoorde WIJ Lansingerland aanvankelijk bij de vier partijen die met elkaar aan de slag zouden gaan. Het tussentijds afhaken en weer als mede-initiatiefnemer terugkomen van de VVD maakte het volgens insiders mogelijk dat het CDA alsnog kon aanhaken ten koste van WIJ Lansingerland. Dat is althans de indruk en die wil Leon Hoek niet wegnemen. Hij heeft het er zelfs over dat ‘kunstjes dus lonen’. Leon: “Ik stel vast dat er nu een raamwerk ligt dat maar voor 10% ruimte biedt aan andere partijen om onderdelen van een coalitieakkoord in te brengen. WIJ heeft met name op veiligheid en jeugd & jongeren constructief aanvullingen en verbeteringen ingebracht. Onbegrijpelijk dus dat, hoewel we het raamwerk wat er ligt steunen, niet de gelegenheid krijgen (als sterk winnende en groeiende partij in Lansingerland!) mee te doen. Dat heeft de schijn tegen dat er toch in de tussentijd afspraken zijn gemaakt tussen deelnemende partijen. Ik stel vast dat het college zo ‘een ruk naar rechts’ maakt. Dat men voor vier partijen en vier wethouders kiest, begrijp ik wel in verband met de werkdruk per portefeuille. Ik stel vast dat men vooral voortborduurt op het staande beleid van de afgelopen periode. Wat door het uitsluiten van WIJ gemist zal worden, zal merkbaar zijn in een hardere opstelling binnen het sociale domein (‘niet kunnen of niet willen’), een beperkt jeugd- & jongerenbeleid en de vrijblijvende afspraken over jongerenhuisvesting en het streven naar 20% of meer sociale woningen. Jammer! WIJ Lansingerland zal echter op een constructieve en positieve manier oppositie gaan voeren.”

Constructief-kritisch

Fractievoorzitter Marko Ruijtenberg van GroenLinks stelt in een verklaring dat zijn fractie zich voortdurend constructief heeft opgesteld om te komen tot de vorming van een college. Over het aangeboden raamwerk was de fractie niet enthousiast, omdat het niet voldeed aan de broodnodige verandering waar Lansingerland op zit te wachten. Het is meer van hetzelfde. GroenLinks blijft en zal toekomstige voorstellen van het college beoordelen op hun merites. De partij blijft zich inzetten voor meer betaalbare woningen, huisartsenposten in de drie dorpskernen, een goede energietransitie en klimaatadaptatie, een optimale inpassing van de ‘vermaledijde’ A16-Rotterdam en men blijft tegen uitbreiding van vliegveld Rotterdam The Hague Airport.

Liaison

Matthijs Ruitenberg van het CDA vindt het begrijpelijk dat zijn partij mag aanschuiven in de te vormen coalitie. “Wij liggen qua standpunten vaak tussen Leefbaar 3B en de VVD in. Het verbaasde ons niet dat er zinnen in het raamwerk staan die, bij wijze van spreken, zo uit ons verkiezingsprogramma hadden kunnen komen. Wat we terugzien in het raamwerk is de stellingname dat er grenzen aan de groei van Lansingerland zijn. Wij denken dat met 75.000 inwoners het plafond waarbij het dorpse karakter wordt behouden, wel bereikt is. Wat nieuw is, is de gedachte dat met het voltooien van Vinex-wijken we alleen kleine bouwprojecten voor de eigen inwoners blijven realiseren. We gaan niet de hoogte inbouwen, met uitzondering van bepaalde gebieden, zoals aan de rand van een woonwijk of langs de HSL, en dan ook nog geoormerkte appartementen voor doelgroepen. Bovendien, hoogbouw kan door de architectonische vorm toch minder pompeus lijken, kijk maar naar de complexen aan de Klapwijkseweg. Wij zijn blij dat Albert Abee als CDA-wethouder kan aanblijven. Hij is een sterk bestuurder en loyaal aan Lansingerland. Vanaf maandag 28 mei zullen we verder met elkaar inhoudelijk spreken over het coalitieakkoord. Daarbij zullen we zeker de goede suggesties van de andere niet deelnemende partijen meenemen in de aanpassing van het raamwerk tot een akkoord.”

Puntjes op de i

Aan Kees-Willem Markus de vraag wat de ChristenUnie dan ingebracht heeft als reactie op het raamwerk, waardoor die partij wel uitgenodigd is om aan de coalitievorming deel te nemen. De ChristenUnie behield drie zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen. Kees-Willem: “Ondanks de idee dat het raamwerk helemaal dichtgetimmerd zit, zien wij toch nog genoeg verbeteringen – we noemen het liever verrijkingen – waardoor op een aantal onderwerpen nog net even de puntjes op de i gezet kunnen worden. Uitgangspunt voor deelname van de ChristenUnie is dat wij recht willen doen aan ons verkiezingsprogramma. Je moet denken aan toevoegingen op de paragrafen werk & inkomen, duurzaamheid, maar ook zaken zoals gezondheidszorg, zorg aan ouderen en hoe we omgaan met de buitenruimte. Het gaat ons uiteindelijk om het welzijn van iedereen in Lansingerland. Wat betreft onze kandidaat voor de post van wethouder, gaan we het gesprek aan over onderwerpen die goed bij Ankie van Tatenhove en de ChristenUnie passen. Er zal wellicht nog heel wat water door de Rotte stromen voor het akkoord er ligt.”

Uitbreiding taken burgemeester

Burgemeester Pieter van de Stadt wilde op zaterdagmorgen 26 mei jl. na de opening van het labyrint nog wel even napraten over de politieke ontwikkelingen. “Ik ben blij dat er na ruim twee maanden een doorbraak is in het bereiken van een coalitieakkoord. Ik heb zelf aangegeven dat ik in mijn portefeuille graag het onderwerp communicatie wil doen. Ik wil als burgemeester een benaderbare persoon zijn. Ik kom bij veel inwoners thuis en wil het gesprek met hen aangaan om te weten wat er leeft. Volgens het voorstel voor een coalitieakkoord zal ik ook personeel & organisatie (P&O) in mijn portefeuille krijgen. Ook dat vind ik een logische verandering, zeker met de ervaringen die ontstonden rond het vertrek van de gemeentesecretaris, waarbij partijpolitieke belangen en de rol van de portefeuillehouder door elkaar gingen lopen. Daarom is het goed dat we voordat een nieuwe gemeentesecretaris wordt aangesteld en de organisatie vernieuwd en manmatig uitgebreid wordt deze portefeuille voor het aansturen van de ambtelijke organisatie buiten de partij politiek houden. Uiteindelijk is de gemeenteraad het hoogste orgaan wat het dragen van de eindverantwoordelijkheid betreft. Daar kunnen de discussies dan in alle zuiverheid gehouden worden.”

Check Also

Commissie Ruimte is tevreden over de aanpak van rotondes

Lansingerland - Op 30 januari jongstleden berichtten we al dat het college van burgemeester en wethouders akkoord gaat met een voorgesteld pakket aan maatregelen om de zeven rotondes aan de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg veiliger te maken. Het college kwam met een gespecificeerd voorstel en raamde het benodigde investeringskrediet op € 2,7 miljoen. De commissie Ruimte besprak het project op dinsdag 5 februari en kon in hooflijnen wel instemmen met het plan van aanpak.

Geef een reactie