donderdag 24 januari 2019 | week 04
Home » Advertorial » Hoge Raad stelt eisen aan ‘landjepikken’

Hoge Raad stelt eisen aan ‘landjepikken’

Hoge Raad stelt eisen aan ‘landjepikken’

Het begrip ‘landjepikken’ waarbij de gebruiker van een stuk grond – vaak snippergroen van de gemeente – er vanuit gaat dat hij het na een bepaald aantal jaren als zijn eigen grond kan beschouwen is bekend, maar is complexer geworden. Wil je een beroep doen op verjaring dan zul je moeten aantonen dat je de grond al twintig jaar als bezitter gebruikt en bovendien dat de andere partij (de rechtmatige eigenaar) al minimaal vijf jaar wist dat hij er als eigenaar niets aan heeft gedaan.

“Voor 1992 werd je nooit eigenaar als je andermans grond inpikte. Dat veranderde na 1992,” weet mr. Frans van Schaik van Van Schaik c.s. Advocaten met een kantoor aan de Berkelse Poort. “Toen werd de regel van kracht dat, als je land inpikte en de andere partij deed er niets mee, dan werd je na twintig jaar de eigenaar. De vordering ‘terugvordering van het bezit’ was dan verjaard.

Snippergroen

Dit probleem deed zich onder andere voor met het snippergroen van de gemeente. De strookjes groen werden slecht geadministreerd en bovendien werd er niets mee gedaan. “Vanaf 2012 kwam er een hele stroom jurisprudentie waarin snel werd aangenomen dat de landjepikker ook de eigenaar was. Zo raakten gemeentes snel hun grond definitief kwijt. Inmiddels echter heeft de Hoge Raad aan het begrip ‘bezitter’ hoge eisen gesteld.”

Eisen

Er moet altijd sprake van zijn dat je de grond voor jezelf wilt gebruiken; alsof het je eigendom is. Je mag je dus niet gedragen als huurder of bruiklener en bovendien heb je nooit een vergoeding betaald, waardoor je niet wist dat het gemeentegrond was. Bovendien moet duidelijk zijn dat je het had ingepikt; een afgepaald stuk grond, waarvan je vond dat het van jou was. “Pas dan – als dat overduidelijk was – kon je je bezitter noemen. De Hoge Raad bepaalde: is de teruggave verjaard, dan ben je in principe eigenaar, maar inpikken van andermans grond is en blijft een onrechtmatige daad. De verjaringstermijn is vijf jaar. Vanaf het moment dat de benadeelde weet dat er onrechtmatig in land is ingepikt en dat ook weet wie de dader is en wat de schade bedraagt.” Vervolgens: “Op het moment dat de gemeente er achter komt begint de verjaringstermijn voor de onrechtmatige daad pas te lopen. Dit is vaak pas het geval als de ‘landjepikker’ een beroep op verjaring heeft gedaan. Wat door verjaring verloren is gegaan kan dan als schadevergoeding voor de onrechtmatige daad worden teruggevorderd.”

Moraal

Wat voor gemeentes geldt, geldt ook voor particulieren onderling. Het is handig om in geval er vage situaties zijn ontstaan en in geval van twijfel altijd een inmeting te laten plaatsvinden door het kadaster. Zodat je ziet of de feitelijke grens ook in het kadaster staat. Dat is met name belangrijk bij verkoop van grond; zeker bij percelen die in het verleden in delen zijn verkocht, zonder eerst te zijn ingemeten. Nu moet voor de overdracht de kadastrale grens duidelijk ingetekend zijn en dan krijgt het stuk land ook een eigen nummer. “Overal waar grenzen niet helder zijn en waar in het verleden stukjes grond aan buren in bruikleen werden gegeven, of gewoon zijn ingepikt is van belang dat er voor eventuele verkoop eerst wordt ingemeten; om problemen te voorkomen.”

Check Also

Nieuwjaarsbijeenkomst Noova

Oostland - Het traditionele Nieuwjaarsdiner van Noova, netwerk voor vrouwelijke ondernemers, was dit jaar in restaurant Brocante in Pijancker waar alle leden en twee introducés van een drie-gangen hebben genoten.

Geef een reactie